3 VSPH 1271/2013-B-25
KSUL 70 INS 23268/2012 3 VSPH 1271/2013-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Most, Lidická 83/12, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.června 2013, č.j. KSUL 70 INS 23268/2012-B-20,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.června 2013, č.j. KSUL 70 INS 23268/2012-B-20, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25.června 2013, č.j. KSUL 70 INS 23268/2012-B-20, odmítl jako opožděné odvolání dlužnice Lucie anonymizovano (dále jen dlužnice) proti usnesení téhož soudu ze dne 15.4.2013, č.j. KSUL 70 INS 23268/2012-B-14 (dále též Usnesení), kterým zrušil oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, které předala k poštovní přepravě dne 28.5.2013. Soud konstatoval, že Usnesení bylo doručeno dlužnici 7.5.2013 a poslední den lhůty pro podání odvolání připadl na 22.5.2013. Uzavřel, že podala-li dlužnice odvolání až dne 28.5.2013, stalo se tak po uplynutí zákonné lhůty, a proto její opožděné odvolání podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) odmítl.

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně se dlužnice odvolala a namítla, že v době, která jí byla ponechána na odvolání, byla u své matky v Německu a spoléhala na radu své finanční poradkyně, jež jí sdělila, že lhůta pro odvolání počíná následující den po převzetí dopisu a že se do této lhůty nepočítají dny pracovního volna a státem uznané svátky. Uzavřela, že uvedené skutečnosti ji neomlouvají, přesto žádá o prodloužení lhůty k odvolání.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo podle § 212 a § 212a o.s.ř., přihlédl přitom k omezením uvedeným v § 205a odst. 1 a § 211a o.s.ř., a poté dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle § 49 odst. 1 o.s.ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.

Soud prvního stupně dlužníka v usnesení ze dne 15.4.2013, č.j. KSUL 70 INS 23268/2012-B-14, řádně poučil, že proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Jak se podává z obsahu spisu, dlužnici bylo citované usnesení doručováno zvlášť (§ 75 IZ) poštou do vlastních rukou na zadanou adresu jejího bydliště, neboť v době doručování usnesení nebyla zjištěna zřízená datová schránka dlužnice. Podle údajů na doručence nebyla dlužnice v době doručení zastižena, a proto byla zásilka dne 25.4.2013 uložena a připravena k vyzvednutí; k doručení zásilky tak došlo ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, tj. 6.5.2013 (§ 49 odst. 4 o.s.ř.). Poslední den lhůty pro odvolání tak připadl na úterý 21.5.2013 (§ 53 odst. 3 o.s.ř.). Dlužnice zásilku fakticky pak převzala dne 7.5.2013. Soud prvního stupně tedy správně posoudil odvolání podané dlužnicí až dne 28.5.2013 (vystavené 27.5.2013) jako opožděné a správně je odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř., jež se v insolvenčním řízení užije přiměřeně vzhledem k úpravě v ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona. Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že podle tohoto zákona prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ) a že do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, nikoliv však již dny sobota, neděle a svátky, neboť tyto dny jsou určující pro konec lhůty, jenž na tyto dny připadá, a je-li posledním dnem lhůty některý z nich, přesouvá se poslední den lhůty na nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 1 a 2 o.s.ř.).

Rozhodnutí soudu prvního stupně je proto správné a odvolací soud je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 21.srpna 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová