3 VSPH 1294/2011-B-27
KSUL 77 INS 6777/2011 3 VSPH 1294/2011-B-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci manželů dlužníka a) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , a dlužníka b) Libuše anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, korespondenční adresa: Kosmonautů 3, 412 01 Litoměřice, o odvolání věřitele Home Credit a.s., IČO 26978636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, Brno, zastoupeného JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem se sídlem tř. Kapitána Jaroše 13, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. srpna 2011, č.j. KSUL 77 INS 6777/2011-B-7,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 12. srpna 2011, č.j. KSUL 77 INS 6777/2011-B-7, v bodě I. výroku schválil oddlužení manželů dlužníka a) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , a dlužníka b) Libuše anonymizovano , anonymizovano , plněním splátkového kalendáře. V bodě II. výroku soud stanovil dlužníkům měsíční splátku určenou věřitelům a na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 6.500,-Kč, z níž činí 5.500,-Kč splátka dlužníka a) a 1.000,-Kč splátka dlužníka b). V bodě III. výroku uložil dlužníkům po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky, nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, platit v určeném poměru nezajištěným věřitelům (APOLLO LEASING spol. s r.o., Komerční banka, a.s., CITIBANK EUROPE PLC, Česká spořitelna, a.s., PROFI CREDIT Czech, a.s., PPF B1 B.V., EOS KSI Česká republika, s.r.o., COFIDIS S.R.O.) na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Štěpána Kratěny. V bodě IV. výroku uložil povinnost dlužníkům po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platit insolvenčnímu správci Mgr. Štěpánu Kratěnovi jeho odměnu a náhrady hotových výdajů; v bodě V. přiznal insolvenčnímu správci odměnu za měsíce červen a červenec 2011. V bodě VI. uložil věřitelům uvedeným ve výroku III., aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili čísla bankovních účtů, v bodech VII. až XII. výroku povinnosti plátci mzdy, insolvenčnímu správci a dlužníkům. V bodě XIII. výroku jmenoval prozatímní věřitelský výbor a v bodě XIV. výroku konstatoval, odkdy je účinné toto usnesení.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že na přezkumném jednání byly přezkoumány přihlášky pohledávek všech věřitelů č. 1-8, přičemž všechny byly insolvenčním správcem uznány v plné výši jako nezajištěné. O způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře rozhodl insolvenční soud ve smyslu § 402 odst. 5 IZ, neboť na řádně a včas svolanou schůzi věřitelů, na které měli věřitelé hlasovat o způsobu oddlužení, se nedostavil žádný věřitel a žádný věřitel také soudu nedoručil hlasovací lístek. Zvolený způsob oddlužení soud považuje vzhledem k majetkovým poměrům dlužníků za výhodnější pro věřitele než oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Proti tomuto usnesení v bodě III. výroku se odvolal věřitel Home Credit a.s. (dále jen odvolatel), přičemž namítal, že soud prvního stupně nepřihlédl k jeho tvrzeným skutečnostem. Přihlášku své pohledávky zaslal soudu se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím svého zástupce. Tvrdil, že dne 13.7.2011 zástupce věřitele obdržel od insolvenčního soudu potvrzení o přečtení elektronické zprávy, považoval proto pohledávku za řádně přihlášenou. Zástupce věřitele byl však telefonicky kontaktován pracovnicí podatelny soudu G. Beranovou, která mu sdělila, že jeho přihlášku se zaručeným elektronickým podpisem soud obdržel, ale z důvodu nekompatibility systému s certifikátem elektronického podpisu se nedaří otevřít přílohy přihlášky. Požádala proto o zaslání podání ještě jedenkrát, ovšem bez elektronického podpisu; zástupce věřitele tak učinil a dne 13.7.2011 obdržel od G. Beranové potvrzení, že přihláška byla řádně přijata a předána ke zpracování. Odvolatel tvrdil, že dne 16.8.2011 mu pracovnice oddělení 77 INS sdělila, že jeho přihlášenou pohledávku evidují a že bude postoupena k přezkumu insolvenčnímu správci. Odvolatel ani jeho pohledávka nebyly v seznamu přihlášených pohledávek uvedeny, jeho pohledávka přezkoumána nebyla a odvolatel tak nebyl zahrnut mezi oprávněné účastníky insolvenčního řízení. Přihlášku pohledávky odvolatele soud odmítl a ukončil jeho účast v insolvenčním řízení dle názoru odvolatele nepřípustně až po přezkumném jednání, bez toho, aniž by ji insolvenční správce přezkoumal nebo ji vyloučil ke zvláštnímu přezkumnému jednání. Odvolatel má proto za to, že soud v napadeném usnesení chybně nezahrnul odvolatele mezi věřitele, jimž má být plněno. Odvolatel požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě III. výroku zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, a aby rovněž zrušil usnesení ze dne 19.8.2011, č.j. KSUL 77 INS 6777/2011-P11-2.

Odvolání není přípustné.

Podle ustanovení § 406 odst. 4 IZ může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podle § 403 odst. 2 IZ věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení, a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží.

Ze spisu vyplývá, že se na schůzi věřitelů konané dne 12.8.2011, na níž měli věřitelé hlasovat o způsobu oddlužení, nedostavil žádný z věřitelů, a že o způsobu oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře nerozhodoval věřitel, ale rozhodl o něm insolvenční soud.

Odvolatel tedy není věřitelem, jenž by hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, ani věřitelem, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 za použití § 399 odst. 3 IZ insolvenční soud nevyhověl (§ 406 odst. 4 IZ). Okolnost, že odvolatel přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka a jeho pohledávka nebyla zařazena insolvenčním správcem na přezkumné jednání, je za daného stavu věci bezpředmětná. Odvolací soud jen zdůrazňuje, že Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20.10.2011, č.j. KSUL 77 INS 6777/2011, 1 VSPH 1192/2011-P11-10, potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž insolvenční soud odmítnul přihlášku pohledávky odvolatele a ukončil jeho účast v daném insolvenčním řízení.

Z uvedeného je zřejmé, že věřitel Home Credit a.s. není osobou aktivně legitimovanou k podání odvolání, odvolací soud proto odvolání odmítl podle § 218 písm. b) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. prosince 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová