3 VSPH 1241/2012-A-34
KSPH 38 INS 574/2011 3 VSPH 1241/2012-A-34

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Beroun -Město, U Židovského hřbitova 1718, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2012, č.j. KSPH 38 INS 574/2011-A-27,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2012, č.j. KSPA 38 INS 574/2011-A-27, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. srpna 2012, č.j. KSPH 38 INS 574/2011-A-27, odmítl jako opožděné odvolání dlužnice Evy anonymizovano , bytem Beroun-Město, U Židovského hřbitova 1718 (dále jen dlužnice), proti usnesení téhož soudu ze dne 23.7.2012, č.j. KSPH 38 INS 574/2011-A-23, kterým zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužnicí. Toto usnesení soud doručoval dlužnici na adresu jejího bydliště postupem podle § 50 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.), kdy 27.7.2012 byla dlužnici zásilka vhozena do schránky. Soud konstatoval, že k doručení zásilky dlužnici došlo uložením dne 27.7.2012 a posledním dnem lhůty pro podání odvolání byl 13.8.2012. Uzavřel, že dne 20.8.2012 bylo soudu doručeno odvolání dlužnice proti shora citovanému usnesení, jež však dlužnice podala až 17.8.2012, tj. po uplynutí zákonné lhůty, a proto její opožděné odvolání podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně se dlužnice odvolala a namítla, že v té době (zřejmě myšleno v době doručování usnesení z 23.7.2012, č.j. KSPH 38 INS 574/2011-A-23) nebyla doma v Berouně, proto došlo k pozdějšímu zaslání. Uzavřela, že žádá pokračovat v řízení a požadovanou zálohu posílá na účet soudu.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo podle § 212 a § 212a o.s.ř., přihlédl přitom k omezením uvedeným v § 205a odst. 1 a § 211a o.s.ř., a poté dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Soud prvního stupně dlužníka v usnesení ze dne 23.7.2012, č.j. KSPH 38 INS 574/2011-A-23, řádně poučil, že proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů -2-KSPH 38 INS 574/2011 ode dne jeho doručení. Jak se podává z obsahu spisu, zákonná patnáctidenní lhůta k podání odvolání započala dne 28.7.2012, jelikož dlužnici bylo citované usnesení doručeno 27.7.2011, poslední den lhůty připadl na 13.8.2012. Soud prvního stupně tedy správně posoudil odvolání podané dlužnicí až dne 17.8.2012 (vystavené 15.8.2012) jako opožděné a správně je odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř., jež se v insolvenčním řízení užije přiměřeně vzhledem k úpravě v ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona; jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že podle tohoto zákona prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83).

Nad rámec uvedeného odvolací soud poukazuje na obsah odvolání dlužnice z 15.8.2012 (doručené soudu 20.8.2012) proti usnesení z 23.7.2012, v němž uvádí, že jí bylo toto rozhodnutí doručeno 30.7.2012 (zřejmě si je v tento den vyzvedla z domovní schránky). Pokud by toto datum mělo být datem doručení (ačkoliv jím není), pak by zákonná 15 denní odvolací lhůta uplynula již 14.8.2012, takže odvolání dlužnice z 15.8.2012 (odeslané 17.8.2012) by bylo též opožděné.

Rozhodnutí soudu prvního stupně je proto správné a odvolací soud je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. listopadu 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva