3 VSPH 1300/2015-A-13
KSPA 53 INS 13467/2015 3 VSPH 1300/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Na Návsi 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 53 INS 13467/2015-A-8 ze dne 12. června 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 53 INS 13467/2015-A-8 ze dne 12. června 2015, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud zamítl insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, došlý soudu dne 25.5.2015. Cituje ustanovení § 3 odst. 1-3 z.č. 182/2006 Sb., dále jen InsZ, a vycházeje z toho, že dlužník neosvědčil, že by byl v platební neschopnosti, když exekucí došlo k prodeji jeho podílu na pozemcích parc. č. 161 a parc. č. 48 s rodinným domem č.p. 5 v k.ú. Staré Čívice za cenu 1.000.000,-Kč a tato částka bude postačovat k úhradě všech pohledávek věřitelů dlužníka, dospěl k závěru, že dlužník není v úpadku.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Napadené rozhodnutí nemá za správné a žádá, aby jej odvolací soud změnil, neboť dle jeho přesvědčení jeho majetkové poměry a skutečnost, že celodenně pečuje o svoji matku závěry insolvenčního soudu nepodporují.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu.

Z obsahu spisu, konkrétně pak z obsahu napadeného rozhodnutí samotného, se podává, že jej vydal asistent soudce. Ten však k takovému úkonu nebyl oprávněn.

Podle § 12 InsZ v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jedná a rozhoduje v prvním stupni jediný soudce (samosoudce). Zákon upravující vyšší soudní úředníky a vyšší úředníky státního zastupitelství stanoví, kdy je v insolvenčním řízení oprávněn jednat a rozhodovat vyšší soudní úředník.

Podle § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Podle ustanovení § 11 písm. m) bod 10 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním může, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádět veškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkou jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o zamítnutí insolvenčního návrhu.

Z citované úpravy vyplývá, že napadené rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu nepatří mezi rozhodnutí, které by byl oprávněn vydat jménem soudu asistent soudce. Napadené usnesení tak ve smyslu § 205 odst. 2 písm. a) a § 229 odst. 1 písm. f) z.č. 99/1963 Sb., dále jen o.s.ř., trpí zmatečnostní vadou spočívající v tom, že soud prvního stupně nebyl při svém rozhodování správně obsazen.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 7 InsZ a § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. července 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková