3 VSPH 1246/2010-A-11
MSPH 98 INS 14737/2010 3 VSPH 1246/2010-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka PROFI FISH s.r.o. se sídlem Loudova 4/2432, 130 00 Praha 3, IČ: 63994071, zahájené na návrh věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ: 44848943, proti dlužníku, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2010, č.j. MSPH 98 INS 14737/2010-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2010, č.j. MSPH 98 INS 14737/2010-A-6, se m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se n e o d m í t á .

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. prosince 2010, č.j. MSPH 98 INS 14737/2010-A-6, v bodě I. výroku odmítl insolvenční návrh věřitele Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen navrhovatel ) a v bodě II. výroku rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že navrhovatel v insolvenčním návrhu tvrdil, že dlužník nesplatil věřiteli České spořitelně, a.s. pohledávku dle Smlouvy o úvěru ze dne 5.5.2008. Navrhovatel dne 29.4.2010 na základě bankovní záruky uvedenému věřiteli plnil za dlužníka částku 3.124.209,20 Kč. Celková výše pohledávky navrhovatele za dlužníkem činí ke dni 31.10.2010 3.470.209,89 Kč. Navrhovatel dále uvedl, že má za dlužníkem dlouhodobě nesplacenou pohledávku také Česká spořitelna, a.s. s výší pohledávky ke dni 12.10.2010 2.201.794,54 Kč. Navrhovatel předpokládá, že má dlužník závazky ze sociálního a zdravotního pojištění.

Soud uzavřel, že navrhovatel neuvedl konkrétní údaje, z nichž by vyplynulo, že dlužník po stanovenou dobu není k úhradě svých splatných závazků schopen. V insolvenčním návrhu věřitele tak chybí konkrétní uvedení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka (§ 3 IZ). Navrhovatel v insolvenčním návrhu také nedostatečným způsobem konkretizoval další věřitele se splatnými pohledávkami, z nichž by bylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníkovi splatnou pohledávku; označil sice jmenovitě dalšího věřitele dlužníka, avšak neuvádí nic bližšího o době splatnosti tohoto závazku. Soud dospěl k závěru, že navrhovatel v insolvenčním návrhu nevylíčil dostatečně rozhodující skutečnosti a neosvědčil, že má dlužník vůči alespoň ještě jednomu dalšímu věřiteli závazky po lhůtě splatnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, a proto insolvenční návrh podle § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a namítal, že v insolvenčním návrhu uvedl jednoznačně a konkrétně svou splatnou pohledávku, její výši včetně příslušenství i okolnosti jejího vzniku řádně doložil listinami. Též označil dalšího věřitele, uvedl výši jeho pohledávky včetně toho, že se jedná o pohledávku splatnou. Odvolatel má zato, že z toho, že v insolvenčním návrhu neuvedl přesné datum splatnosti závazku druhého věřitele, nelze dovodit, že insolvenční návrh neobsahuje konkrétní údaj o dalším věřiteli. Odvolatel trvá na tom, že dostatečně označil druhého věřitele a stejně tak identifikoval jeho splatnou pohledávku, a jsou tedy splněny požadavky pro rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona stanoví, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Z obsahu spisu se podává, že navrhovatel se zavázal v záruční listině uspokojit do výše 70 % nesplacené jistiny zaručovaného úvěru pohledávku věřitele České spořitelny, a.s. (dále též věřitel) z úvěru poskytnutého dlužníku, maximálně do výše 3.360.000,-Kč. Smlouva o úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s. a dlužníkem byla uzavřena dne 5.5.2008 na částku 4.800.000,-Kč. Dlužník svůj závazek řádně a včas nesplnil, v důsledku čehož navrhovatel za dlužníka věřiteli na výzvu zaplatil částku 3.124.209,20 Kč. Navrhovatel vyzval dlužníka dne 29.4.2010 k úhradě dluhu vzniklého z plnění z bankovní záruky, dlužník ničeho nezaplatil. Navrhovatel má z tohoto titulu za dlužníkem ke dni 31.10.2010 pohledávku ve výši 3.470.209,89 Kč. V insolvenčním návrhu navrhovatel uvedl, že za dlužníkem má dlouhodobě nezaplacenou pohledávku ve výši 2.201.794,54 Kč (výše pohledávky ke dni 12.10.2010) též věřitel Česká spořitelna, a.s. (jehož označil též identifikačním číslem spolu s adresou jeho sídla). Dále uvedl, že předpokládá, že má dlužník závazky ze sociálního a zdravotního pojištění.

Bankovní záruka je zajišťovacím institutem, který je upraven v § 313 až 322 obch. zák. Jde o zvláštní druh ručení, přičemž ručitelem je vždy pouze banka. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Banka ručí za splnění zajištěného závazku do výše a za podmínek stanovených v záruční listině je povinna plnit, když o to byla písemně požádána věřitelem (předchozí výzva, aby dlužník splnil svůj závazek, se vyžaduje, jen stanoví-li to záruční listina). Dlužník je povinen zaplatit bance to, co plnila podle záruční listiny.

Navrhovatel k insolvenčnímu návrhu doložil jednak své prohlášení o poskytnutí bankovní záruky podle § 313a obch. zák. (v ní se navrhovatel zavázal věřiteli, že uspokojí jeho pohledávku ve výši 70 % nesplacené jistiny zaručovaného úvěru, maximálně do výše 3.360.000,-Kč), jednak výzvu věřitele. Věřitele-Českou spořitelnu, a.s. navrhovatel v insolvenčním návrhu řádně označil. Z výzvy věřitele České spořitelny, a.s. ze dne 2.3.2010 vyplývá, že neuhrazená výše její pohledávky vůči dlužníku činí 5.077.822,24 Kč.

Z těchto tvrzení, která navrhovatel nabídl v insolvenčním návrhu, a též je řádně doložil, lze bez pochybností dovodit, že dlužník má závazek jak vůči navrhovateli, jenž za dlužníka plnil v rozsahu plynoucím z bankovní záruky, tak vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s., který má za dlužníkem pohledávku více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti; nebylo tedy důvodu insolvenční návrh pro tento nedostatek odmítnout podle § 128 odst. 1 IZ.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 3 o.s.ř. změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 5. dubna 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová