3 VSPH 1291/2012-P9-9
KSPL 56 INS 556/2012 3 VSPH 1291/2012-P9-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Karlových Varech, Studentská 168/11, zast. opatrovnicí Věrou anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, zast. JUDr. Janou Bodlákovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Cihelní 14, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. června 2012, č.j. KSPL 56 INS 556/2012-P9-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. června 2012, č.j. KSPL 56 INS 556/2012-P9-4 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) rozhodl, že podle § 374 odst. 3 občanského soudního řádu (o.s.ř.) v návaznosti na § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 556/2012-P9-2 (Usnesení) se zrušuje, když insolvenční řízení dlužníka Jaroslava Vlčka, anonymizovano bylo v mezidobí zastaveno.

Toto rozhodnutí napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, neboť insolvenční soud dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to dle § 212 a § 212a o.s.ř., a dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro potvrzení nebo změnu napadeného usnesení.

Podle § 7 odst. 1 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jiného návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí. Podle § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

V projednávané věci insolvenční soud Usnesením odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 9 (věřitel) a vyslovil, že po právní moci usnesení účast věřitele v řízení se končí. Usnesení věřitel napadl odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá.

Odvolací soud má za to, že insolvenční soud, který Usnesení zrušil, neboť je vydal asistent soudce, nepostupoval podle § 374 odst. 3 o.s.ř., neboť namísto, aby odvolání vyhověl tím, že Usnesení změní tak, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá, Usnesení zrušil. Nadto tak učinil bez odůvodnění podle § 169 odst. 2 o.s.ř., které na uvedený procesní postup nedopadá, neboť se jedná o rozhodnutí, jež svou povahou je rozhodnutím o odvolání ve věci samé a na jehož základě se obnovuje postavení věřitele v insolvenčním řízení jako jeho účastníka. Rozhodnutí podle § 374 odst. 3 o.s.ř. pak se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně, jež lze napadnout odvoláním a v poměrech projednávané věci nedostatek jeho odůvodnění brání účastníkům řízení kvalifikovaně je napadnout, a odvolacímu soudu řádně je přezkoumat.

Na základě uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věci podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu procesnímu postupu, tj. že vyhoví odvolání věřitele v plném rozsahu rozhodnutím podle § 374 odst. 3 o.s.ř., jež řádně odůvodní, nebo je předloží k přezkumu odvolacímu soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Praze dne 26. září 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva