3 VSPH 1229/2012-A-22
KSUL 71 INS 22441/2011 3 VSPH 1229/2012-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Vítězslav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ústí nad Labem, Anežky České 629/3, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. srpna 2012, č.j. KSUL 71 INS 22441/2011-A-17,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. srpna 2012, č.j. KSUL 71 INS 22441/2011-A-17, se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení (bod I. výroku) a vyslovil, že po právní moci rozhodnutí se vrací dlužníkovi záloha ve výši 7.000,--Kč, neboť nebyla zaplacena ve stanovené lhůtě.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 71 INS 22441/2011-A-10 ze 4.1.2012 (Usnesení) uložil dlužníkovi povinnost zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 7.000,--Kč s poučením o tom, že nesplní-li uloženou povinnost ve stanovené lhůtě bude insolvenční řízení zastaveno. Vyšel ze zjištění, že Usnesení bylo doručeno dlužníkovi 9.1.2012 a nabylo právní moci 25.1.2012; záloha tak měla být zaplacena do 30.1.2012, zatímco ji dlužník zaplatil až 31.7.2012. Uvedl dále, že Usnesení napadl dlužník odvoláním, které však odmítl usnesením č.j. KSUL 71 INS 22441/2011-A-14, jež nabylo právní moci 18.7.2012. Cituje ustanovení § 108 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že jsou naplněny předpoklady uvedené v tomto ustanovení, a proto řízení zastavil. Zároveň vyslovil, že po právní moci rozhodnutí se vrací záloha dlužníkovi, neboť byla zaplacena až po marném uplynutí stanovené lhůty.

Toto rozhodnutí napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje, neboť sice původně žádal o snížení zálohy na částku 3.000,--Kč, avšak později si obstaral finanční prostředky a uloženou zálohu v plné výši uhradil.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a dospěl přitom k závěru, že odvolání je-podle stavu věci v době rozhodování odvolacího soudu-důvodné. -2-KSUL 71 INS 22441/2011 Podle § 108 odst. 1 až 3 InsZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Smyslem a cílem sankce za nesplnění uložené povinnosti v podobě zastavení insolvenčního řízení, je aby insolvenční řízení tam, kde záloha není zaplacena se nedůvodně neprotahovalo, avšak nezaplacení zálohy ve lhůtě ještě neznamená, že by dlužník již neměl povinnost zálohu zaplatit, což plyne i z dikce § 108 odst. 3 InsZ, podle něhož není jediným možným postupem v takovém případě zastavení řízení, ale lze také k přistoupit k vymáhání uložené povinnosti.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesení nabylo právní moci 25.1.2012 a že záloha na náklady insolvenčního řízení byla zaplacena až 31.7.2012, tj. po uplynutí soudem stanovené lhůty.

Odvolací soud nesdílí právní závěry insolvenčního soudu, neboť jak vysvětleno výše, nezaplacením zálohy na náklady insolvenčního řízení povinnost dlužníka nezanikla. V důsledku toho bylo pro odvolací soud rozhodující, že svou povinnost splnil, byť opožděně a z této skutečnosti bylo třeba při vydání napadeného usnesení vycházet. Podmínky pro postup podle § 108 odst. 3 InsZ tak splněny nebyly.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení v celém rozsahu změnil podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, že se řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. září 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva