3 VSPH 1223/2013-P17-7
KSHK 40 INS 31567/2012 3 VSPH 1223/2013-P17-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem v JiínČ-Valdické P edmČstí, U Stadionu 832, o odvolání vČ itele ýEZ Distribuce, a. s., IýO: 24729035, se sídlem v DČínČ, Teplická 874/8, zastoupeného doc. JUDr. Mgr. Janou Navrátilovou, Ph.D., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. ervence 2013, .j. KSHK 40 INS 31567/2012-P17-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. ervence 2013, .j. KSHK 40 INS 31567/2012-P17-2, se potvrzuje.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 3. ervence 2013, .j. KSHK 40 INS 31567/2012-P17-2, rozhodl v insolvenním ízení dlužníka Milana anonymizovano (dále jen dlužník), že p ihláška pohledávky ve výši 6.936,-K vČ itele ýEZ Distribuce, a. s. (dále jen odvolatel) se pro opoždČnost odmítá (bod I. výroku) a že právní mocí tohoto usnesení jeho úast v insolvenním ízení koní (bod II. výroku).

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že usnesením ze dne 18.1.2013, .j. KSHK 40 INS 31567/2012-A-7 zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho ešení oddlužením a zárove vyzval vČ itele, aby do 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku p ihlásili na p edepsaném formulá i své pohledávky. SouasnČ je i pouil o následcích opoždČného podání p ihlášek. Toto rozhodnutí bylo zve ejnČno v insolvenním rejst íku dne 18.1.2013. Lh ta k p ihlášení pohledávek poala bČžet dne 19.1.2013 a její konec p ipadl na 18.2.2013. Jelikož v daném p ípadČ podal vČ itel svou p ihlášku až dne 21.5.2013, a tedy opoždČnČ, rozhodl soud prvního stupnČ podle § 185 insolvenního zákona (dále jen IZ) a p ihlášku pohledávky odvolatele odmítl. Zárove vČ itele pouil, že právní mocí usnesení jeho úast v ízení koní.

Proti tomuto usnesení se vČ itel vas odvolal a žádal, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil a rozhodl o tom, že se p ihláška vČ itele neodmítá a jeho úast v ízení se nekoní. Namítal, že jeho p ihláška je pohledávka vzniklá z titulu náhrady škody za neoprávnČný odbČr elekt iny dlužníkem, o nČmž se dozvČdČl až dne 18.4.2013. Jeho pohledávka tak vznikla a je splatná až ke dni 16.5.2013, po uplynutí lh ty pro p ihlášení pohledávek. Proto se standardní p ihlašovací lh ta na vČ itele neuplatní, nebo v jejím pr bČhu odvolatel vČ itelem insolvenního dlužníka nebyl, a nemČl tedy ani právo p ihlásit svoji pohledávku.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení, aniž na izoval jednání [§ 94 odst. 2 písm. c) IZ], vetnČ ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není d vodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ vČta prvá a druhá podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku mimo jiné obsahovat výzvu, aby vČ itelé, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, tak uinili ve stanovené lh tČ, s pouením o následcích jejího zmeškání. Podle odst. 4 citovaného ustanovení pak je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní lh ta k p ihlášení pohledávek 30 dn .

Podle § 89 odst. 1 IZ není-li stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenního soudu vydaná v insolvenním ízení jsou úinná okamžikem jejich zve ejnČní v insolvenním rejst íku.

Podle § 185 IZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Jak se již vyjád il Nejvyšší soud ýR ve svém usnesení ze dne 30.11.2011, .j. 29 NSýR 16/2011-P8-23, publikovaném pod . R 54/2012, lení insolvenní zákon pohledávky dlužníkových vČ itel do nČkolika skupin, u nichž r znČ formuluje p edpoklady, za nichž mohou být tyto pohledávky uspokojeny v insolvenním ízení vedeném na majetek dlužníka. Jde o 1.) pohledávky, které vČ itelé uplat ují v i dlužníkovi podáním p ihlášky (§ 165 vČta prvá a druhá IZ); 2.) pohledávky, na které se hledí jako na p ihlášené, akoli je vČ itelé neuplatnili v i dlužníku p ihláškou [srov. též § 165 odst. 2, § 237 odst. 4, § 275, § 370 odst. 2 písm. d), § 373 odst. 1 a 8 a § 385 odst. 1 IZ]; 3.) pohledávky na náhradu škody nebo nemajetkové újmy zp sobené trestným inem nebo na vydání bezd vodného obohacení získaného trestným inem, které vČ itelé p ihlašují u insolvenního soudu kdykoli v pr bČhu insolvenního ízení, pokud v trestním ízení o tomto trestném inu byl zajištČn majetek v majetkové podstatČ dlužníka a p ihláška pohledávky byla podána v dobČ, kdy zajištČní podle trestního ádu trvá (§ 173 in fine IZ); 4.) pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a 5.) Pohledávky postavené na rove pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ).

V p ípadČ prvé skupiny p itom vČ itelé, kte í nep ihlásí u insolvenního soudu svou p ihlášku do doby vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, mají tuto možnost ještČ ve lh tČ urené v rozhodnutí o úpadku, která v p ípadČ jeho ešení oddlužením iní 30 dn od jeho uve ejnČní v insolvenním rejst íku. Jestliže však tuto lh tu zmeškají, musí nést následek v tom smČru, že jejich p ihláška bude odmítnuta, v dalším ízení už k ní nebude p ihlíženo, a nebude proto v insolvenním ízení uspokojena.

Protipólem takto nastavené úpravy pohledávek vČ itel uspokojitelných v insolvenním ízení jsou pohledávky, které insolvenní zákon z takového uspokojení výslovnČ vyluuje, a by jinak pat ily mezi pohledávky, jež se (v intencích výše podaného výkladu) uspokojit mohou.

Jde o pohledávky vypotené v § 170 IZ a ty z p ihlášených pohledávek, k nimž se v d sledku pozdČji (poté, co nastaly úinky p ihlášení) nastalých skuteností nep ihlíží (srov. § 185 insolvenního zákona). Povahou vČci je rovnČž dáno, že z uspokojení v insolvenním ízení jsou (faktickou cestou) vyloueny pohledávky, které vČ itel, jemuž insolvenní zákon p edepisuje uplatnČní pohledávky v i dlužníku podáním p ihlášky, nep ihlásil v pr bČhu insolvenního ízení v bec nebo pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na rove postavené, které vČ itel neuplatnil v pr bČhu insolvenního ízení postupem dle § 203 IZ (takže se o nich insolvenní správce nedozvČdČl).

Poslední kategorií pohledávek, jež se v insolvenním ízení neuspokojují žádným zp sobem z majetkové podstaty dlužníka, jsou ty, které vznikly až po rozhodnutí o úpadku, respektive (ve vazbČ na výše eené) po uplynutí propadné lh ty vymezené rozhodnutím o úpadku k p ihlášení pohledávek a které zárove nejsou zahrnuty v taxativním výtu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na rove , obsaženém v § 168 a § 169 insolvenního zákona.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.1.2013, .j. KSHK 40 INS 31567/2012-A-7, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a souasnČ povoleno jeho ešení oddlužením; usnesení bylo zve ejnČno v insolvenním rejst íku dne 18.1.2013. V tomto usnesení soud stanovil vČ itel m-v souladu s § 136 odst. 4 IZ-t icetidenní lh tu k podání p ihlášek, a to s ádným pouením o následcích zmeškání této lh ty dle § 173 odst. 1 vČta druhá IZ. Poslední den uvedené lh ty p ipadl na den 18.2.2013 (§ 57 odst. 1, 2 vČta prvá o.s. .). Odvolatel p ihlásil podáním ze dne 21.5.2013 do insolvenního ízení dlužníka svou pohledávku za dlužníkem pod . P17 v celkové výši 6.936,-K. Ve své p ihlášce pohledávky uvedl, že d vodem jejího vzniku je náhrada škody za neoprávnČný odbČr elektrické energie dle zákona . 458/2000 Sb., energetického zákona; v podrobnostech odkázal na p iložené listiny. Ke škodČ p itom mČlo dojít za trvání insolvenního ízení (po vypršení lh ty k podání p ihlášek). Dle odvolatele se tak mČlo jednat o pohledávku za majetkovou podstatou.

Jak vyplývá ze záznamu o ovČ ení elektronického podání dorueného na elektronickou podatelnu soudu prvního stupnČ na . dok. P17-1, byla p ihláška odvolatele doruena do datové schránky soudu dne 21.5.2013, tedy více jak 3 mČsíce poté, co lh ta k podání p ihlášky pohledávky v insolvenním ízení dlužníka uplynula.

S ohledem na shora uvedené by tak nebyla pohledávka odvolatele vylouena z uspokojení v insolvenním ízení jen v tom p ípadČ, že by se jednalo buć o pohledávku za majetkovou podstatou i pohledávku postavenou na rove pohledávkám za majetkovou podstatou (o pohledávku ve smyslu § 165 odst. 2 IZ, pop . § 173 odst. 1 vČta t etí IZ se tu zjevnČ nejedná). Jak je však patrné z taxativního výtu v ustanovení § 168 odst. 1, 2 i § 169 odst. 1 IZ, nelze pohledávku odvolatele na náhradu škody z neoprávnČného odbČru elektrické energie pod adit pod žádnou z tam uvedených pohledávek za majetkovou podstatou i pohledávek jim na rove postavených. Pouze v § 169 odst. 1 písm. b) IZ je uvedena jakožto pohledávka na rove postavená pohledávkám za majetkovou podstatou pohledávka na náhradu škody na zdraví, kterou však odvolatelem p ihlášená pohledávka také není.

Odvolatelem p ihlášená pohledávka tedy musí nutnČ spadat do režimu tČch pohledávek, které je dle § 173 odst. 1, 2 IZ nezbytné p ihlásit do lh ty k tomu stanovené v rozhodnutí o úpadku. Jelikož tak odvolatel uinil více jak 3 mČsíce poté, co lh ta k podání p ihlášky pohledávky uplynula, byl závČr soudu prvního stupnČ o opoždČnosti p ihlášky odvolatele podle § 185 IZ uinČn zcela po právu.

Na opoždČnosti odvolatelovy p ihlášky nem že nic zmČnit ani jeho námitka, že se o pohledávce z titulu náhrady škody za dlužníkem dozvČdČl dne 18.4.2013 a že vznikla a stala se splatnou až ke dni 16.5.2013, tedy v dobČ po uplynutí lh ty k podání p ihlášek, a proto ji ani nemohl objektivnČ uplatnit. Insolvenní zákon totiž s takovou možností v p ípadČ oddlužení poítá, nebo podle § 418 odst. 1 písm. c) IZ insolvenní soud schválené oddlužení zruší a souasnČ rozhodne o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže v d sledku zavinČného jednání vznikl dlužníkovi po schválení plánu oddlužení penČžitý závazek po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti. P itom se má za to, že dlužník zavinil vznik penČžitého závazku, byl-li k jeho vymožení v i dlužníku na ízen výkon rozhodnutí nebo exekuce. Insolvenní zákon sám tedy p edpokládá, že po uplynutí lh ty k podání p ihlášky pohledávky mohou vznikat pohledávky, které sice již nelze p ihlásit, avšak lze se jich domoci standardní cestou nalézacího a p ípadnČ vykonávacího soudního ízení. Pohledávky takto vzniklé po schválení oddlužení mohou dokonce zp sobit zrušení schváleného oddlužení a ešení dlužníkova úpadku konkursem.

Lze tedy shrnout, že odvolateli nadále z stává možnost uplatnČní jím p ihlášené pohledávky, avšak nikoliv v rámci nynČjšího insolvenního ízení, nýbrž cestou obanského soudního ízení.

Jelikož i výrok pod bodem II. napadeného usnesení odpovídá § 185 in fine IZ, nebo právní mocí rozhodnutí o odmítnutí p ihlášky odvolatele koní jeho úast v insolvenním ízení, odvolací soud odvoláním napadené usnesení jako vČcnČ správné podle § 219 o.s. . potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání se podává do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR, prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 22. íjna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva