3 VSPH 1221/2015-B-40
KSPL 52 INS 26445/2013 3 VSPH 1221/2015-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem v Plzni, Sokolovská 811/42, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 26445/2013-B-34 ze dne 19. května 2015

takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 26445/2013-B-34 ze dne 19. května 2015 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) uložil insolvenční správkyni JUDr. Evě Kabelkové se sídlem v Plzni, Kamenická 1 (Správkyně), aby mimořádný příjem z titulu vyplaceného odbytného od ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, IČO 61859265, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150 ve výši 16.850,--Kč použila k rozdělení mezi nezajištěné věřitele podle rozvrhového plánu schváleného usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 26445/2013-B-17 ze 14.7.2014 (Usnesení).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Usnesením schválil dlužničino oddlužení plněním splátkového kalendáře. Správkyně podáním z 23.4.2015 jej požádala o souhlas s použitím částky 16.850,--Kč z titulu odbytného z penzijního připojištění jako mimořádnou splátku nad rámec schváleného splátkového kalendáře, neboť ČSOB Penzijní společnost, a.s. jí sdělil 3.4.2015, že obdržel výpověď penzijního připojištění, neboť splnila dobu pojištění pro nárok na odbytné, jež v případě dlužnice činí 16.850,--Kč.

Insolvenční soud cituje ustanovení § 412 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) zdůraznil, že dlužník má tímto ustanovením uloženu mimo jiné i povinnost svůj mimořádný příjem použít k mimořádné splátce nad rámec splátkového kalendáře. Na základě svých zjištění insolvenční soud v rámci dohledu uložil dlužnici povinnost její mimořádný příjem z titulu odbytného použít ve prospěch svých nezajištěných věřitelů.

Toto usnesení napadla dlužnice podáním, jež podle obsahu je třeba považovat za odvolání (§ 41 odst. 2 občanského soudního řádu-o.s.ř.), byť jej dlužnice označila jako návrh na zrušení výše uvedeného usnesení. Dlužnice v něm namítla, že převážná část plateb na penzijní připojištění byla hrazena až poté, co bylo povoleno její oddlužení (usnesení insolvenčního soudu č.j. KSHK 45 INS 28656/2012-A-5 z 5.4.2013) a že před podáním insolvenčního návrhu na penzijním účtu částka 16.850,--Kč nebyla, takže ji nelze zahrnout do majetkové podstaty.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zdali proti napadenému usnesení je objektivně odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 91 o.s.ř. proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle § 11 odst. 1 InsZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení (odst. 1).

Podle § 412 odst. 1 písm. b) InsZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen mimo jiné vydat insolvenčnímu správci své mimořádné příjmy a použít je k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

Odvolací soud dospěl k závěru, že insolvenční soud vydal usnesení, jímž realizoval svůj dohled nad insolvenčním řízením, proti němuž není přípustné odvolání, neboť částka 16.850,--Kč představuje mimořádný dlužničin příjem za dobu trvání splátkového kalendáře a napadeným usnesením insolvenční soud postupem podle § 11 učinil opatření potřebné k zajištění splnění povinnosti dlužnice podle § 412 odst. 1 písm. b) InsZ. Dlužnice se pak mýlí, považuje-li odbytné za majetek, který nabyla po schválení oddlužení a k němuž má dispoziční oprávnění ve smyslu § 407 odst. 2 InsZ.

Na základě výše uvedeného odvolací soud odvolání proti napadenému usnesení podle § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, neboť směřuje proti rozhodnutí, proti němuž odvolání přípustné z důvodů podle § 91 InsZ není.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. června 2015

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová