3 VSPH 1269/2012-A-15
KSPH 42 INS 18059/2012 3 VSPH 1269/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Michala Kubína a soudců JUDr.Jindřicha Havlovce a Mgr.Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice: Olga anonymizovano , anonymizovano , bytem Studénka, 2. května 131, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. srpna 2012, č.j. KSPH 42 INS 18059/2012-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. srpna 2012, č.j. KSPH 42 INS 18059/2012-A-8, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením vyslovil Krajský soud v Praze svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) k projednání věci a k rozhodnutí o insolvenčním návrhu spojeného s návrhem na oddlužení Olgy anonymizovano (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému (bod II. výroku). Vyšel ze zjištění, že dlužnice k 25.7.2012, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, měla místo trvalého bydliště na adrese 2. května 131, 742 13 Studénka, tj. v obvodu Krajského soudu v Ostravě. Cituje § 11 odst. 1, § 84, § 85 odst. 1, § 85a a § 105 odst. 1 o.s.ř. uvedl, že řízení se koná před soudem místně příslušným v době zahájení řízení a že dle § 85a o.s.ř. je místně příslušným soudem dlužnice Krajský soud v Ostravě, neboť není dána na výběr daná nebo výlučná místní příslušnost (§ 87 a § 88 o.s.ř.). Vyslovil proto svou místní nepříslušnost a věc postoupil podle § 105 odst. 2 o.s.ř. Krajskému soudu v Ostravě.

Shora uvedené usnesení napadla dlužnice odvoláním, v němž namítla, že v Kladně pouze pracuje. Uvedla, že v jiné věci, v níž je žalována pro pohledávku z úvěru, věc projednává Okresní soud v Kladně a o odvolání rozhoduje Krajský soud v Praze. Požádala proto, aby v projednávané věci mohla být aplikována výjimka, která se týká pracoviště a trvalé bydliště zůstane nezměněno.

Podle § 7 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka, § 84), přičemž nestanoví-li zákon jinak, obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale (§ 85 odst. 1). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. dlužnice (§ 85a).

Podle § 87 odst. 1 písm. a) o.s.ř. je vedle obecného soudu žalovaného, popřípadě vedle soudu uvedeného v § 85a, k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště.

Podle § 105 odst. 1 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníkům přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Uvedené ustanovení určuje, dokdy je soud oprávněn z vlastní iniciativy zkoumat místní příslušnost a vychází ze zásady tzv. perpetuationis fori, která ovládá jak věcnou, tak místní příslušnost (§ 11 odst. 1 o.s.ř.), přičemž zkoumání místní příslušnosti z vlastní iniciativy soudu je časově omezeno v kontextu s § 114c a § 118 odst. 1 o.s.ř.

Odvolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je správné a pro stručnost na něj odkazuje a doplňuje, že úkony jím učiněné jsou nezbytnými kroky související se zahájením insolvenčního řízení podle § 101 IZ, neboť zákon ukládá soudu, jemuž bude návrh na zahájení insolvenčního řízení doručen, povinnost nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu tento návrh došel, vyhláškou jej zveřejnit, bez toho, že by objektivně mohl zkoumat procesní podmínky řízení. Odvolací soud konstatuje, že rozhodnutí nebylo učiněno ve stadiu řízení, v němž by bylo již provedeno přípravné jednání, či poté, co insolvenční soud začal ve věci samé jednat (§ 105 odst. 1 o.s.ř.), a že dosud tak nenastaly účinky perpetuationis fori. Proto bylo namístě vyslovit místní nepříslušnost a věc postoupit soudu místně příslušnému, jenž je současně i soudem věcně příslušným (§ 9 odst. 4 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že dlužnice neuvádí jiné místo rozdílné od místa trvalého bydliště, kde by se trvale zdržovala a požaduje, aby místní příslušnost byla založena jejím pracovištěm (§ 87 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.), nepřichází tento postup v úvahu, jak vyslovil správně soud prvního stupně, neboť se týká toliko sporného řízení (jeho účastníky jsou žalobce a žalovaný), jímž však insolvenční řízení není.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29.října 2012

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová