3 VSPH 1263/2014-A-13
KSPL 29 INS 14021/2014 3 VSPH 1263/2014-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chodově, Osadní 673, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 14021/2014-A-6 ze dne 29. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 14021/2014-A-6 ze dne 29. května 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice podaný s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byl doručen 21.5.2014 insolvenční návrh dlužnice s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři návrhu na povolení oddlužení (Formulář). Vyšel z toho, že dlužnice v kolonce č. 7 Formuláře se omezila na tvrzení, že má 14 věřitelů se 17 pohledávkami, s tím, že všechny vykonatelné pohledávky jsou minimálně 30 dnů po splatnosti, nevykonatelné minimálně 3 měsíce po lhůtě splatnosti a že zastavila platby všem svým věřitelům. Poukázal na to, že dlužnice označila své věřitele nekonkrétně, přestože zde platí ustanovení § 103 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), tedy fyzické osoby musí být označeny jménem a příjmením, bydlištěm a identifikačním číslem, jsou-li podnikateli a právnické osoby, firmou, identifikačním číslem a sídlem. Uvedl, že insolvenční návrh je nekonkrétní v označení pohledávek jednotlivých věřitelů a s odkazem na ustanovení § 103 odst. 2 InsZ dovodil, že neobsahuje rozhodné skutečnosti v míře, která dovolí, budou-li shledány pravdivými, učinit závěr o tom, že se dlužnice nachází v úpadku. Z uvedených důvodů insolvenční návrh odmítl s poučením o tom, že po nabytí právní moci tohoto usnesení může dlužnice podat nový insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, který bude splňovat náležitosti uvedené v § 103 InsZ (insolvenční návrh) a § 391 InsZ (návrh na povolení oddlužení).

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá, s odůvodněním, podle něhož insolvenční návrh obsahuje zákonné náležitosti a ke svým tvrzením navrhla i odpovídající důkazy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z § 97 odst. 1 a 5 InsZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 InsZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 InsZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 InsZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku, je podle § 103 odst. 2 InsZ povinen v insolvenčním návrhu vždy uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 InsZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ.

Jestliže dlužník (dlužníci) hodlá navrhnout řešení svého úpadku (hrozícího úpadku) oddlužením, musí tak učinit návrhem na povolení oddlužení (společného oddlužení manželů) podaným na předepsaném formuláři (§ 391 odst. 3 InsZ), a to současně s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). K podání insolvenčního návrhu pak může využít kolonku č. 7 formuláře návrhu na povolení oddlužení, v níž pak musí-v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ-vyplnit nejen údaj o tom, čeho se insolvenčním návrhem domáhá (zda navrhuje vydat rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku), ale také musí uvést důvod tohoto návrhu, tj. vylíčit rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek či hrozící úpadek osvědčují. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou samostatná procesní podání se samostatným procesním režimem. Nedostatky insolvenčního návrhu (jímž se dlužník domáhá zjištění svého úpadku) proto nemohou být nahrazeny obsahem či přílohami návrhu, jímž se dlužník domáhá řešení svého úpadku oddlužením.

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen. zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009 (91/2009), usnesení sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (R 88/2010), usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (R 26/2011) a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21.12.2011 (R 44/2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Součástí vylíčení takových rozhodujících skutečností tedy musí být nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Dlužník, který označením bodu 6 ve Formuláři projeví úmysl podat návrh na povolení oddlužení a zároveň jako insolvenční návrh a který současně rezignuje na uvedení jakýchkoliv rozhodujících skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek, předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 InsZ.

Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91/2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník-navrhovatel nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ InsZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 38/2010 publikovaném pod číslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dovodil, že náležitostí seznamu závazků dlužníka je nejen údaj o výši pohledávky věřitele, ale i o její splatnosti (tento požadavek byl formulován nově v novelizovaném ustanovení § 104 InsZ ve zněním účinném od 1.1.2014).

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužnice podala k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s vyžitím předepsaného formuláře pro návrh na povolení oddlužení, v jehož kolonce č. 7 určené k popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek uvedla, že se domáhá zjištění úpadku, neboť má 14 věřitelů se 17 pohledávkami, z nichž 9 jsou pohledávky nezajištěné a vykonatelné s tím, že veškeré nezajištěné vykonatelné pohledávky jsou minimálně 30 dnů po lhůtě splatnosti a veškeré nezajištěné nevykonatelné pohledávky jsou minimálně 3 měsíce po lhůtě splatnosti; zastavila platby svým věřitelům. Dále uvedla seznam svých věřitelů, jež označila firmou, resp. jménem a příjmením, bez uvedení výše pohledávky, avšak s uvedením lhůty jejich splatnosti. Celková výše nezajištěných pohledávek věřitelů činí 279.707,-Kč, jež do výše 46.295,-Kč jsou nevykonatelné. Z měsíčního příjmu 13.582,-Kč bude schopna uspokojit pohledávky svých věřitelů alespoň v rozsahu 30%. V připojeném seznamu závazků dlužnice uvedla své věřitele firmou, resp. jménem a příjmením, sídlem a identifikačním číslem, resp. rodným číslem (u jediného věřitele fyzické osoby), výší pohledávky každého z nich a také lhůtou splatnosti jejich pohledávek s prohlášením, že seznam je správný a úplný, že žádný z věřitelů není jí osobou blízkou, s nikým z nich netvoří koncern, pohledávky věřitelů uznává co do výše a důvodu a žádný z nich nepopírá; připojila zároveň ustanovení § 104 InsZ odpovídající seznam majetku a prohlášení o tom, že nemá žádné pohledávky a zaměstnance. Všechny pohledávky jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a vyjma pohledávky města Chodov ve výši 7.865,-Kč, jež je splatná k 29.3.2014, jsou ostatní déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužnice má více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež neplní dlužnice déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, a zastavil platby ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) a b) InsZ. Insolvenční soud správně vytkl dlužnici nedostatky insolvenčního návrhu, avšak nevzal v úvahu, že tyto nedostatky lze zhojit údaji uvedenými v řádném seznamu závazků, jež dlužnice k insolvenčnímu návrhu připojila. Insolvenční soud tak neměl důvod pro postup podle § 128 odst. 1 InsZ a insolvenční návrh dlužnice jako neprojednatelný odmítnout.

Odvolací soud narozdíl od insolvenčního soudu dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužnice má náležitosti upravené v ustanovení § 103 InsZ, kdy v něm dlužnice uvedla rozhodující skutečnosti, na jejichž základě lze dovodit, že se nachází v úpadku z důvodu platební neschopnosti a že nedostatky jejího insolvenčního návrhu (v kolonce č. 7 Formuláře) lze nahradit údaji uvedenými v seznamu závazků, jež mají zákonné náležitosti. Proto odvolací soud napadené usnesení změnil podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková