3 VSPH 123/2018-A-24
č. j. MSPH 96 INS 14682/2017 3VSPH123/2018-A-24

USNESENÍ

Vrchru soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy J UDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., v insolvenČtÚ věci manželů-dlužlliků, zahájené k návrhu dlužlliků dlužníka a): Drahoslav anonymizovano , anonymizovano bytem Bratrušovská 2632/13, 787 01 Šumperk korespondenčru adresa: Americká 655/ 19, 120 00 Praha 2

dlužnice b): Eva anonymizovano , narozena 27. 8. 1962 bytem Bratrušovská 2632/13, 787 01 Šumperk korespondenčru adresa: Americká 655/ 19, 120 00 Praha 2,

o odvolání dlužlliků proti usnesetÚ Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2017, č. j. MSPH 96 INS 14682/2017-A-18,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 96 INS 14682/2017-A-18 ze dne 27. listopadu 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Napadeným usnesetÚm Městský soud v Praze (dále jen insolvenČtÚ soud'') odrllitl insolvenčru návrh dlužlliků-manželů Drahoslava a Evy anonymizovano (dále jen Dlužruci''). 2. V odůvodnění napadeného usnesení insolvenčru soud uvedl, že mu Dlužruci doručili dne 30. 6. 2017 insolvenční návrh, v němž uvedli, že mají celkem 30 věřitelů se závazky, kterých si jsou vědomi a že u 21 z nich probíhá i vymožení prostřednictvím exekučního řízení. Dlužníci nepřiložili k návrhu seznam majetku, závazků a zaměstnanců.

3. Pokračoval, že usnesetÚm č. j. MSPH 96 INS 14682/2017-A-15 ze dne 30. 10. 201 7 Dlužlliky vyzval k doplněru jejich insolvenčního návrhu o seznam závazků. Dne 6. 11. 201 7 Dlužníci předložili prohlášení z 5. 11. 201 7 (zveřejněno pod č. 1. A-16) o tom, že nevlastrú žádný movitý a nemovitý majetek, že ani jeden není vlastníkem bankovního účtu, a že seznam závazků, který je přiložen ke spisu se dle jejich vyj ádření nezměnil. Insolvenčru soud konstatoval, že seznam majetku nebyl opatřen prohlášellim o úplnosti a správnosti a že žádný seznam závazků s prohlášenún o jeho úplnosti a správnosti Dlužlliky nedohledal; seznamu zaměstnanců s předepsanými náležitostmi Dlužníci rovněž nedoložili. 4. Insolvenční soud, cituje, § 103 odst. 1 a 2, § 104 a § 3 odst. 1 a 2 a § 128 odst. 2 zákona č.182/2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčru zákon, dále jen IZ''), dospěl k závěru, že insolvenčru návrh Dlužlliků nesplňuje náležitosti insolvenčního návrhu, jenž Dlužruci ani přes výzvu a poučeru o tom, že v případě nesplnění jeho výzvy, tj. doplnění řádného seznamu závazků, majetku a zaměstnanců, bude jejich insolvenční návrh odrllitnut, postupoval podle§ 128 odst. 2 IZ a jejich insolvenční návrh odrllitl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta. isir.justi ce.cz 3 VSPH 123/201 8

5. Toto usnesení napadli Dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, že všechny insolvenčním soudem požadované dokumenty předložili a že budou přístupni další spolupráci. 6. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospčl k závěru, že odvolání Dlužníků není opodstatněno. 7. Podle § 97 odst. 5 IZ (citace tohoto a následujících ustanovení IZ je dle znění účinného k datu podání insolvenční návrhu Dlužníků, tj. do 30. 6. 201 7) je oprávněn podat dlužník nebo jeho včřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

8. Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). 9. K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, Že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. 10. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodnč předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých penčžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ) . 11. O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 IZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem. 12. Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku (§ 97 odst. 3 IZ), je podle § 103 odst. 1 a 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 IZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v§ 104 odst. 2 až 4 IZ. Seznam závazků dlužníka přitom musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených (viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 38/2010 ze dne 1. 3. 2012, uveřejněné pod č. 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Podle § 104 odst. 4 IZ musejí být všechny osoby uvedené v seznamech označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1; tyto seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. 13. Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen. zn. 29 NSČR 7 / 2008 ze dne 26. 2. 2009 (R 91 /2009), usnesení sen. zn. 29 NSČR 1 /2008 ze dne 27. 1. 2010 (R 88/2010), usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20. 5. 2010 (R 26 /2011) a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/20 11 ze dne 21. 12. 2011 (R 44/2012). Z této

... Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voj ta . 3 VSPH 123/ 2018

judikatury plyne, že v insolvenčnún návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž zaver o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozurrú vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. To znamená, že insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ o bsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě in solvence, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí in solvenčnúnu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Dlužník, který rezignuje na uvedení ( popis") jakýchkoliv rozhodujících skutečností, které osvčdčují jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek", předkládá insolvenčnúnu soudu zásad ně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odnútnut podle § 128 odst. 1 IZ. 14. Jakkoli pO'innost vylíčit sku tečnosti osvčdčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91 /2009 nelze rrút za splnčnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně tčchto skutečn ostí odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnúnu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, Že taková skutková tvrzení může dlužník-navrhovatel nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak receno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz Gako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčnún návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet. 15. Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odnútne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení§ 43 o.s.ř. se nepoužije. 16. Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto příloh y stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lh ůtu k doplnční insolvenční.ho návrhu. Tato lhůta nesrrú být delší než 7 dnů. Nebude-li insolvenč1ú návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odrrútne (odst. 2). 17. Z insolvenční.ho spisu plyne, že Dlužníci podali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddluže1ú na předep saném formuláři Návrhu na povolení oddlužení (dále jen Formulář"), v jehož kolonce 07 uvedli, že mají nezajištěné vykonatelné závazky, u nichž probíhá exekuce, přičemž označili 30 věřitelů, v některých případech s uvedenún spisové z načky exekuce, aniž by uvedli výši jejich pohledávek a datum splatnosti, event. celkovou výši těchto pohledávek. Protože Dlužníci k insolvenčnúnu návrhu nepřiložili seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, insolvenční soud je usnesenún č. j. MSPH 96 I S 14682/ 2017-A-15 ze dne 30. 1 O. 2017 vyzval k jejich doložení do 7 dnů od doručení usnesení. Toto usnesení jim bylo doručeno dne 1 S. 11. 2017. Na uvedenou výzvu Dlužníci reagovali přípisem z S. 11. 2017 (dokument A-16), v němž sdělili, že nevlastní žádný movitý a nemovitý majetek, že ani jeden není vlastníkem bankovní.ho účtu, a že seznam závazků, který je přiložen ke spisu se dle jejich vyjádření nezmě nil. Zjiš tění insolvenčního soudu, že Dlužníci nepřiložili k insolvenčnúnu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení požadované seznamy je správné. Pokud Dlužníci v kolonce 19 Formuláře uvedli výši svých závazků s označenún jednotlivých včřitelů, pak tím

Shodu s prvopisem potvrzuje Perr Vojra.

naplňovali jen náležitosti návrhu na povolení oddlužení, nikoliv insolvenčního návrhu, jak vyloženo výše. 18. Z uvedeného plyne, že Dlužníci v insolvenčním návrhu nevylíčili řádně skutečnosti, z nichž by plynul závěr, že mají více včřitelů s pohledávkatni déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a které nejsou schopni uspokojovat, tj. rozhodné skutečnosti osvědčující tvrzený úpadek upravený v § 3 IZ. Dlužníci označili v kolonce č. 07 Formuláře toliko své jednotlivé věřitele bez uvedení výše jejich pohledávek a data splatnosti, ani nevylíčili důvody, pro něž se dostali do tvrzeného úpadku. Dlužníci tyto údaje neposkytli ani v seznamu závazků, jež k insolvenčnímu návrhu nepřiložili. Jejich prohlášení z S. 11. 2017 (dokument A-16) takové údaje neposkytuje, resp. odkaz na Formulář v části týkající se návrhu na oddlužení (kolonka 19) rovněž absenci požadovaných údajů nenahrazuje.

19. Protože Dlužníci neuvedli rozhodné skutečnosti, jež by osvědčovaly jejich tvrzený úpadek podle § 3 odst. 1 IZ (úpadek předlužením podle § 3 odst. 3 IZ u Dlužníků jako nepodnikatelů nepřichází v úvahu), přestože taková skutková tvrzení jsou obligatorní náležitostí insolvenčního návrhu, správně insolvenční soud dovodil, že insolvenční návrh nelze projednat. 20. Insolvenční návrh Dlužníků je neprojednatelný a vykazuje nedostatky, pro které nelze v insolvenčním řízení pokračovat, tj. nebylo lze postupovat ani podle§ 128 odst. 2 IZ a Dlužníky vyzývat k odstranění vad insolvenčního návrhu, neboť insolvenční soud měl podmínky jedině k odmítnutí insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 1 IZ. Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nevydá usnesení o odnútnutí návrhu podle § 128 IZ, a proto i kdyby Dlužníci učinili k odstranění těchto nedostatků v rámci odvolacího řízení doplnění návrhu, neměla by tato skutečnost z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu. 21. Z těchto důvodů odvolací soud postupoval dle § 219 zák. č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. "), a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil. 22. Pouze pro úplnost považuje odvolací soud dodat, Že právní mocí usnesení, jímž byl insolvenční návrh odmítnut, se insolvenční řízení Dlužníků končí. Taková okolnost Dlužníkům nebrání v podání nového insolvenčního návrhu, jenž by splňoval všechny zákonem požadované náležitosti, jak je o tom poučil i insolvenčním soud v napadeném usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřej nění v insolvenčním rej stříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

Praha 29. ledna 2018

J UDr. Jindřich Havlovec v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr vf ;r