3 VSPH 1258/2011-A-80
KSLB 76 INS 14670/2011 3 VSPH 1258/2011-A-80

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní věci dlužníka BALTOM, s.r.o. se sídlem Liberec, Minkovická 91, IČO 44565038, zast. Mgr. Martinem Vondroušem, advokátem se sídlem Liberec 2, Chrastavská 273/30, o návrhu věřitele ARSIMO SERVICES INC. se sídlem Midland Trust Limited, 177 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reg. č. 1629246, zast. JUDr. Jiřím Štaidlem, advokátem se sídlem Praha 2-Nové Město, Apolinářská 6, na zrušení moratoria, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 27. září 2011, č.j. KSLB 76 INS 14670/2011-A-24,

takto:

Odvolání dlužníka se odmítá.

Odůvodnění:

ARSIMO SERVICES INC. (dále jen navrhovatel) v insolvenčním řízení vedeném na dlužníkův majetek navrhl, aby Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud) zrušil moratorium na majetek dlužníka BALTOM, s.r.o. (dále jen dlužník) vyhlášené usnesením insolvenčního soudu ze dne 9.9.2011 pod č.j. KSLB 76 INS 14670/2011-A-14.

Napadeným usnesením insolvenční soud moratorium na majetek dlužníka zrušil s odůvodněním, že tak učinil z podnětu navrhovatele podle § 124 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), neboť dlužník v návrhu na prohlášení moratoria uvedl úmyslně nepravdivé údaje-že má souhlas majoritního věřitele dlužníka s ověřeným podpisem, jenž je též jeho majoritním společníkem.

V zákonem stanovené lhůtě napadl shora uvedené usnesení dlužník odvoláním, v němž vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím soudu prvního stupně a navrhl, aby ho odvolací soud změnil a rozhodl, že se moratorium nezrušuje, neboť uvedení soudem zmíněného nepravdivého údaje došlo sice jeho chybou, avšak nikoliv úmyslně, když majoritní společník s jeho postupem souhlasil, a proto dodatečně jeho písemný souhlas předkládá.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to podle § 212 a § 212a o.s.ř. postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že odvolání není namístě.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že následně po vydání napadeného usnesení insolvenční soud rozhodnutím ze dne 22.12.2011, č.j. KSLB 76 INS 14670/2011-A-78, jež nabylo právní moci 27.1.2012, rozhodl o zjištění úpadku dlužníka; usnesením ze dne 23.4.2012, č.j. KSLB 76 INS 14670/2011-B-71, pak prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

Za takovéto situace se však dlužníkovo odvolání proti napadenému usnesení stalo zjevně bezpředmětným. V rámci insolvenčního řízení může být moratorium vyhlášeno jen ve fázi řízení předcházející rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že po dobu trvání vyhlášeného moratoria pak rozhodnutí o úpadku dlužníka nelze vydat (§ 120 odst. 1 IZ). Jestliže soud prvního stupně vyhlášené moratorium napadeným usnesením zrušil a dlužník nebrojil odvoláním proti následnému rozhodnutí o jeho úpadku, které tak nabylo právní moci, je z povahy věci již vyloučeno řešit otázku, zda vyhlášené moratorium mělo trvat (zda jeho zrušení bylo důvodné či nikoli). Výklad podávaný právní teorií i soudní praxí se shoduje v tom, že v takovém případě nejsou předpoklady pro meritorní projednání odvolání, přičemž se prosadil názor, že odvolání má být jako bezpředmětné odmítnuto podle § 218 o.s.ř.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. a napadené usnesení odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 12. září 2012

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová