3 VSPH 1211/2013-A-61
KSCB 26 INS 2481/2012 3 VSPH 1211/2013-A-61

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Herlošova 2925, 390 01 Tábor, zahájeném k návrhu věřitele Moravský Peněžní Ústav-spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha, Nové Město, IČO 25307835, zast. JUDr. Petrem Moravcem, advokátem se sídlem Náprstkova 214/7, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 2481/2012-A-49 ze dne 4. června 2013,

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 2481/2012-A-49 ze dne 4. června 2013 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 2481/2012-A-49 ze dne 4.6.2013 v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka Stanislava anonymizovano (dále jen dlužník), v bodě II. výroku prohlásil na majetek dlužníka konkurs, v bodě III. výroku ustanovil insolvenčním správcem společnost Růnová, v.o.s. V bodě IV. výroku soud konstatoval, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, v bodě V. až VII. výroku vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky a aby sdělili insolvenčnímu správci svá zajišťovací práva váznoucí na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách, a osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval k plnění ve prospěch insolvenčního správce, v bodě VIII. výroku soud nařídil konání přezkumného jednání na 31.7.2013 a zároveň v bodě IX. výroku na tento den svolal schůzi věřitelů. V bodě X. soud vyzval věřitele, aby pro případ, že na schůzi věřitelů nebude zvolen věřitelský orgán, sdělili svůj nesouhlas s jejich případným jmenováním členem prozatímního věřitelského výboru, v bodě XI. výroku k přezkumnému jednání předvolal dlužníka a insolvenčního správce, v bodě XII. výroku stanovil insolvenčnímu správci lhůtu k předložení seznamu přihlášených pohledávek a jeho zprávy o činnosti a o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu, v bodě XIV. výroku uložil insolvenčnímu správci, aby nejméně jednou za 3 měsíce podával soudu a věřitelskému orgánu písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení, v bodě XV. výroku stanovil dlužníku lhůtu k odevzdání seznamů jeho majetku a závazků insolvenčnímu správci a v bodě XIII. výroku sdělil, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku. V bodě XVI. výroku soud uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč do 3 dnů od právní moci usnesení.

Toto usnesení co do bodů I., II., III. a XVI. výroku napadl dlužník včas odvoláním s požadavkem, aby odvolací soud toto usnesení, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs, zrušil. Odvolání odůvodnil jen tím, že soudu prvního stupně vytýká nesprávné právní posouzení, nesprávné zhodnocení důkazů a z toho vyplývající nesprávné rozhodnutí ve věci samé. Podrobné odůvodnění odvolání avizoval předložit do 30 dnů.

Podle § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Protože dlužník ve svém odvolání neuvedl žádný odvolací důvod, když v něm fakticky toliko parafrázoval typové vymezení možných odvolacích důvodů provedené v § 205 odst. 2 písm. e) a g) o.s.ř., aniž by uvedl, v čem konkrétně jejich naplnění spatřuje (tedy na jakých konkrétních argumentech nesprávnost jednotlivých napadaných rozhodnutí staví), odvolací soud dlužníka ve smyslu § 209 o.s.ř. usnesením ze dne 14.8.2013 (A-55) vyzval, aby své odvolání do 7 dnů od doručení usnesení o uvedené náležitosti (řádné vylíčení odvolacích důvodů) doplnil. Přitom ho poučil, že pokud vytčené vady odvolání bránící jeho projednání ve stanovené lhůtě neodstraní, odvolací soud jeho odvolání odmítne.

Dlužník na tuto výzvu odvolacího soudu, potvrzuje její doručení dne 16.9.2013, reagoval doplňujícím podáním ze dne 18.9.2013, jímž však vytčené vady svého odvolání neodstranil. Jeho odůvodnění-při nezměněném rozsahu odvolání a odvolacím návrhu-totiž doplnil jen doslovnou citací ustanovení § 205 odst. 2 písm. e) a g) o.s.ř.

Lze tedy uzavřít, že v projednávané věci podal dlužník proti rozhodnutí o úpadku, se kterým bylo spojeno rozhodnutí o způsobu jeho řešení, odvolání, které však přes výzvu odvolacího soudu a poskytnuté poučení o následcích neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě nedoplnil o odvolací důvody. Jelikož absence odvolacích důvodů odvolání brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení (srov. § 212a odst. 2 o.s.ř.), odvolací soud dlužníkovo odvolání v rozsahu, v jakém napadá výroky pod bodem I.-III. napadeného usnesení, podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítl.

K odvolání proti výroku pod bodem XVI. napadeného usnesení, jímž soud prvního stupně uložil insolvenčnímu navrhovateli (Moravskému Peněžnímu Ústavu-spořitelní družstvo) povinnost k zaplacení soudního poplatku za insolvenční řízení, není dlužník oprávněn; odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat jen insolvenční navrhovatel, jemuž byla předmětná platební povinnost uložena (a jehož jedině se tak dané rozhodnutí týká). Z toho důvodu odvolací soud v tomto rozsahu odmítl odvolání dlužníka podle § 218 písm. b) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř.].

V Praze dne 30. září 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová