3 VSPH 1260/2013-B-21
KSPL 29 INS 19408/2012 3 VSPH 1260/2013-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Plzni, Pálavská 1347/16, zahájené k návrhu věřitele: Reticulum, a.s., IČO 47973561, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 394/17, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 19408/2012-B-16 ze dne 3.července 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 19408/2012-B-16 ze dne 3.července 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (bod I. výroku) a na dlužníkův majetek prohlásil konkurs, který projedná jako nepatrný (body II. a III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že 10.8.2012 mu byl doručen insolvenční návrh navrhovatele, obsahující všechny náležitosti insolvenčního návrhu podle § 103 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). Dne 18.9.2012 mu dlužník doručil své vyjádření k insolvenčnímu návrhu společně s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSPL 29 INS 19408/2012-A-15 z 23.1.2013 vyzval dlužníka, aby návrh na povolení oddlužení opravil a doplnil, kromě jiného také o úplný a řádný seznam svých závazků a zaměstnanců, o čestné prohlášení, že není podnikatelem a jeho závazky nepocházejí z podnikání a zejména o znalecký posudek, který uvedl v seznamu svého majetku. Konstatoval, že dlužník svůj návrh na povolení oddlužení doplnil podle výše zmíněného usnesení podáním, doručeným 11.2.2013. K výzvě k založení znaleckého posudku k nemovitosti dlužník uvedl, že není schopen znalecký posudek zajistit s ohledem na nedostatek financí s tím, aby byla tato povinnost odložena na dobu po rozhodnutí o úpadku. Vázán právním názorem odvolacího soudu, který svým usnesením sen.zn. 1 VSPH 763/2013-B-12 ze 27.5.2013 zrušil jeho usnesení č.j. KSPL 29 INS 19408/2012-B-1 z 5.4.2013, nejdříve návrh na povolení oddlužení odmítl podle § 393 odst. 1 InsZ a teprve potom podle § 396 InsZ znovu prohlásil na dlužníkův majetek konkurs, jenž bude řešit jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Zdůraznil, že insolvenční soud nesprávně nepřihlédl k tomu, že nemůže předložit znalecký posudek s ohledem na skutečnost, že nedisponuje finančními prostředky na úhradu odměny za jeho vypracování a namítl dále, že mu insolvenční soud poskytl nedostatečnou lhůtu k jeho založení. Namítl nesprávnost právních závěrů insolvenčního soudu a zdůraznil, že návrh na povolení oddlužení doplnil na základě výzvy insolvenčního soudu o seznam majetku, a závazků, listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední tři roky, takže návrh na povolení oddlužení vyjma nedoloženého znaleckého posudku neměl vady a byl projednatelný.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 390 odst. 1 InsZ podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle § 392 InsZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky (odst. 1). V seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 InsZ u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje (odst. 2). Z uvedeného plyne, že v případě návrhu na povolení oddlužení zákon vyžaduje u seznamu majetku oproti náležitostem vyžadovaným obecně v ustanovení § 104 odst. 2 InsZ ještě další náležitosti, z nichž pro projednávanou věc je podstatné znalecké ocenění obvyklé ceny nemovitosti, kterou dlužník vlastní, a z jejího eventuálního zpeněžení by se uspokojovaly pohledávky zajištěných věřitelů.

Podle § 393 InsZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3).

Podle § 396 odst. 1 InsZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodně současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Jak vyložil Vrchní soud v Praze již ve svém usnesení sp.zn. KSUL 46 INS 346/2008, 1 VSPH 9/2008-A ze 4.4.2008, publikovaném pod číslem 60/2009 ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek, náležitosti návrhu na povolení oddlužení a jeho povinné přílohy včetně jejich náležitostí jsou ustanovením § 391 a § 392 InsZ vymezeny tak, aby soudu poskytly dostatečný podklad pro rozhodnutí o tom, zda jsou dány podmínky pro povolení schválení oddlužení, a aby umožnily věřitelům kvalifikovaně posoudit, kterým ze způsobů oddlužení bude provedeno. Proto zákon určuje jako podmínku projednatelnosti návrhu na povolení oddlužení i předložení jeho řádných předepsaných příloh (včetně znaleckého ocenění nemovitosti či majetku sloužícího k zajištění) a s nesplněním tohoto požadavku přes výzvu soudu spojuje následek spočívající v odmítnutí návrhu.

V projednávané věci insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu insolvenčního věřitele. Usnesením č.j. KSPL 29 INS 19408/2012-A-6 z 29.8.2012, které bylo dlužníkovi doručeno 10.9.2012, insolvenční soud vyzval dlužníka, aby se k věřitelovu insolvenčnímu návrhu vyjádřil ve lhůtě 7 dnů ode doručení usnesení, aby v téže lhůtě insolvenčnímu soudu sdělil, zda se vzdává práva účasti při projednání věci, resp. souhlasí s vydáním rozhodnutí o úpadku bez nařízení jednání, zda je podnikatelem, a pokud ano, zda jeho obrat podle zvláštního předpisu přesahoval za poslední předcházející účetní období 2 mil. Kč. Dále dlužníku uložil podle § 128 odst. 3 InsZ založit v téže lhůtě seznam majetku, závazků a zaměstnanců s poučením o jejich obsahových náležitostech a pro případ podání návrhu na povolení oddlužení jej poučil o náležitostech příloh takového návrhu s poučením o tom, že k nemovitostem uvedeným v seznamu majetku třeba připojit znalecký posudek k jejich ocenění a že v případě, že návrh na povolení oddlužení nebude mít zákonem stanovené náležitosti a nebudou k němu připojeny výše zákonem vyžadované přílohy včetně znaleckého posudku k ocenění nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, bude návrh na povolení oddlužení odmítnut.

K uvedené výzvě dlužník doručil insolvenčnímu soudu 18.9.2012 návrh na povolení oddlužení s tím, že není schopen připojit k seznamu majetku znalecký posudek k nemovitosti, již vlastní, neboť nemá dostatek finančních prostředků, a zároveň uvedl, že není podnikatelem a má příjem z pracovního poměru ve výši 20.843,--Kč čistého měsíčně; účasti při jednání o insolvenčním návrhu se nevzdává. Usnesením č.j. KSPL 29 INS 19408/2012-A-17 z 27.2.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, usnesením č.j. KSPL 29 INS 19408/2012-B-1 z 5.4.2013 insolvenční soud prohlásil na dlužníkův majetek konkurs, který projedná jako konkurs nepatrný, a usnesením sen.zn. 1 VSPH 763/2013-B-12 z 27.května 2013 bylo toto usnesení zrušeno s tím, že prohlášení konkursu podle § 396 InsZ musí nejdříve předcházet rozhodnutí o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Dlužník požadovaný znalecký posudek, který představuje předepsanou náležitost přílohy návrhu na povolení oddlužení-seznamu majetku, v soudem určené lhůtě do 25.9.2012 nepředložil a neučinil ani po uplynutí téměř jednoho roku. Odvolací soud má za to, že za takové situace nelze než postupovat podle § 393 odst. 3 InsZ a návrh na povolení oddlužení odmítnout, a nezvratným se stal závěr, že jediným možným způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurs. Odvolací soud tak správně návrh na povolení oddlužení odmítl a podle § 396 InsZ prohlásil konkurs na dlužníkův majetek s tím, že ho projedná za splnění podmínek podle § 314 InsZ jako konkurs nepatrný.

K dlužníkovým námitkám stran potíží s obstaráním znaleckého posudku považuje odvolací soud pro úplnost za vhodné doplnit, že je na dlužníkovi, který se hodlá insolvenčním návrhem domáhat řešení svého úpadku oddlužením, aby návrh na povolení oddlužení podal se všemi předepsanými náležitostmi, a pokud dlužník nedoplnil návrh na povolení oddlužení ani ve stanovené lhůtě, jde to jen k jeho tíži.

Na základě výše uvedených skutečností odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pouče ní: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26.září 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová