3 VSPH 1231/2012-A-12
KSUL 41 INS 17205/2012 3 VSPH 1231/2012-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Jitka Stehlíková nar. 22.7.1965, bytem v Meziboří, nám. 8. května 341, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. srpna 2012, č.j. KSUL 71 INS 17205/2012-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. srpna 2012, č.j. KSUL 71 INS 17205/2012-A-7, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění :

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud vyšel ze zjištění, že dlužník podal insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení 17.7.2012 na předepsaném formuláři a s jeho ověřeným podpisem a že k insolvenčnímu návrhu nepřipojil seznamy závazků, majetku a zaměstnanců. Uvedl, že usnesením č.j. KSUL 71 INS 17205/2012-A-6 z 23.7.2012 (Usnesení) dlužníka vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení doplnil insolvenční návrh o seznamy majetku, závazků a zaměstnanců s poučením, jakým způsobem má doplnění učinit a hrozbou zastavení insolvenčního řízení, pokud výzvě nevyhoví. Konstatoval, že Usnesení bylo doručeno dlužníkovi 31.7.2012, avšak dlužník návrh nedoplnil v soudem stanovené lhůtě ani ke dni vydání napadeného usnesení.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a namítl, že ze závažných důvodů nemohl Usnesení převzít a v požadovaném termínu návrh doplnit. Konstatoval, že je připraven obratem insolvenční návrh doplnit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 103 odst. 1 a 2 InsZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Dlužník fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm a v případě, že jde o podnikatele identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 InsZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše, či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ).

Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Nutno zdůraznit, že již se zahájením insolvenčního řízení (§ 101 odst. 1 věta první InsZ) se pojí účinky vymezené v § 109 až § 111 InsZ, které mají závažný dopad do poměrů dlužníka i třetích osob. V té souvislosti Nejvyšší soud v usnesení ze dne 26.2.2009, sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A, uveřejněném pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zdůraznil, že insolvenční návrh (podaný u věcně příslušného soudu, opatřený úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem-§ 97 InsZ) vyvolává účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení bez zřetele k tomu, že posléze vyjde najevo, že z hlediska obsahových nedostatků jde o návrh neprojednatelný. Riziko škody nebo jiné újmy, jež by mohla vzniknout dlužníku nebo třetím osobám zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu do doby odmítnutí neprojednatelného insolvenčního návrhu, pak snižuje úprava, která brání prodlužování řízení o vadném insolvenčním návrhu tím, že na jedné straně zbavuje insolvenční soud povinnosti odstraňovat vady insolvenčního návrhu, pro které nelze v insolvenčním řízení pokračovat, postupy podle § 43 o.s.ř., na druhé straně zavazuje soud k tomu, aby důsledky plynoucí z neprojednatelnosti insolvenčního návrhu vyvodil (aby insolvenční návrh odmítl) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů poté, co byl podán (§ 128 odst. 1 InsZ).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ze spisu plyne, že dlužník podal insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři a že k insolvenčnímu návrhu nepřiložil seznamy závazků, majetku a zaměstnanců. Usnesením, jež mu bylo doručeno 31.7.2012 vhozením do poštovní schránky, byl vyzván ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k předložení jeho seznamu majetku, závazků a zaměstnanců s uvedením obsahových náležitostí těchto seznamů, jak jsou upraveny v ustanovení § 104 InsZ, zároveň vyzval dlužníka k doplnění návrhu na povolení oddlužení a k výslovnému vyjádření, zda navrhuje nižší splátky. Dlužník ke dni napadeného usnesení svůj insolvenční návrh podle Usnesení nedoplnil.

Výzvě mohl dlužník vyhovět jen tím, že by předložil seznamy s náležitostmi, které jí přesně a v souladu se zákonem insolvenční soud ve svém usnesení vymezil. Dlužník, ač řádně poučen, výzvě nevyhověl a pro věc není rozhodné, že se Usnesení nemohl včas převzít, neboť výzva mu byla řádně doručena a prominutí zmeškání lhůty podle § 83 InsZ v insolvenčním řízení je nepřípustné; insolvenční soud pak správně postupoval § 128 odst. 2 InsZ a insolvenční návrh odmítl.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 19. září 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva