3 VSPH 1283/2013-B-54
MSPH 96 INS 18470/2012 3 VSPH 1283/2013-B-54

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka MBM, s.r.o. se sídlem BČlehradská 858/23, 120 00 Praha 2, IýO 61055310, zast. Mgr. Aloisem Šatavou, advokátem se sídlem Truhlá ská 13-15, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 96 INS 18470/2012-B-33 ze dne 12. ervence 2013,

takto:

I. Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 96 INS 18470/2012-B-33 ze dne 12. ervence 2013 se v bodech I. a II. výroku z r u š u j e a vČc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

II. Odvolání dlužníka proti bodu III. výroku tohoto usnesení se odmítá.

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze usnesením .j. MSPH 96 INS 18470/2012-B-33 ze dne 12.7.2013 v bodČ I. prohlásil konkurs na majetek dlužníka MBM, s.r.o. (dále jen dlužník), v bodČ II. výroku konstatoval, že úinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zve ejnČní tohoto rozhodnutí v insolvenním rejst íku a v bodČ III. výroku zrušil bod 5) programu sch ze vČ itel stanovený v rozhodnutí o úpadku ze dne 29.4.2013, jímž je hlasování sch ze vČ itel o zp sobu ešení dlužníkova úpadku.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že insolvenní ízení dlužníka bylo zahájeno na základČ insolvenního návrhu navrhovatele Nakladatelství Jota, s.r.o., který se domáhal zjištČní dlužníkova úpadku a jeho ešení konkursem. Usnesením ze dne 29.4.2013 soud zjistil úpadek dlužníka, aniž stanovil zp sob jeho ešení. Insolvenní správce p edložil soudu zprávu o hospodá ském stavu dlužníka ze dne 3.7.2013, sdČlil stav hlasování o reorganizaním plánu a navrhl ešit úpadek dlužníka prohlášením konkursu. Uvedl, že dlužník provozoval velkoobchodní innost v oblasti prodeje a distribuce knih, tiskovin, hudebnin a p íbuzného zboží. Tato innost je zcela utlumena a je velmi malá pravdČpodobnost, že by ji bylo možno obnovit. Stav majetku dlužníka je následující: pokladna 52 042,07 K, bankovní úty 0,00 K, pohledávky dlužníka v nominální hodnotČ 24.375.704,80 K ocenČné správcem na 5.000.000,-K a obchodní podíl 60% ve spolenosti Smartwood, s.r.o. ocenČný správcem na 10.000.-K. Do insolvenního ízení p ihlásilo 46 vČ itel 58 jednotlivých pohledávek v celkové výši 25.835.569,38 K, všechny jako nezajištČné a nepodmínČné. Dlužník poté, co byl zjištČn jeho úpadek, p edložil dne 2.5.2013 reorganizaní plán, v nČmž sám uvedl, že nespl uje podmínky § 316 odst. 4 insolvenního zákona (dále jen IZ). Tyto skutenosti jsou p ímým d sledkem toho, že od ukonení spolupráce se spoleností Penny Market, s.r.o. v roce 2011 byl dlužník nucen výraznČ utlumit svoji podnikatelskou innost a s tím i zastavit platby svých závazk . S uvedenou spoleností dlužník vede soudní spor o uznání svých pohledávek ve výši 11.568.225 K a dále v i ní eviduje i jiné pohledávky ve výši 7.937.484,-K. Nemá žádné zamČstnance, jeho obrat za poslední da ové období je mnohonásobnČ nižší než 100 mil. K. Ve svém vyjád ení ze dne 10.7.2013 dlužník obšírnČ rozvedl d vody svého pop ení pohledávek Penny Market, s r.o. (nejvČtšího vČ itele) a Levné knihy, a.s s tím, že za takové situace nejsou s tČmito pohledávkami spojena hlasovací práva a tudíž dlužník spl uje p edpoklady reorganizace dle § 316 odst. 5 IZ. P iložil žalobu o zaplacení ástky 10.881.000,-K s p íslušenstvím, o níž je vedeno ízeno u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 56 Cm 222/2011.

Po rozhodnutí o úpadku byly soudu doruovány hlasovací lístky vČ itel , kte í se hlasováním mimo sch zi vČ itel vyjad ovali k navrženému reorganizanímu plánu, a to ve lh tČ 15 dn ode dne rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 316 odst.5 IZ. Podle hlasovacích lístk zaslaných ve lh tČ bylo insolvenním správcem vypoteno, že z p ihlášených nezajištČných vČ itel 3,9% hlasovalo proti p ijetí reorganizaního plánu, 30,6% bylo pro jeho p ijetí a 65,5% nehlasovalo v bec. Po p epoítání hlas soudem bylo zjištČno kvórum témČ stejné-pro reorganizaci se vyslovilo 29,2 % p ihlášených vČ itel . Rozdíl je z ejmČ zp soben tím, že soud nezapoítal hlasy zaslané po uplynutí lh ty 15 dn ode dne rozhodnutí o úpadku a hlasy vadné a dosud neopravené. Ani plný souet všech hlas by však negeneroval více než 30% vČ itel hlasujících pro reorganizaci. P itom je nutno poítat se všemi p ihlášenými pohledávkami, jak je výslovnČ uvedeno v § 316 odst. 5 IZ. Tím, že dlužník pop e vČ itelovu pohledávku, mu nebere automaticky právo hlasovat. O tom rozhodují vČ itelé nebo soud podle § 51odst. 1 IZ.

Nespl uje-li dlužník nČkterý z požadavk p ípustnosti reorganizace vymezených v § 316 odst.4 IZ, je reorganizace p ípustná podmínČnČ, a to za p edpokladu, že dlužník ve spojení se vas podaným návrhem na povolení reorganizace p edloží ve lh tČ stanovené v § 316 odst. 5 IZ reorganizaní plán p ijatý zp sobem v tomto ustanovení uvedeným a tím p ekoná nesplnČní nČkteré z podmínek reorganizace. Jestliže však lh ta urená k p edložení tohoto reorganizaního plánu uplyne marnČ ještČ p ed konáním první sch ze vČ itel , stává se reorganizace dlužníka definitivnČ nep ípustnou a lze i p ed konáním první sch ze vČ itel prohlásit na majetek dlužníka konkurs.

Protože dlužník nespl uje podmínky reorganizace stanovené zákonem a nesplnil podmínky pro tzv. podmínČnou p ípustnost reorganizace, soud rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek, aniž by vykal rozhodnutí sch ze vČ itel .

Toto usnesení napadl dlužník vasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud v celém rozsahu zrušil, povolil ešení jeho úpadku reorganizací a schválil zprávu o reorganizaním plánu. Uvedl, že dne 31.7. 2012 bylo zahájeno jeho insolvenní ízení na základČ vČ itelského návrhu, dne 12.4.2013 zve ejnil soud dlužník v návrh reorganizaního plánu a zprávy o reorganizaním plánu, které byly doplnČny podáními zve ejnČnými 17.4 a 23.4.2013. Dne 29.4.2013 soud usnesením A-38 zjistil úpadek dlužníka, a ten dne 10.5.2013 vyzval své vČ itele, aby hlasovacími lístky vyslovili své stanovisko k reorganizanímu plánu a ke zprávČ o nČm. Jednotliví vČ itelé se hlasovacími lístky vyjad ovali pro nebo proti p ijetí reorganizaního plánu. Dne 14.5.2013 dlužník podal soudu návrh na povolení reorganizace spolu se schváleným reorganizaním plánem, návrh doplnil dne 10.7.2013. Nato soud dne 17.7.2013 vydal napadené usnesení. Dne 25.7.2013 probČhlo p ezkumné jednání a první sch ze vČ itel , kterých se neúastnili vČ itelé Penny Market, s.r.o. a Levné knihy, a.s.

Dlužník je na rozdíl od soudu prvního stupnČ p esvČden o tom, že splnil podmínky pro p ípustnosti reorganizace podle § 316 odst. 5 IZ, nebo ve lh tČ 15 dn od rozhodnutí o úpadku p edložil soudu jako souást návrhu na povolení reorganizace i reorganizaní plán p ijatý alespo polovinou všech nezajištČných vČ itel poítanou podle výše pohledávek, kterým náleží hlasovací právo podle ustanovení § 49 a násl. IZ (žádné zajištČné vČ itele nemá). Jak plyne z napadeného usnesení, soud p i posouzení, zda byl reorganizaní plán schválen, vzal v potaz také pohledávky, které jsou popírány (co do pravosti, z d vod uvedených v seznamu p ihlášených pohledávek) jak dlužníkem, tak i insolvenním správcem, tj. pohledávky p ihlášené spoleností Penny Market, s.r.o. (. 45) v celkové výši 10.814.477,58,-K a pohledávky p ihlášené spoleností Levné knihy, a.s. (. 43) v celkové výši 450.500,00 K. Soud je p ietl do celkového soutu všech pohledávek, akoli s takovými pop enými pohledávkami není spojeno hlasovací právo, nebo jsou popírány, a ani sch ze konaná dne 25.7.2013 jim hlasovací právo nep iznala. Soud mČl p i rozhodování o p ípustnosti reorganizace vycházet pouze z pohledávek, kterým je p iznáno hlasovací právo, a to buć ze zákona (pokud nejsou sporné), nebo zp sobem uvedeným v § 51 IZ. To se však u pop ených pohledávek nestalo, jejich vČ itelé na první sch zi vČ itel o p iznání hlasovacího práva nežádali a sch ze jim je nep iznala. Podle dlužníka mČl soud rozhodnout o zp sobu ešení jeho úpadku až po p ezkumném jednání a sch zi vČ itel , nebo d íve nemohl urit, jaké pohledávky jsou popírány a zda jim bylo usnesením sch ze vČ itel hlasovací právo p iznáno. S tím by soud souasnČ-z hlediska podmínek § 316 odst. 5 IZ-uril, zda vČ itelé s hlasovacími právy ve lh tČ 15 dn ode dne rozhodnutí o úpadku p ijali i nep ijali reorganizaní plán. Podle výsledk p ezkumného jednání a sch ze vČ itel konaných 25.7.2013 celková výše nepopíraných p ihlášených pohledávek s hlasovacími právy iní 14.586.823,75 K, z nichž souhlas s reorganizací prost ednictvím hlasovacích lístk odevzdaných do 14.5.2013 vyslovili vČ itelé s pohledávkami ve výši 7.581.572,19 K. Z toho plyne, že reorganizaní plán byl p ijat 51,98 % všech vČ itel s hlasovacím právem.

Zcela nelogicky podle dlužníka soud napadeným usnesením vypustil z programu první sch ze vČ itel hlasování o zp sobu ešení dlužníkova úpadku (které jako jeden z bod programu sch ze stanovil v rozhodnutí o úpadku). Uinil tak v souvislosti s rozhodnutím o konkursu, akoli nebylo ádnČ zjištČno, zda reorganizace dlužníka je p ípustná. ZávČr o její nep ípustnosti mohl soud uinit až po p ezkumném jednání a sch zi vČ itel . Okolnost, že se vČ itelé s pop enými pohledávky Penny Market, s.r.o. a Levné knihy, a.s. sch ze nezúastnili, jen dále dokazuje, že pohledávky do insolvenního ízení p ihlásili spekulativnČ, s úmyslem ovlivnit insolvenní ízení a p ípadnČ zma it možnost ešení úpadku dlužníka reorganizací. To by se jim také poda ilo, pokud by byl akceptován jako správný výše popsaný postup insolvenního soudu, a p itom by se ovšem s ohledem na § 180 IZ ani nevystavili žádnému postihu, když nevykonávali žádná práva spojená s pohledávkou. Dlužník odkázal na judikaturu Vrchního soudu v Praze, která ve vztahu k hlasování o zmČnČ v osobČ insolvenního správce podle § 29 odst. 1 IZ dovozuje pro výsledek takového hlasování jako urující pomČr dosažených hlas v i celkové výši pohledávek p ihlášených ke dni p edcházejícímu konání sch ze s právem hlasu. Tedy i p esto, že podle druhé vČty cit. ustanovení se pro p ijetí usnesení sch ze vČ itelé v této vČci vyžaduje, aby pro nČ hlasovala nejménČ polovina všech vČ itel p ihlášených ke dni p edcházejícímu konání sch ze vČ itel poítaná podle výše jejich pohledávek, judikatura dovozuje, že do kvóra se zapoítávají pouze pohledávky, se kterými je spojeno hlasovací právo. Podle dlužníkova názoru by mČlo být stejnČ postupováno také p i aplikaci ustanovení § 316 odst. 5 IZ, tedy tak, že reorganizaní plán musí být odsouhlasen alespo polovinou všech nezajištČných vČ itel poítanou podle výše pohledávek, kterým je p iznáno hlasovací právo. Proto závČr o p ijetí reorganizaního plánu m že soud uinit až po p ezkumném jednání a sch zi vČ itel , na nichž zjistí, zda vČ itelé, které se v té vČci korespondenním hlasováním v zákonné lh tČ vyslovili, mají hlasovací právo. Za situace, kdy dlužník podal návrh na povolení reorganizace, nem že rozhodnout o zp sobu ešení jeho úpadku d íve. Dlužník dodal, že navržená novela IZ danou problematiku-zatím jen kuse upravenou-nijak nemČní, akoli je dlouhodobČ obecným zájmem, aby insolvenní ízení mČlo p edevším sananí úinky a nikoli likvidaní.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené rozhodnutí i ízení jemu p edcházející a dospČl k závČru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení i zmČnu.

Podle § 148 IZ insolvenní soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vyluuje ešení úpadku reorganizací nebo oddlužením (odstavec 1). Jestliže dlužník spolenČ s insolvenním návrhem, ve kterém jako zp sob ešení úpadku navrhuje reorganizaci, p edloží reorganizaní plán p ijatý alespo polovinou všech zajištČných vČ itel , poítanou podle výše jejich pohledávek, a alespo polovinou všech nezajištČných vČ itel , poítanou podle výše pohledávek, spojí insolvenní soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o zp sobu ešení úpadku (odstavec 2).

Z § 149 IZ vyplývá, že nejde-li o p ípad podle § 148, rozhodne insolvenní soud o zp sobu ešení úpadku samostatným rozhodnutím; v p ípadČ, kdy dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenním ízení zahájeném na základČ insolvenního návrhu jiné osoby, tak soud uiní rozhodnutím vydaným do 30 dn po rozhodnutí o úpadku (odstavec 2), a v ostatních p ípadech tak uiní rozhodnutím vydaným do 3 mČsíc po rozhodnutí o úpadku s tím, že nesmí rozhodnout d íve než po skonení sch ze vČ itel svolané rozhodnutím o úpadku (odstavec 1).

Ustanovení § 150 IZ pak uruje, že má-li insolvenní soud rozhodnout o zp sobu ešení úpadku podle § 149 odst. 1, sch ze vČ itel svolaná rozhodnutím o úpadku m že též p ijmout usnesení o zp sobu ešení dlužníkova úpadku.

Podle § 152 IZ p ijme-li sch ze vČ itel usnesení podle § 150, rozhodne insolvenní soud o zp sobu ešení úpadku podle tohoto usnesení. To neplatí, je-li v dobČ p ijetí usnesení o zp sobu ešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento zp sob ešení úpadku vyluuje, nebo je-li p ijaté usnesení v rozporu s reorganizaním plánem p ijatým všemi skupinami vČ itel , který dlužník p edložil insolvennímu soudu po rozhodnutí o úpadku; § 54 odst. 1 se nepoužije.

Podle § 316 IZ reorganizací lze ešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku (odstavec 2). Reorganizace není p ípustná, je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci, obchodník s cennými papíry nebo osoba oprávnČná k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního p edpisu (odstavec 3). Reorganizace je p ípustná, jestliže celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního p edpisu za poslední úetní období p edcházející insolvennímu návrhu dosáhl alespo ástku 100.000.000,-K, nebo zamČstnává-li dlužník nejménČ 100 zamČstnanc v pracovním pomČru; ustanovení odstavce 3 tím není doteno (odstavec 4). Jestliže dlužník spolenČ s insolvenním návrhem nebo nejpozdČji do 15 dn po rozhodnutí o úpadku p edložil insolvennímu soudu reorganizaní plán p ijatý alespo polovinou všech zajištČných vČ itel poítanou podle výše jejich pohledávek a alespo polovinou všech nezajištČných vČ itel poítanou podle výše pohledávek, omezení podle odstavce 4 se nepoužije (odstavec 5).

Podle § 318 odst. 1 IZ dlužník, který podal insolvenní návrh pro hrozící úpadek, m že podat návrh na povolení reorganizace nejpozdČji do rozhodnutí o úpadku. V ostatních p ípadech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozdČji do 10 dn p ed první sch zí vČ itel , která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

Podle § 328 IZ insolvenní soud reorganizaci povolí, nedojde-li ke zpČtvzetí návrhu na povolení reorganizace ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí.

K p ípustnosti reorganizace dlužníka, který nespl uje kriteria stanovená v § 316 odst. 4 IZ, se vyslovil Nejvyšší soud v usnesení sen.zn. 29 NSCR 12/2012 ze dne 16.2.2012, uve ejnČném pod 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. V nČm p ijal závČr, že je-li dlužník podnikatelem, u kterého reorganizace podle insolvenního zákona není vylouena podle § 316 odst. 3 IZ, avšak dlužník nespl uje nČkterý z požadavk formulovaných pro p ípustnost reorganizace v ustanovení § 316 odst. 4 IZ), je reorganizace p ípustná podmínČnČ, za p edpokladu, že dlužník ve spojení se vas podaným návrhem na povolení reorganizace p edloží ve lh tČ urené v § 316 odst. 5 IZ reorganizaní plán p ijatý zp sobem popsaným v témže ustanovení. S rozhodnutím o úpadku proto nelze spojit bez dalšího i rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a p edmČtem jednání první sch ze vČ itel svolané rozhodnutím o úpadku je vždy též bod nabízející sch zi vČ itel hlasování o zp sobu ešení dlužníkova úpadku. Jestliže však lh ta urená k p edložení reorganizaního plánu dlužníkem v § 316 odst. 5 IZ marnČ uplyne ještČ p ed konáním oné (první) sch ze vČ itel , stává se reorganizace dlužníka definitivnČ nep ípustnou a insolvennímu soudu nic nebrání v tom, aby i p ed konáním sch ze vČ itel prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Usnesení sch ze vČ itel o zp sobu ešení dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace stala definitivnČ nep ípustnou, není pro insolvenní soud závazné.

Jak již Vrchní soud v Praze vysvČtlil v adČ svých rozhodní (viz nap . usnesení sp.zn. KSPL 20 INS 2563/2009, 3 VSPH 470/2010-B ze dne 23.7.2010), reorganizace jako sananí zp sob ešení úpadku u podnikatel má ve vztahu ke konkursu preferenní charakter. O jejím povolení-jak plyne z výše citovaní úpravy-m že být rozhodnuto jen na návrh, k nČmuž je oprávnČn dlužník i kterýkoli p ihlášený vČ itel. Je-li návrh na povolení reorganizace nebo návrh na povolení oddlužení podán, je insolvenní soud povinen takový návrh zp sobu ešení úpadku (hrozícího úpadku) dlužníka projednat a rozhodnout o nČm. Pokud soud návrh neodmítne (§ 320 IZ) nebo nevezme na vČdomí jeho zpČtvzetí (§ 322 IZ), je povinen o nČm vČcnČ rozhodnout, tj. buć tento návrh zamítne (§ 326 IZ), anebo mu vyhoví (navrženou reorganizaci povolí-§ 328 IZ). Rozhodnutím, jímž insolvenní soud návrh na povolení reorganizace odmítne, vezme na vČdomí jeho zpČtvzetí nebo jej zamítne, úinky spojené s podáním tohoto návrhu zanikají (§ 327 odst. 1 IZ). Z uvedeného plyne, že dokud insolvenní soud o návrhu na povolení reorganizace takto nerozhodl, je prohlášení konkursu na dlužník v majetek vyloueno (srovnej úpravu oddlužení v § 396 odst. 1 IZ). ZávČr, že soud rozhodne o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (jestliže jiné rozhodnutí za daného stavu vČci nep ichází v úvahu) jen pokud zde není nevypo ádaných návrh na povolení reorganizace, ostatnČ plyne i z dalšího výkladu podaného v citovaném R 96/2011.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že popis podstatných procesních událostí p edcházejících vydání napadeného usnesení, jak jen p edest el soud prvního stupnČ, je znanČ neúplný a nep esný; ve skutenosti dosavadní pr bČh ízení zhruba odpovídá vylíení podanému dlužníkem v odvolání.

Insolvenní ízení dlužníka bylo zahájeno podáním insolvenního návrhu vČ itele Nakladatelství Jota, s.r.o. dne 30.7.2012. NáslednČ dne 9.4.2012 dlužník soudu p edložil sv j návrh reorganizaního plánu a zprávu o reorganizaním plánu (A-22) a požadoval o jejich zve ejnČní v insolvenním rejst íku (k nČmuž došlo dne 12.4.2013), aby se tak s nimi mohli vČ itelé seznámit a prost ednictvím hlasovacích lístk o reorganizaním plánu hlasovat. Tento plán, p edložený bez stanoviska nezajištČných vČ itel v nČm uvedených, dlužník doplnil podáními došlými soudu dne 15.4. a 19.4.2013. Poté soud rozhodl o úpadku dlužníka usnesením ze dne 29.4.2013 (A-38), s nímž nespojil rozhodnutí o zp sobu ešení úpadku; souasnČ na den 25.7.2013 na ídil p ezkumné jednání a svolal sch zi vČ itel . Dne 2.5.2013 soudu došlo podání dlužníka, jímž žádal o zve ejnČní jeho výzvy vČ itel m. Jejím obsahem byla výzva tČm vČ itel m, kte í s ešením úpadku dlužníka reorganizací souhlasí, aby do 13.5.2013 p edložili insolvennímu soudu hlasovací lístek, jímž se vysloví pro p ijetí reorganizaního plánu, nebo jinak se reorganizace dlužníka, který nespl uje kriteria stanovená v § 316 odst. 4 IZ, stane definitivnČ nep ípustnou podle § 316 odst. 5 IZ. Podání bylo zve ejnČno v insolvenním rejst íku dne 10.5.2013.

Dne 14.5.2013 byl soudu doruen dlužník v návrh na povolení reorganizace s reorganizaním plánem (B-18). V návrhu uvedl, že závČr o tom, zda reorganizaní plán byl v zákonné lh tČ 15 dn od rozhodnutí o úpadku p ijat nadpoloviní vČtšinou vČ itel (kte í všichni jsou nezajištČní), bude možno uinit až po skonení stanovené lh ty k p ihlašování pohledávek, a že ovšem s ohledem na dosavadní výsledky hlasování je p esvČden o tom, že reorganizaní plán byl ve smyslu § 316 odst. 5 IZ p ijat a jeho reorganizace se tak stala p ípustnou. Na tomto názoru dlužník setrval i v doplnČní návrhu na povolení reorganizace došlého soudu dne 10.7.2013 poté, co soud dne 2.7. a 3.7.2013 od insolvenní správce obdržel seznam p ihlášených pohledávek, soupis majetkové podstaty dlužníka a zprávu o jeho hospodá ské situaci. V doplnČní návrhu dlužník odkázal na stav p ihlášených pohledávek s tím, že reorganizaní plán soudu v zákonné lh tČ p edložil, a že ovšem k jeho p ijetí nebo odmítnutí-protože § 315 odst. 5 IZ k tomu (ani k odevzdání hlasovacích lístk ) nestanoví žádnou lh tu-m že dojít až na sch zi vČ itel následující po p ezkumném jednání (zde 25.7.2013), až budou známy všechny pop ené pohledávky a tedy i okruh vČ itel s hlasovacím právem, a až také bude z ejmé, které hlasovací lístky z staly p es výzvu soudu vadné. P itom vyslovil p esvČdení, že úmyslem zákonodárce bylo nechat o zp sobu ešení úpadku hlasovat jen vČ itele s pohledávkami vybavené hlasovacími právy, a tČmi nejsou dlužníkem popírané (jednoznanČ sporné) pohledávky vČ itel Penny Market, s.r.o. a Levné knihy, a.s.

Nato soud dne 12.7.2013 vydal napadené usnesení, jímž na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že dlužník nespl ující kriteria § 316 odst. 4 IZ tuto nep ípustnost své reorganizace podle § 316 odst. 5 IZ neprolomil, nebo prost ednictvím platných hlasovacích lístk došlých soudu ve lh tČ 15 dn od rozhodnutí o úpadku nebyl jeho reorganizaní plán schválen nadpoloviní vČtšinou p ihlášených (nezajištČných) vČ itel -vyslovilo se pro nČj jen 29,2% p ihlášených vČ itel .

Z uvedeného je z ejmé, že soud prvního stupnČ prohlásil na majetek dlužníka konkurs, akoli o jeho vasném návrhu na povolení reorganizací (který nebyl vzat zpČt a o kterém ovšem není v napadeném usnesení žádná zmínka) nijak nerozhodl, tedy nevydal rozhodnutí o jeho odmítnutí i zamítnutí, po nČmž by teprve mohlo rozhodnutí o ešení dlužníkova úpadku konkursem následovat. Jestliže mČl soud dlužníkovu reorganizaci za (definitivnČ) nep ípustnou, pak takovému závČru samoz ejmČ odpovídá rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení reorganizace. Teprve poté, co bude postaveno najisto, že rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení reorganizace, jímž se ízení o reorganizaci koní, je správné (tj. okamžikem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí), lze rozhodnout o ešení úpadku dlužníka konkursem. Dokud se tak nestalo, k vydání napadeného usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebyly dány podmínky a již proto nem že obstát.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné dodat, že soud prvního stupnČ v napadeném usnesení nenabídl prakticky žádná skutková zjištČní a právní úvahy ke svému závČru, že dlužník v reorganizaní plán nebyl vČtšinou vČ itel p edepsanou v § 316 odst. 5 IZ prost ednictvím jejich korespondenního hlasování p ijat; omezil se jen na údaj o procentu hlas p ihlášených vČ itel vyslovivších se pro p ijetí reorganizaního plánu (29%), aniž by objasnil, na základČ jakého konkrétního stavu hlasování a jeho hodnocení k tomuto jeho výsledku dospČl.

Nadto však odvolací soud nesdílí dlužníkem p edest enou-a soudem prvního stupnČ akceptovanou-p edstavu, že dlužník nespl ující kvantitativní kriteria stanovená v § 316 odst. 4 IZ, u nČjž je reorganizace p ípustná podmínČnČ za, p edpokladu, že-ve spojení se vas podaným návrhem na povolení reorganizace-p edloží ve lh tČ urené v § 316 odst. 5 IZ reorganizaní plán p ijatý p edepsanou vČtšinou vČ itel , docílí splnČní podmínky p ijetí tohoto plánu prost ednictvím hlasování p ihlášených vČ itel (a to ovšem nutnČ jedinČ prost ednictvím hlasovacích lístk , a za blíže neurených pravidel i za jakéhosi selektivního užití úpravy § 345 až § 347 IZ ve spojení s úpravou § 49 až § 53 IZ).

Dlužník nespl ující kvantitativní podmínky p ípustnosti reorganizace ji m že jako zp sob ešení svého úpadku prosadit toliko jako reorganizaci tzv. p edjednanou, tedy tak, že se mu poda í získat souhlas vČtšiny všech jeho zajištČných a nezajištČných s reorganizaním plánem, který sestavil, a že tento plán se souhlasy vČ itel -jakožto jejich p edepsanou vČtšinou p ijatý-pak insolvennímu soudu v zákonné lh tČ (ve spojení s s vasným a ádným návrhem na povolení reorganizace) p edloží. Z povahy vČci (a ostatnČ i z dikce § 316 odst. 5 IZ) p itom plyne, že pro p ijetí reorganizaního plánu tu je nutno dosáhnout souhlasu všech zajištČných a nezajištČných vČ itel , které dlužník uvádí (má uvést) v reorganizaním plánu a v seznamu svých závazk (co povinné p ílohy návrhu na povolení reorganizace), tedy i souhlasu tČch vČ itel , jejichž uplat ované pohledávky dlužník neuznává (popírá). Není-li dlužník schopen tohoto souhlasu vČ itel se svým reorganizaním plánem dosáhnout a nep ípustnost svojí reorganizace tak prolomit, nem že tento zp sob ešení svého úpadku prosadit. Tento náhled na vČc ostatnČ podporuje i ten prostý fakt, že jiný zp sob p ijetí reorganizaního plánu p edkládaného v režimu § 316 odst. 5 IZ-totiž prost ednictvím hlasování-ani není procedurálnČ možný. To nakonec názornČ demonstruje rozpaité od vodnČní napadeného usnesení a p edevším dlužníkova argumentace užitá v odvolání a v jeho p edchozích podáních. Dlužník spekuluje o metodČ, jakou by v daném typovém p ípadČ mČlo být stanoviska vČ itel hlasováním dosaženo. NutnČ však p itom dospívá k závČru, že tak jak zákonná lh ta pro p edložení p edjednaného reorganizaního plánu koní podstatnČ d íve, než skoní lh ta pro p ihlašování pohledávek a než se následnČ koná p ezkumné jednání a sch ze vČ itel , na níž teprve bude postupem dle § 51 IZ vy ešena otázka hlasovacích práv vČ itel , kte í tato práva jinak zatím nemají, nelze mít reorganizaní plán za schválený nikdy d íve, než po uskutenČní p ezkumného jednání a sch ze vČ itel , tedy nikoli v p edepsané lh tČ 15 dn od rozhodnutí o úpadku. Takové hlasování by se navíc muselo opírat jen o pohledávky p ihlášené v této lh tČ, a tedy by z nČj byli nep ípustnČ vyloueni vČ itelé, kte í se ádnČ a vas p ihlásí pozdČji (do skonení lh ty stanovené v rozhodnutí o úpadku). Metoda p ijetí p edjednaného reorganizaního plánu hlasováním by tudíž nejenže nemohla zajistit dodržení lh ty, v níž má být tento plán jakožto vČ iteli schválený soudu p edložen, ale navíc by byla založena na nep ijatelné deformaci okruhu vČ itel , kte í se k plánu mohou vyslovit.

Proto je odvolací soud p esvČden o tom, že zákonodárce žádné hlasování o reorganizaním plánu dle § 316 odst. 5 IZ nep edpokládal a úpravu tomu odpovídající proto ani nezavedl. Jinou vČcí je úprava hlasování o reorganizaním plánu obsažená v § 345 až 347 IZ. Ta umož uje hlasovat též mimo sch zi vČ itel , a to i p ed podáním návrhu na povolení reorganizace a dokonce i p ed zahájením insolvenního ízení, p iemž až na sch zi vČ itel svolané právČ jen za úelem projednání p edloženého reorganizaního plánu a hlasování o jeho p ijetí (§ 344 IZ) se výsledek hlasování (na základČ hlas dosaženými na sch zi a mimo ni) vyhodnotí. Jde tedy zjevnČ o úpravu týkající se výhradnČ projednání reorganizaního plánu dlužníka nebo p ihlášeného vČ itele ve standardním režimu po povolení p ípustné reorganizace, nikoli p edjednané (jinak nep ípustné) reorganizace spravované co do podmínek p ijetí reorganizaního plánu (a lh ty k jeho p edložení) speciální úpravou § 316 odst. 5 IZ.

Z výše uvedených d vod odvolací soud napadené usnesení v odvoláním doteném bodu I. a II. výroku podle § 219a odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vČc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Dlužník výslovnČ napadl i bod III. výroku tohoto usnesení, kterým soud prvního stupnČ zmČnil stanovený program sch ze vČ itel (zrušením jednoho jeho bodu). Protože jde zjevnČ o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení ízení a proti nČmuž není odvolání p ípustné dle § 202 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu, odvolací soud v tomto rozsahu dlužníkovo odvolání jako nep ípustné podle § 218 písm. c) téhož zákona odmítl.

P o u e n í : Proti bodu I. výroku tohoto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prost ednictvím MČstského soudu v Praze. Proti bodu II. výroku tohoto usnesení není dovolání p ípustné

V Praze dne 4. íjna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva