3 VSPH 130/2016-B-50
KSPL 29 INS 12841/2013 3 VSPH 130/2016-B-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužnice: Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ostrově, Odborů 612, zastoupené JUDr. Jiřím Fílou, advokátem, se sídlem v Karlových Varech, U Imperialu, o odvolání zajištěné věřitelky Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. listopadu 2015, č.j. KSPL 29 INS 12841/2013-B-29,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. listopadu 2015, č.j. KSPL 29 INS 12841/2013-B-29, se v bodech I. a III. výroku m ě n í jen tak, že se uděluje souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěné věřitelce č. 1 Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, ve výši 890.198,44 Kč a záloha na odměnu insolvenčního správce ze zpeněžení předmětu zajištění se určuje částkou 266.891,73 Kč.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (soud prvního stupně, insolvenční soud) udělil insolvenčnímu správci JUDr. Danielu Kaplanovi, LL.M. (správce) souhlas k vydání výtěžku zpeněžených nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 341 pro kat. území Tašovice (zajištěné nemovitosti) jednak zajištěné věřitelce č. 4 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (zajištěná věřitelka č. 4), ve výši 2.431.294,47 Kč, jednak zajištěné věřitelce č. 1 Komerční banka, a.s. (zajištěná věřitelka č. 1), ve výši 872.311,62 Kč (bod I. výroku), uložil správci povinnosti spojené se souhlasem s vydáním výtěžku (bod II. výroku) a schválil zálohu na odměnu správce ve výši 284.778,55 Kč (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 18.8.2015 (B-19) požádal správce o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zajištěných nemovitostí zajištěným věřitelkám č. 4 a 1. Návrh správce (Návrh) byl zveřejněn dne 20.8.2015 v insolvenčním rejstříku. Dlužnice a věřitelé byli poučeni o možnosti podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění Návrhu v insolvenčním rejstříku vedle Návrhu (B-19) usnesením zveřejněným dne 16.9.2015 (B-23). isir.justi ce.cz

Insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení zjištěného úpadku dlužnice usnesením, jímž prohlásil na majetek dlužnice konkurs (B-1); toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 18.10.2013. Zajištěné nemovitosti tvoří předmět zajištění pohledávky zajištěné věřitelky č. 4, jež má právo na přednostní uspokojení jako první v pořadí, v celkové výši 2.431.294,47 Kč a pohledávky zajištěné věřitelky č. 1, jejíž právo na přednostní uspokojení je v pořadí druhé, v celkové výši 4.288.557,60 Kč. Pohledávky zajištěných věřitelek č. 4 a 1 byly při přezkumném jednání konaném dne 6.11.2013 zjištěné co do pravosti, výše i pořadí.

Zajištěné nemovitosti byly zpeněženy za 3.800.000,-Kč. Náklady spojené se správou zajištěných nemovitostí dosahují výše 211.615,36 Kč, náklady spojené se zpeněžením zajištěných nemovitostí představují 190.000,-Kč; výtěžek zpeněžení po odečtení uvedených nákladů činí 3.588.384,64 Kč. Po odečtení odměny správce ve výši 178.174,65 Kč činí čistý výtěžek zpeněžení k uspokojení zajištěné věřitelky č. 4 2.431.294,47 Kč; zůstatek ve výši 978.915,52 Kč je třeba krátit o odměnu správce ve výši 106.603,90 Kč. Takto vzniklý výtěžek ve výši 872.311,62 Kč je určen k vydání zajištěné věřitelce č. 1.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 25.8.2015 podala zajištěná věřitelka č. 1 proti Návrhu námitky, jimiž vytýká správci nesprávný výpočet odměny a tím i nesprávné stanovení výše výtěžku připadajícího zajištěné věřitelce č. 1, jíž má být správně vydán výtěžek ve výši 890.198,47 Kč, když odměna správce má činit 266.891,70 Kč (169.949,09 Kč + 96.942,61 Kč), tj. včetně DPH.

Cituje § 298 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), a § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (Vyhláška), ve znění účinném do 31.12.2013, soud prvního stupně po provedeném jednání vyhodnotil Návrh jako věcně správný, ztotožňuje se s výpočty čistého výtěžku, odměny a výtěžku určeného zajištěným věřitelkám č. 4 a 1 tak, jak jsou uvedeny správcem. Náklady spojené se správou a zpeněžením zajištěných nemovitostí nepřesáhly zákonný limit (4%, respektive 5%). Odměna správce činí celkem 284.778,55 Kč (včetně DPH).

Toto usnesení napadla v bodech I. a III. výroku zajištěná věřitelka č. 1 v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že vyhoví jejím námitkám a určí výši výtěžku na ni připadající částkou 890.198,44 Kč. Dovozujíc možnost odvolání i proti bodu III. výroku jako navazujícímu na bod I. výroku shledává nutnost změnit i výši zálohy na odměnu správce, jež odpovídá částce 266.891,73 Kč (169.949,12 Kč + 96.942,61 Kč). Soudu prvního stupně vytýká postup v rozporu s právní úpravou i s konstantní judikaturou Vrchního soudu v Praze. Postrádajíc vypořádání insolvenčního soudu s uplatněnými námitkami podrobně vysvětluje své výhrady k výpočtům správce a soudu prvního stupně, pokud jde o stanovení výše odměny správce a tím i výtěžku určeného zajištěné věřitelce č. 1. Napadené usnesení shledává neúplné a nepřesvědčivé, a proto nepřezkoumatelné.

Dle zajištěné věřitelky č. 1 správný výpočet zní takto: výtěžek zpeněžení 3.800.000,-Kč náklady spojené se správou a zpeněžením 211.615,36 Kč základ pro výpočet odměny z výtěžku pro zajištěnou věřitelku č. 4 2.261.345,35 Kč odměna správce (90.000,-Kč+4% z částky 1.261.345,35 Kč) 140.453,81 Kč

DPH z odměny správce (21%) 29.495,30 Kč výtěžek pro zajištěnou věřitelku č. 4 2.431.294,47 Kč zůstatek pro výpočet výtěžku pro zajištěnou věřitelku č. 1 (3.800.000,-Kč-211.615,36 Kč-169.949,12 Kč-2.431.294,47 Kč) 987.141,05 Kč základ pro výpočet odměny z výtěžku pro zajištěnou věřitelku č. 1 890.198,44 Kč odměna správce (9% z částky 890.198,44 Kč) 80.117,86 Kč DPH z odměny správce (21%) 16.824,75 Kč výtěžek pro zajištěnou věřitelku č. 1 890.198,44 Kč

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 298 IZ mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že zajištěné nemovitosti zpeněžil správce dle pokynu zajištěných věřitelek č. 4 a 1 mimo dražbu po obdržení kupní ceny ve výši 3.800.000,-Kč smlouvou ze dne 13.4.2015. Zjištěná pohledávka v pořadí prvé zajištěné věřitelky Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. ve výši 2.431.294,47 Kč tak může být uspokojena zcela a zjištěná pohledávka v pořadí druhé zajištěné věřitelky Komerční banka, a.s. ve výši 4.288.557,60 Kč může být uspokojena jen zčásti, když věcně správné náklady spojené se zpeněžením vyúčtoval správce ve svém podání ze dne 18.8.2015 (B-19) ve výši 190.000,-Kč (což činí 5 %) a náklady spojené s jejich správou činily 21.615,36 Kč (což je méně než 4 %). Správce požádal o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěných nemovitostí. Návrh, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 20.8.2015 (B-19), obsahuje poučení o možnosti věřitelů a dlužnice podat námitky insolvenčnímu soudu do 7 dnů ode dne zveřejnění Návrhu v insolvenčním rejstříku s tím, že k později podaným námitkám se nepřihlíží. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 25.8.2015 (B-20) podala zajištěná věřitelka č. 1 proti Návrhu námitky. Usnesením ze dne 16.9.2015 (B-23) vzal soud prvního stupně na vědomí předložení Návrhu zveřejněného pod B-19; v poučení uvedl, že věřitelé a dlužnice mohou do 7 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení podat u insolvenčního soudu námitky proti Návrhu dle § 298 odst. 3 IZ ve dvojím vyhotovení s vysvětlením, že k později podaným námitkám se nepřihlíží. Při jednání konaném dne 4.11.2015 projednal soud prvního stupně námitky věřitelky č. 1 (B-27).

V projednávané věci soud prvního stupně (nesprávně) akceptoval výpočet odměny správce a potvrdil její výši z důvodů vyložených v odůvodnění napadeného usnesení. Měl přitom za správný výpočet odměny správce ze základu ve výši 2.431.294,47 Kč, respektive 987.141,05 Kč, aniž od uvedených částek odečetl výši odměny správce včetně jejího navýšení o DPH, neboť jen z takto zjištěného základu bylo lze určit výši odměny správce dle Vyhlášky ve znění na uvedený případ dopadající.

Odvolací soud je toho názoru, že z dikce § 38 odst. 1 IZ a § 1 odst. 2 až 4 Vyhlášky plyne, že základem pro výpočet obou složek odměny insolvenčního správce je zásadně čistý, a nikoli hrubý výtěžek zpeněžení, a že gramatický (jazykový výklad) těchto ustanovení neodporuje ani výkladu teleologickému (účelovému). Odvolací soud je se zajištěnou věřitelkou č. 1 zajedno potud, že IZ ani Vyhláška ve znění do 31.12.2013 neposkytovala dostatečnou oporu pro výklad (preferovaný správcem a soudem prvního stupně), jenž vede k vyšší odměně správce na úkor zajištěného věřitele. Na tom nic nemění ani okolnost, že na výši odměny má vliv to, zda je správce plátcem DPH či nikoli.

Lze tedy shrnout, že pro výpočet odměny je rozhodným výtěžkem (čistá) částka určená k vydání zajištěnému věřiteli, tedy částka pozůstávající po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením zajištěného majetku a odměny insolvenčního správce. Ostatně k tomuto výkladu se Vrchní soud v Praze přihlásil v celé řadě svých dřívějších rozhodnutí, např. v usneseních č.j. MSPH 76 INS 3732/2008, 3 VSPH 188/2012-B-326, ze dne 14.8.2012, č.j. MSPH 99 INS 2820/2010, 2 VSPH 576/2012-B-54, ze dne 10.12.2012, č.j. KSPA 56 INS 2720/2010, 2 VSPH 1613/2012-B-47, ze dne 9.4.2013, č.j. KSCB 28 INS 12818/2010, 2 VSPH 1535/2012-B-66, ze dne 27.5.2013, č.j. KSPH 40 INS 9471/2013, 1 VSPH 1798/2014-B-25, ze dne 15.9.2014, nebo č.j. KSLB 82 INS 29563/2012, 4 VSPH 671/2015-B-37, ze dne 9.10.2015, a dalších, na něž lze pro stručnost toliko odkázat.

Odvolací soud se tedy zcela ztotožňuje s výpočtem zajištěné věřitelky č. 1 při stanovení výše odměny správce, neboť správně vychází z konstantní judikatury Vrchního soudu v Praze, přičemž nesdílí názor správce ani (ojedinělé) závěry Vrchního soudu v Olomouci vyjádřené v usnesení č.j. KSBR 32 INS 4260/2008, 3 VSOL 160/2012-B-65, ze dne 20.7.2012, jež se uvedenou problematikou ostatně výslovně ani nezabývalo. Tak tedy lze dospět k závěru, že základem pro výpočet odměny správce určené z výtěžku zpeněžení pro zajištěnou věřitelku č. 4 je částka 2.261.345,35 Kč (2.431.294,47 Kč minus 169.949,12 Kč) a základem pro výpočet odměny správce určené z výtěžku zpeněžení pro zajištěnou věřitelku č. 1 je částka

890.198,44 Kč (3.800.000,-Kč minus 190.000,-Kč minus 21.615,36 Kč minus 169.949,12 Kč minus 2.431.294,47 Kč minus 96.942,61 Kč). Jinými slovy, základy pro výpočet odměny tvoří (čisté) výtěžky připadající na zajištěné věřitelky č. 4 a 1 po odečtu odměny správce z uvedených výtěžků určované. Výše odměny správce tak činí 266.891,73 Kč (169.949,12 Kč plus 96.942,61 Kč) se zahrnutou DPH.

Pokud jde o změnu dikce § 1 odst. 1 (věta druhá) Vyhlášky účinnou až ode dne 1.1.2014, jež nově stanoví, že výtěžek zpeněžení určený k vydání věřiteli zahrnuje i částku připadající na odměnu insolvenčního správce, nelze ji v dané věci použít, neboť toto výkladové pravidlo lze aplikovat jen ve věcech, v nichž bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka až po 1.1.2014 (čl. II. bod 1 přechodných ustanovení vyhlášky č. 398/2013 Sb.). V posuzované věci byl prohlášen konkurs na majetek dlužnice dne 27.9.2013 (B-1), tedy přede dnem nabytí účinnosti novely Vyhlášky. Ačkoli soud prvního stupně uvedený závěr konstatuje, fakticky při výpočtu odměny správce a výtěžku určeného zajištěné věřitelce č. 1 ze současné úpravy vycházel. Postup podle nového výkladového ustanovení § 1 odst. 1 Vyhlášky umožňujícího výpočet odměny správce ze základu určeného z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění po odečtení jen nákladů spojených se správou a zpeněžením (a bez odečtení částky připadající na odměnu) však možný nebyl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a usnesení v bodě I. výroku jen v části dotčené odvoláním a na něm závislém bodě III. výroku změnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Praze dne 21. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková