3 VSPH 123/2014-B-28
KSPL 54 INS 5297/2012 3 VSPH 123/2014-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Nikoly anonymizovano , anonymizovano , bytem Přátelství 1430/1, 350 02 Cheb, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 5297/2012-B-20 ze dne 4. listopadu 2013,

takto:

Odvolání dlužnice se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 5297/2012-B-20 ze dne 4.11.2013 v bodě I. výroku zrušil oddlužení Nikoly anonymizovano (dále jen dlužnice), v bodě II. výroku na majetek dlužnice prohlásil konkurs, v bodě III. výroku konstatoval, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a v bodě IV. výroku uložil insolvenčnímu správci, aby mu ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 5297/2012-B-9 ze dne 20.7.2012 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, a že povinnosti podle tohoto schváleného oddlužení dlužnice podle zpráv insolvenčního správce dlouhodobě neplní, průměrné měsíční splátky postačují jen na cca 14% uspokojení všech nezajištěných věřitelů za 5 let. Na jednání konaném podle § 418 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) dne 1.11.2013 dlužnice uvedla, že její bratr, který se zavázal poskytovat jí pravidelné plnění podle darovací smlouvy (dokument B-8), za celou dobu trvání oddlužení žádné plnění poskytnout nemohl a jeho sociální situace mu to ani do budoucna neumožňuje. Dlužnice popsala svoji současnou majetkovou situaci a sdělila, že ukončí pracovní poměr u svého zaměstnavatele a pravděpodobně nastoupí k novému zaměstnavateli se sídlem v SRN. Je si vědoma toho, že neplní podmínky oddlužení, a proto navrhla zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Správce uvedl, že nastalou situaci, jež vyplývá z jeho zpráv, vskutku nelze řešit jinak.

Soud při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že dlužnice povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení neplní a podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možno splnit, když s ohledem na splátky dlužnice poskytnuté od srpna 2012 do října 2013 lze očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů v rámci splátkového kalendáře jen v rozsahu cca 14 %. Dlužnice, vědoma si této své situace, sama navrhla zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Proto soud při naplnění důvodů pro takový postup podle § 418 odst. 1 IZ schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu úpadku dlužnice konkursem.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Uvedla, že dosud ve splátkovém kalendáři vskutku splatila pouze 14 % svých závazků, ovšem na svém účtu penzijního připojištění u společnosti AXA (č. smlouvy 230109794) má dosud částku 16.000,-Kč, kterou je možno použít k doplacení chybějící částky z darovací smlouvy. Nejpozději 1.1.2014 přitom dlužnice nastoupí do společnosti GmbH, Richard-Wagner-Strasse 9, 854 44 Beyreuth , kde její čistý příjem bude činit 1.200,-EUR (tj. 32.400,-Kč) a tudíž bude schopna sama plnit splátkový kalendář i bez darovací smlouvy. Jelikož nemá žádný majetek, řešení konkursem je horší variantou.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda dlužnice je k podání shora uvedeného odvolání oprávněna, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

V dané věci soud prvního stupně napadeným usnesením dle § 418 IZ rozhodl o zrušení oddlužení dlužnice schváleného usnesením č.j. KSPL 54 INS 5297/2012-B-9 ze dne 20.7.2012 v formě splátkového kalendáře (s první splátkou určenou do konce srpna 2012) a na majetek dlužnice prohlásil konkurs. Soud takto rozhodl nejen na základě zjištění, že podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit (protože během 16 měsíců jeho trvání dlužnice poskytovala jen tak nízké splátky, že by za 5 let umožňovaly uspokojení nezajištěných věřitelů pouze v rozsahu 14 %), tedy z důvodu uvedeného v § 418 odst. 1 písm. b) IZ, ale též proto, že dlužnice dle § 418 odst. 1 písm. d) IZ zrušení svého schváleného oddlužení a řešení úpadku konkursem sama navrhla při jednání konaném dne 1.11.2013, což v protokolu o jednání (B-18)-jak odvolací soud ověřil-stvrdila svým podpisem. Tento svůj úkon-návrh, výslovně zákonem předpokládaný jako samostatný důvod pro zrušení schváleného oddlužení, dlužnice v odvolání nijak nezpochybňovala.

Soud tedy napadeným usnesením vyhověl návrhu, který dlužnice sama učinila, a proto ji nelze považovat za osobu, která by proti takovému rozhodnutí byla oprávněna odvolání podat.

K tomu považoval odvolací soud za vhodné dodat, že dlužnice jak při jednání, na němž zrušení svého oddlužení a prohlášení konkursu navrhla, tak nakonec i v podaném odvolání přitakala zjištěním soudu prvního stupně o tom, že nikdy nebyl plněn závazek bratra dlužnice poskytovat jí na základě darovací smlouvy pro plnění oddlužení 3.500,-Kč měsíčně a že bez tohoto příspěvku jsou její splátky trvale nedostatečné. Jak plyne z obsahu spisu, po úhradě přednostních nároků insolvenčního správce bylo nezajištěným věřitelům s pohledávkami zjištěnými v celkové výši 440.319,20 Kč za 16 měsíců trvání splátkového kalendáře (do října 2013) vyplaceno celkem jen 16.931,-Kč, takže deficit splátek dlužnice (oproti výši splátek nutných v rámci pětiletého plánu oddlužení k uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 % dle § 395 odst. 1 písm. b/ IZ) činí již více než 18 tis. Kč. Dlužnice v odvolání nově argumentovala svými využitelnými prostředky na účtu penzijního připojištění. Takový svůj majetek však nijak nedoložila, nic o něm neuvedla ani v předloženém seznamu majetku a insolvenční správce podle svých zpráv takové aktivum dlužnice nezjistil. Navíc ale dlužnici nic nebránilo v tom, aby své penzijní připojištění, pokud je má skutečně zřízeno, včas zrušila a z něj uvolněné finanční prostředky pro uspokojení věřitelů ve splátkovém kalendáři nabídla, když sama od počátku věděla, že splátkový kalendář plní zcela nedostatečně. Přitom dosud nedoložila ani své nové zaměstnání tvrzené v odvolání, tedy rozhodnou změnu své příjmové situace.

Protože z uvedených důvodů odvolací soud shledal odvolání dlužnice subjektivně nepřípustným, podle § 218 písm. b) o.s.ř. je odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. února 2014

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová