3 VSPH 1302/2016-B-38
KSCB 27 INS 5925/2014 3 VSPH 1302/2016-B-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Vídeňská 2774/3, 392 05 Tábor, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. června 2016, č.j. KSCB 27 INS 5925/2014-B-24,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. června 2016, č.j. KSCB 27 INS 5925/2014-B-24, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 3. června 2016, č.j. KSCB 27 INS 5925/2014-B-24, v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužnice Heleny anonymizovano (dále jen dlužnice ), na její majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku), s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod IV. výroku), konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají dnem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku) a insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení předložil soudu zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 14.4.2014 čj. KSCB 27 INS 5925/2014-A-7, zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 7.1.2015, č.j. KSCB 27 INS 5925/2014-B-4, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Jelikož insolvenční správce informoval soud o tom, že dlužnice neplní plán splátek, soud podle § 418 odst. 3 věty druhé IZ nařídil o zrušení schváleného oddlužení jednání, které se konalo dne 19.2.2016. Soud prvního stupně uzavřel jednání s tím, že dlužnice ve lhůtě jednoho měsíce sdělí soudu výsledky jednání s věřiteli, u nichž jí vznikly nové dluhy, bude řádně plnit splátky a částku nad rámec splátek, aby byl umořován vzniklý dluh na splátkovém kalendáři, a předloží podklady, ze kterých bude patrno, že má zajištěn příjem na rok 2016. Jelikož dlužnice ve lhůtě zprávu nepodala, soud ji přípisem ze dne 18.4.2016 vyzval ke splnění této povinnosti. Dlužnice na výzvu soudu reagovala emailem bez zaručeného podpisu s tím, že s dvěma věřiteli se domluvila na splátkách; na bytovém družstvu se nedomluvila. Insolvenční správce k výzvě soudu sdělil, že dlužnice zasílá pouze 1.000,-Kč, a to nepravidelně; dluhy uhrazeny nejsou, a očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů je 0%. isir.justi ce.cz

Jelikož dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a podstatnou část splátkového kalendáře nebude schopna splnit, navíc jí vznikají nové dluhy, soud prvního stupně proto schválené oddlužení dlužnice podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ zrušil a současně prohlásil na její majetek konkurs s tím, že podle § 314 odst. 1 písm. a) IZ bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádala, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Ve svém odvolání uvedla, že v roce 2014 a 2015 byla dlouhodobě nemocná s klíšťovou boreliózou, proto jí výrazně klesly výdělky ze samostatně výdělečné činnosti-v pracovní neschopnosti byla od 16.7.2014 do 9.11.2015; doložila potvrzení od lékaře. Ze zdravotních důvodů byla nucena ukončit pracovní poměr u zaměstnavatele PTM s.r.o. (od 19.7.2010 do 9.11.2014); doložila potvrzení od zaměstnavatele. Po prodeji jejího bytu na pokyn zajištěného věřitele se musela odstěhovat, proto jí vznikly další náklady. Výše uvedené skutečnosti dostaly dlužnici do těžké finanční situace a nezvládala splácet splátkový kalendář, začaly jí vznikat nové dluhy, čehož lituje. Jelikož se její zdravotní stav zlepšil, je schopna znovu vykonávat výdělečnou činnost. Doložila dvě rámcové smlouvy o dílo-rámcovou smlouvu uzavřenou s objednatelkou ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. na dobu neurčitou a s objednatelkou 1. Písecká lesní a dřevařská, a.s. Dlužnice dále doložila příjmy za období leden až květen 2016. Dále uvedla, že se jí v současné době vzniklé dluhy nenavyšují; dluh na DPH v celkové výši 41.203,-Kč se se jí snížil na 13.404,-Kč (z přeplatku na dani); s VZP a ČSSZ je ústně dohodnutá na splátkovém kalendáři-od července bude zasílat po 1.000,-Kč-obdobně chce řešit i dluh vůči Finančnímu úřadu. Zároveň bude schopna hradit 2.000,-Kč na oddlužení splátkovým kalendářem.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející, ve věci nařídil jednání, a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle § 412 odst. 1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle § 418 odst. 3 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Podle § 418 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením ze dne 14.4.2014, č.j. KSCB 27 INS 5925/2014-A-7, zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Miloslava Havlenu. Usnesením ze dne 7.1.2015, č.j. KSCB 27 INS 5925/2014-B-4, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a poučil ji o následcích neplnění povinností během trvání oddlužení. Usnesením ze dne 3.6.2016, č.j. KSCB 27 INS 5925/2014-B-24, soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný. Důvodem pro zrušení oddlužení a prohlášení nepatrného konkursu na majetek dlužnice byla skutečnost, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a neplní splátkový kalendář, navíc jí vznikají nové dluhy.

Odvolací soud nařídil ve věci jednání na den 14.9.2016, z něhož se insolvenční správce omluvil a sdělil, že dlužnice za červen, červenec a srpen zaslala vždy 2.000,-Kč, tj. celkem 6.000,-Kč. Dlužnice předložila soudu poštovní ústřižky o platbách insolvenčnímu správci pro částku 2.000,-Kč za měsíce květen-srpen 2016 a dále doklady o platbách v hotovosti na adresu Finančního

úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 4.7.2016, 24.8.2016, 24.8.2016 a pokladní stvrzenky příjmové o platbách na učet Všeobecné zdravotní pojišťovny-Plzeň z 24.8.2016 a z 25.7.2016, dále předkládá faktury vystavené společností Orlík nad Vltavou s.r.o. splatné dne 17.8.2016 a 19.9.2016.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 12.5.2016 (B-22) plyne, že míra uspokojení věřitelů zahrnutých do společného splátkového kalendáře činila ke dni 6.5.2016 0%. V tomto stavu věci nedošlo k žádné změně ani v průběhu odvolacího řízení. Dlužnicí předložená potvrzení o provedených platbách žádný pozitivní výhled pro splnění splátkového kalendáře nedokládají. Ze splátek ve výši 2.000,-Kč měsíčně, jež dlužnice od května 2016 zasílá insolvenčnímu správci je třeba nejprve hradit přednostní nároky (pohledávky za majetkovou podstatou), po úhradě těchto nároků nezbývá ze splátek žádná částka na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

S ohledem na stávající výdělkové možnosti dlužnice nelze ani do budoucna předpokládat, že by se její příjmové poměry zlepšily natolik, aby svým povinnostem podle schváleného splátkového kalendáře dostála. Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení je zjevné, že dlužnice není a nebude schopna, po zbývající splátkové období 40 měsíců, i po zohlednění dosud dlužnicí provedených úhrad, uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30%. Nadto dlužnici po schválení oddlužení vznikly jejím zaviněním nové peněžité závazky, a to vůči Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj-územní pracoviště v Táboře, ČSSZ a SBD. Taková okolnost rovněž zakládá důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. c) IZ. V usnesení o schválení oddlužení přitom byla poučena o svých povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána a jejichž neplnění může naplnit důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b) a c) IZ.

Proto odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 14. září 2016

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu Za srpávnost vyhotovení: Mandáková