3 VSPH 1289/2012-B-26
KSHK 42 INS 12970/2011 3 VSPH 1289/2012-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků-manželů: a) Miluše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bolehošti 60, b) Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, o odvolání dlužníka b) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-B-9 ze dne 19.dubna 2012

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) schválil oddlužení Miluše anonymizovano (dlužnice) a Radka anonymizovano (dlužník) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), dlužníkovi uložil, aby od právní moci rozhodnutí po dobu následujících pěti let vždy k 25. dni v měsíci platil prostřednictvím insolvenčního správce k rukám matky Simony anonymizovano , bytem Horní Roveň 139, Pardubice běžné výživné na nezl. dceru Kateřinu ve výši 2.000,--Kč měsíčně (bod II. výroku), oběma dlužníkům uložil, aby po splnění povinnosti stanovené v bodě II. výroku po dobu následujících pěti let od právní moci usnesení platili nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni v měsíci ze svých příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojovány přednostní pohledávky, měsíčně částky v míře odpovídající poměrům jednotlivých pohledávek k úhrnu všech pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře (uvedených níže) s tím, že první splátka bude zaplacena k 25.5.2012 ze mzdy dlužníka za měsíce duben, kterou pobírá jako zaměstnanec Miloše Relicha, IČO 48633356, sídlem v Černilově 177 (body III. a IV. výroku), plátci mzdy dlužníka (Miloši Relichovi) přikázal, aby od doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy dlužníka nebo jiných příjmů srážky v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a takto sraženou mzdu vyplácel k rukám insolvenční správkyni JUDr. Ilony Dorkové na účet majetkové podstaty č. 8900193115/2600 (bod V. výroku), pro dobu trvání oddlužením plněním splátkového kalendáře stanovil odměnu insolvenční správkyně ve výši 750,--Kč + DPH a náhradu hotových výdajů 150,--Kč + DPH měsíčně (bod VI. výroku), insolvenční správkyni přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 2.160,--Kč včetně DPH za dobu od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře (bod VII. výroku), insolvenční správkyni uložil, jak má měsíčně rozvrhnout částku, jež jí bude poukázána dlužníkovým plátcem mzdy, mezi jednotlivé nezajištěné věřitele a povinnost po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonávat nad průběhem insolvenčního

řízení dohled a o své činnosti pravidelně informovat insolvenční soud a věřitelský výbor (body VIII. a IX. výroku); věřitelům uložil, aby ve lhůtě 5 dnů sdělili k rukám insolvenčního správce bankovní spojení pro účely výplaty částek pro ně určených (bod X. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-A-11 z 28.11.2011 spojil ke společnému projednání řízení vedené pod sp.zn. KSHK 42 INS 12970/2011 a KSHK 42 INS 14495/2011, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-A-12 z 2.12.2011 zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil dlužníkům insolvenční správkyni. Uvedl, že při přezkumném jednání konaném 30.1.2012 byly vyloučeny v souladu s ustanovením § 170 písm.d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (InsZ) pohledávky věřitelů č. 2 a 3 a z toho důvodu nebyly zařazeny do splátkového kalendáře a brány v úvahu při posuzování příjmových poměrů dlužníků. Zjistil, že pohledávka č. 1 (celkem přihlášeny 2 pohledávky) věřitele č. 1 INVESA, spol. s r.o., pohledávky č. 1,2 a 3 (celkem přihlášeno 5 pohledávek) věřitele č. 9 České správy sociálního zabezpečení a pohledávky č. 5 a 6 (celkem přihlášeno 6 pohledávek) věřitele č. 10 VZP ČR byly zjištěny jako zajištěné, a konstatoval, že podle § 398 odst. 3 InsZ se zajištění věřitelé uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění s tím, že se při zpeněžení postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. Ostatní pohledávky věřitelů byly v celém rozsahu přihlášené jako nezajištěné. Vzhledem k tomu, že na schůzi věřitelů se dostavil jediný věřitel, který ponechal rozhodnutí o způsobu řešení oddlužení dlužníků na insolvenčním soudu a dále k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti bránící schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, rozhodl podle návrhu obou dlužníků. Uložil dlužníkům povinnosti uvedené v napadeném usnesení s respektováním okolnosti, že dlužnice je v domácnosti a nemá žádný příjem, z něhož by bylo možné provádět srážky. Odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně stanovil podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. (pro dobu trvání oddlužení) a zároveň přiznal insolvenční správkyni odměnu a náhradu hotových výdajů za dobu od jejího ustanovení do schválení oddlužení podle vyúčtování správkyně za měsíce prosinec 2011 a leden 2012 ve výši dvakrát po 750,--Kč + DPH a dále hotové výdaje na cestovném ve výši 357,--Kč, dvakrát 150,--Kč + DPH podle § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. Uvedl dále, že účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a že právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníků, ke kterým došlo před jeho vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím (§ 407 InsZ). Uvedl dále, že dlužník má dispoziční oprávnění k příjmům, které získal po schválení oddlužení, s tím, že s nimi je povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 409 InsZ), a vyjmenoval povinnosti dlužníka po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uvedené v ustanovení § 412 InsZ. Upozornil na ustanovení § 418 InsZ, podle něhož lze schválené oddlužení zrušit v případě, kdy nebude dlužník své povinnosti po dobu trvání splátkového kalendáře plnit.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním, v němž uvedl, že byl k podání návrhu na povolení oddlužení vyzván insolvenčním soudem, neboť insolvenční návrh podal jeho věřitel. Uvedl, že si je vědom svých závazků, avšak namítl, že do splátkového kalendáře nemohou být zahrnuti ti jeho věřitelé, kteří mají být uspokojení ze zajištění nemovitostí. Poukázal na své rodinné a majetkové poměry se závěrem, že nemůže uspokojovat věřitele oběma způsoby (jak plněním splátkového kalendáře, tak z výtěžku zpeněžení poskytnutého zajištění).

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda dlužník je oprávněn podat proti napadenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 406 odst. 4 InsZ rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 InsZ nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

V projednávané věci insolvenční řízení bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitele INVESA, spol. s r.o., IČO 28544293, 25.7.2011. Usnesením č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-A-5 insolvenční soud vyzval dlužníka k vyjádření k insolvenčnímu návrhu, k založení seznamu majetku závazků a svých zaměstnanců a zároveň ho poučil o jeho právu ve stanovené lhůtě 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu podat návrh na povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník doručil insolvenčnímu soudu 26.8.2011. V případě dlužnice bylo zahájeno insolvenční řízení 16.8.2011 pod sp.zn. KSHK 42 INS 14495/2011 na základě insolvenčního návrhu dlužnice s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Poté, co obě insolvenční řízení byla spojena ke společnému projednání pod č.j. KSHK 42 INS 12970/2011-A-11 usnesením z 28.11.2011, dalším usnesením ze dne 2.12.2011 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a dlužnice, ustanovil jim insolvenční správkyni a povolil řešení jejich úpadku oddlužením. Z upraveného seznamu pohledávek plyne, že do insolvenčního řízení se přihlásilo 20 věřitelů. Věřitel č. 1 INVESA, spol. s r.o. přihlásil dvě pohledávky, a to č. 1 ve výši 792.864,--Kč jako zajištěnou a č. 2 ve výši 804.993,--Kč jako nezajištěnou. Věřitel č. 9 Česká správa soc. zabezpečení přihlásila celkem 5 pohledávek v celkové výši 80.117,--Kč, z nichž přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 8.960,--Kč, pohledávku č. 2 ve výši 8.960,--Kč a pohledávku č. 3 ve výši 23.467,--Kč jako zajištěné, pohledávky č. 4 ve výši 16.188,--Kč a č. 5 ve výši 518,--Kč jako nezajištěné. Věřitel č. 10 VZP ČR přihlásil 6 pohledávek v celkové výši 132.923,--Kč; pohledávky č. 5 ve výši 31.585,--Kč a č. 6 ve výši 14.907,--Kč přihlásil jako zajištěné, pohledávky č. 1 ve výši 34.357,--Kč, č. 2 ve výši 22.547,--Kč, č. 3 ve výši 14.318,--Kč a č. 4 ve výši 15.209,--Kč jako nezajištěné. Pohledávky věřitelů č. 1, č. 4-20 byly zjištěny při přezkumném jednání a protože na schůzi věřitelů konané 30.1.2012 jediný přítomný věřitel INVESA, spol. s r.o. způsob řešení úpadku dlužníků ponechal na insolvenčním soudu, ten za podmínek ustanovení § 402 odst. 5 InsZ rozhodl o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, jak navrhoval dlužník, i dlužnice.

Z uvedeného plyne, že oba dlužníci domohli úspěšně řešení svého úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře, přičemž žádost o nižší splátky ve svých návrzích na povolení oddlužení neuplatňovali. Proto žádný z dlužníků není k podání odvolání podle § 406 odst. 4 InsZ oprávněn.

Nad rámec výše uvedeného odvolací soud považuje za potřebné k dlužníkovým námitkám vysvětlit, že věřitelé č. 1, 9 a 10 přihlásili každý nejen pohledávky nezajištěné, jejichž uspokojení zahrnul insolvenční soud do splátkového kalendáře, nýbrž i pohledávky zajištěné, jež mají odlišný režim a do splátkového kalendáře se nezahrnují, což insolvenční soud také učinil. Úprava InsZ s takovou situací počítá v ustanovení § 409 odst. 3 InsZ, podle něhož majetek, který slouží k zajištění, pokud o to zajištěný věřitel požádá, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a výtěžek zpeněžení vydá zajištěným věřitelům, přičemž postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Na základě výše uvedeného odvolací soud odvolání dlužníka podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2.září 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová