3 VSPH 1259/2012-P4-9
KSPL 56 INS 9057/2012 3 VSPH 1259/2012-P4-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Skalné, Pod Hradem 88, o odvolání věřitele: Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Přikopě 33/969, IČO 45317054, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Krakovská 1256/24, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. srpna 2012, č.j. KSPL 56 INS 9057/2012-P4-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. srpna 2012, č.j. KSPL 56 INS 9057/2012-P4-2 se p o t v r z u j e ve znění, že přihláška pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem v Praze 1, na Příkopě 33/969, IČO 45317054 ve výši 35.320,80 Kč se odmítá a v tomto rozsahu účast věřitele v insolvenčním řízení se končí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl přihlášku věřitele č. 4 Komerční banky, a.s. (věřitel) z důvodu zmeškání lhůty k podání žaloby na určení pravosti popřené pohledávky.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že při přezkumném jednání 14.6.2012 insolvenční správce popřel pohledávku věřitele v rozsahu 35.320,80 Kč. Vyšel ze zjištění, podle něhož o popření pohledávky byl věřitel informován ve vyrozumění z 26.6.2012, které mu bylo doručeno 29.6.2012 a že byl zároveň poučen o tom, že v případě nepodání žaloby ve stanovené lhůtě nebude k přihlášce popřené pohledávky přihlíženo. Cituje ustanovení § 197 odst. 2, § 198 odst. 2 a § 185 zák. č. 182/21006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, podle něhož věřitel zmeškal lhůtu k podání incidenční žaloby a nelze k ní v insolvenčním řízení přihlížet. Proto postupem podle § 185 InsZ přihlášku pohledávky věřitele odmítl.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky ve výše uvedeném rozsahu neodmítá a že byla v tomto rozsahu přihlášena po právu. Vyslovil zásadní nesouhlas s právním posouzením věci insolvenčním soudem. Připustil, že ve vyrozumění z 26.6.2012 byl informován o popření části přihlášené pohledávky s tím, že ji insolvenční správce posoudil jako pohledávku nevykonatelnou. Trval však na tom, že pohledávku přihlásil jako pohledávku vykonatelnou a že takto měla být insolvenčním správcem přezkoumána. Zdůraznil, že z žádného ustanovení InsZ neplyne pravomoc insolvenčního správce považovat pravomocný a vykonatelný rozhodčí nález za neplatný či dokonce za nicotný a upozornil na to, že incidenční spor není sporem o neplatnost rozhodčího nálezu podle § 31 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. V tomto směru tak insolvenční správce vyložil dotčená ustanovení svévolně a chybně. Dále rozvedl důvody, pro něž je třeba z rozhodčího nálezu, jímž byla sporná pohledávka přisouzena, vycházet, neboť rozhodčí doložka byla podle jeho názoru sjednána platně. Svou argumentaci shrnul tak, že pokud insolvenční správce popírá přihlášenou vykonatelnou pohledávku jako nevykonatelnou, obchází tím záměrně ustanovení § 199 InsZ (povinnost insolvenčního správce podat žalobu na určení, že pohledávka není přihlášena po právu) a lze přičítat jen k jeho tíži, že včas sám nepodal incidenční žalobu ve smyslu tohoto ustanovení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 197 odst. 2 InsZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedené při jejím popření (odst. 1). Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 InsZ (odst. 3).

Podle § 185 InsZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčním správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel Právní mocí takového rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši celkem 241.715,29 Kč z úvěrového vztahu jako vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu ze dne 27.7.2010, sp.zn. K/2010/02167, který nabyl právní moci 25.8.2010, a to do výše 124.097,71 Kč jako jistinu a ve zbytku 117.617,58 Kč do částky 31.202,04 Kč jako kapitalizovaný úrok z úvěru, do částky 61.482,74 Kč jako kapitalizovaný úrok z prodlení a do částky 35.320,80 Kč z právního důvodu přisouzené náhrady nákladů rozhodčího řízení. Při přezkumném jednání konaném 14.6.2012 insolvenční správce věřitelovu pohledávku popřel v části představující náhradu nákladů řízení ve výši 35.320,80 Kč, a protože věřitel nebyl jednání přítomen ve vyrozumění z 26.6.2012 věřiteli oznámil, že pohledávku v uvedeném rozsahu popřel s tím, že rozhodčí nález zhodnotil jako neplatný a pohledávku přezkoumal jako nevykonatelnou s poučením, že popření se může věřitel bránit žalobou na určení pravosti pohledávky za podmínek ustanovení § 198 InsZ a že v případě, že žaloba nebude podána ve lhůtě, k popřené pohledávce v insolvenčním řízení nebude přihlíženo. Vyrozumění bylo doručeno věřiteli 29.6.2012. Z insolvenčního rejstříku neplyne, že by věřitel podal žalobu na určení pravosti popřené pohledávky ve lhůtě, jejíž poslední den připadl na 14.7.2012.

Odvolací soud pro věc shledává za rozhodující dikci ustanovení § 198 InsZ, z níž plyne nepochybně, že insolvenční správce rozhoduje o tom, zda přezkoumá pohledávku přihlášenou jako vykonatelnou, jako vykonatelnou nebo nevykonatelnou a že otázka vykonatelnosti se případně vyřeší až v incidenčním řízení samotném. Vyjde-li najevo, že se jedná o pohledávku vykonatelnou nemůže to vést k zamítnutí žaloby věřitele, který podal žalobu, pro nedostatek jeho věcné legitimace, nýbrž dojde k přesunu důkazního břemene z věřitele popřené pohledávky na popírajícího, který je povinen prokázat, že pohledávka věřitele není přihlášená po právu. V tomto směru se vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sp.zn. 29 Odo 327/2004, které lze aplikovat i na poměry insolvenčního řízení a z jehož odůvodnění plyne, že prvotní (předběžné) posouzení, zda nárok přihlášený konkursním věřitelem (a popřený správcem konkursní podstaty) je vykonatelný či nikoli, přísluší právě správci konkursní podstaty, jenž svůj právní názor vyjádří tím, že příslušného věřitele vyzve, aby svůj nárok nebo jeho výši uplatnil u soudu, nebo že sám uplatní své popření.

Věřitel nepodal incidenční žalobu na základě vyrozumění ve stanovené lhůtě a insolvenční soud správně dovodil, že k přihlášce pohledávky v popřeném rozsahu se nepřihlíží, a proto ji v uvedeném rozsahu odmítl.

Na základě výše uvedených závěrů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil z důvodu jeho věcné správnosti, avšak ve znění, jež odpovídá obsahu ustanovení § 185 InsZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 25. září 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva