3 VSPH 1286/2011-P13-9
KSUL 46 INS 2801/2011 3 VSPH 1286/2011-P13-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatec, Rooseveltova 1301, o odvolání věřitele: Bohemia Faktoring, s.r.o. se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, IČO 27242617, zast. Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem Brno, Kotlářská 51a, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. září 2011, č.j. KSUL 46 INS 2801/2011-P13-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. září 2011, č.j. KSUL 46 INS 2801/2011-P13-2, se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o. se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, IČO 27242617 ve výši 35.923,-Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) rozhodl, že se přihláška č. P13 věřitele č.12 Bohemia Faktoring, s.r.o. se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, IČO 27242617 (dále jen Věřitel) ve výši 35.923,-Kč (dále též sporná pohledávka) odmítá (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto unesení se účast Věřitele v řízení končí (bod II. výroku).

Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle něhož usnesením č.j. KSUL 46 INS 2801/2011-A-16 ze 17.5.2011 zjistil úpadek dlužníka a usnesením č.j. KSUL 46 INS 2801/2011-B-5 z 12.7.2011 byl na jeho majetek prohlášen konkura. Konstatoval, že dlužníkův insolvenční správce Věřitelovu přihlášenou pohledávku ve výši 35.923,-Kč při přezkumném jednání 12.7.2011 popřel co do její pravosti z důvodu promlčení.

Cituje § 198 odst. 1 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), insolvenční soud uvedl, že se Věřitel přezkumného jednání nezúčastnil a následně byl insolvenčním správcem přípisem z 25.7.2011 vyrozuměn o popření jeho pohledávky s poučením o možnosti podat žalobu na určení pravosti pohledávky a následcích nepodání takové žaloby, že výzva byla Věřiteli doručena dne 12.8.2011, lhůta pro podání žaloby vypršela 15. den od doručení vyrozumění, tj. 29.8.2011, věřitel však ve stanovené lhůtě žalobu nepodal.

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lhůtě Věřitel odvoláním, v němž namítl, že již v přihlášce jasně uvedl a opakovaně označil korespondenční adresu pro doručování písemností, jímž je sídlo označeného právního zástupce, a proto měl insolvenční správce zaslat výzvu tomuto zástupci, neboť doručení přímo Věřiteli by přicházelo v úvahu jen při opětovném doručení ve smyslu § 80 IZ, pokud by se nepodařilo písemnost doručit na adresu, na níž má být doručováno. Z uvedených důvodů navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Insolvenční správce k odvolání Věřitele uvedl, že není případný odkaz na ust. § 80 IZ, neboť se týká doručování insolvenčním soudem, a má za to, že řízení o určení pravosti pohledávky je samostatným řízením a není součástí insolvenčního řízení. Zdůraznil, že výzva není nutným předpokladem pro osvědčení aktivní legitimace žalobce, a pokud je zasílána, je jedním z prvních úkonů v řízení o určení pravosti pohledávky. Uzavřel, že účastníkem takového řízení může být věřitel, jemuž byla popřena pohledávka a insolvenční správce, přičemž všichni tito účastníci jednají v daném řízení osobně, event. se mohou nechat zastoupit, avšak k takovému zastoupení může dojít až v okamžiku, kdy se účastník o svém účastenství v daném řízení dozví; adresoval-li vyrozumění s výzvou k podání žaloby přímo k rukám Věřitele, učinil tak správně, nikoliv v rozporu s insolvenčním zákonem.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno.

Podle § 20 odst. 1 IZ ustanovení části první hlavy třetí občanského soudního řádu, která se týkají jednání za právnickou osobu, stát a územní samosprávné celky a zastoupení účastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční řízení a incidenční spory.

Podle § 197 IZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání (odst. 1). Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 2).

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 25 o.s.ř. zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (odst. 1). Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem (odst. 2).

Z obsahu spisu plyne, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka nevykonatelnou pohledávku a tak byla také přezkoumána, že se přezkumné jednání, jemuž Věřitel nebyl přítomen, konalo dne 12.7.2011, a že insolvenční správce na něm popřel Věřitelovu spornou pohledávku. Z přihlášky sporné pohledávky se podává, že za Věřitele ji podával v záhlaví označený zmocněný advokát na základě plné moci udělené mu Věřitelem. Věřitel pak v samotné přihlášce výslovně uvedl, na jakou adresu mu mají být doručovány písemnosti, a tou je adresa zplnomocněného zástupce-Mgr. Rašovského, advokáta se sídlem v Brně, Kotlářská č.p. 51a. Z dodejky o zaslání písemnosti-vyrozumění o popření ke sp.zn. KSUL 46 INS 2801/2011-se pak podává, že insolvenční správce doručoval předmětné vyrozumění o popření pohledávky přímo Věřiteli na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví a ten ji převzal 12.8.2011.

Účastníkem insolvenčního řízení je též věřitel, který uplatňuje své právo vůči dlužníku (§ 14 odst. 1 IZ), a pokud je v řízení zastoupen advokátem (§ 20 odst. 1 IZ a § 25 o.s.ř.), je třeba, aby veškeré písemnosti byly doručovány takto určenému zástupci. S možností zastupování počítá i vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, jež v § 22 požaduje předložení plné moci, je-li věřitel zastoupen.

Skutečnost, že insolvenční správce vyrozumění o popření pohledávky s výzvou k podání žaloby doručil toliko Věřiteli, aniž by ji zaslal jeho zástupci-zmocněnému advokátu, ve svém důsledku znamená, že výzva nebyla Věřiteli dosud doručena a lhůta k podání incidenční žaloby mu nezačala běžet. Tudíž nenastala skutečnost, jež by způsobila, že se k přihlášené pohledávce Věřitele nepřihlíží, a proto nebyl dán důvod k jejímu odmítnutí a ukončení účasti Věřitele v tomto řízení (§ 185 IZ).

Odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. za použití § 167 odst. 2 téhož zákona změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky Věřitele neodmítá..

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. října 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva