3 VSPH 130/2011-A-12
MSPH 98 INS 14969/2010 3 VSPH 130/2011-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Dress s.r.o. se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 30/699, IČ: 25768514, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2010, č.j. MSPH 98 INS 14969/2010-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2010, č.j. MSPH 98 INS 14969/2010-A-6, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 15.12.2010, č.j. MSPH 98 INS 14969/2010-A-6, odmítl insolvenční návrh společnosti Dress s.r.o. (dále jen dlužník ).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník řádně nevylíčil rozhodující skutečnosti osvědčující jeho hrozící úpadek ve smyslu § 3 odst. 4 IZ. Soud konstatoval, že nic nevede k závěru, že dlužníkovi úpadek hrozí. Dlužník nevykazuje žádnou činnost od srpna 2007; insolvenčnímu soudu podal již šest insolvenčních návrhů, první byl pravomocně odmítnut dne 2.4.2008. Již v té době byl dlužník přinejmenším v hrozícím úpadku a musel mít tedy splatné pohledávky vůči svým věřitelům. K tomu, aby bylo možné z údajů obsažených v insolvenčním návrhu dojít k závěru, že dlužník má nejméně dva věřitele s pohledávkami, které jsou alespoň 30 dnů po lhůtě splatnosti, chybí v insolvenčním návrhu údaje o splatnosti kteréhokoliv ze závazků popsaných v insolvenčním návrhu. Dlužník ani nepředložil řádně seznamy svého majetku, zaměstnanců a závazků a neopatřil je doložkou úplnosti a správnosti. Soud proto insolvenční návrh podle § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, aniž by ovšem uvedl jakékoliv výhrady proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 98 INS 14969/2010-A-8, ze dne 28.12.2010, dlužníkovi uložil, aby své odvolání ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odůvodnil tak, aby bylo patrno, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí a postupu soudu prvního stupně a čeho se odvolatel domáhá. Odvolatel své odvolání nedoplnil.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody. Jelikož napadené usnesení nepodléhá režimu ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř., odvolací soud je přezkoumal včetně předcházejícího řízení a došel k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je věcně správné.

K přesným a vyčerpávajícím důvodům, na nichž soud prvního stupně založil své rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu a na něž lze jen odkázat, odvolací soud dodává, že k požadavkům na náležitosti insolvenčního návrhu se vyjádřil Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 26.2.2009, sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A (R 91/2009). V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud též zdůraznil, že povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna ani tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu. V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá.

Jestliže insolvenční návrh postrádá rozhodná tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, lze-jak dovozuje soudní praxe-jako součást tvrzení o úpadku akceptovat údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ až c/ IZ) předložil. To ovšem za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet. Dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří (a v dané věci neopatřil) jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 IZ), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem (§ 104 odst. 1 IZ) řádně nesplnil (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009).

Odvolací soud proto věcně správné rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze do dvou měsíců od jeho doručení podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 1. června 2011

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová