3 VSPH 1202/2013-B-22
KSPL 29 INS 31328/2012 3 VSPH 1202/2013-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Iveta anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Baarova 2441/11, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 31328/2012-B-8 ze dne 17. června 2013 a č.j. KSPL 29 INS 31328/2012-B-14 ze dne 31. července 2013

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 31328/2012-B-8 ze dne 17. června 2013 se v bodě II. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 31328/2012-B-14 ze dne 31. července 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále jen Soud) usnesením č.j. KSPL 29 INS 31328/2012-B-8 ze dne 17.6.2013 (dále jen usnesení B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku) a uložil dlužnici, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platila postupem podle tohoto usnesení prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ze všech svých příjmů uvedených ve výroku IV., které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši ve výroku III. tohoto usnesení a dále pak další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou; po jejich plném uspokojení zůstatek rozvrhne v daném poměru mezi nezajištěné věřitele, a postupuje pak dle výroku V. Uvedl, jaký je v okamžiku vydání rozhodnutí poměr souhrnu všech pohledávek každého z nezajištěných věřitelů s uvedením jednotlivých věřitelů s jejich pohledávkami a procentem podílu na celkové výši těchto pohledávek, jež činí 1.296.668,41 Kč (bod II. výroku). Dále přiznal insolvenčnímu správci uvedenému ve výroku VIII. tohoto usnesení zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč + DPH dle platných předpisů (je-li insolvenční správce plátcem této daně) a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč + DPH dle platných předpisů (je-li insolvenční správce plátcem této daně), a to za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (bod III. výroku), dále Soud přikázal tuzemským plátcům příjmů dlužnice (jímž je v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí IDEAX, s.r.o., IČO 25244272, se sídlem Brněnská 1003/32, 323 00 Plzeň), aby ode dne doručení tohoto usnesení, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci, prováděli ze mzdy dlužnice nebo jiného příjmu postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné stanovené měsíční srážky v rozsahu uvedeném ve výroku II. a tyto nevypláceli dlužnici, nýbrž insolvenčnímu správci, a současně přikázal dlužnici, aby příjmy ze zahraničí, z podnikatelské činnosti či jiné příjmy, mezi nimiž je i závazek Jaroslavy Bočkové z darovací smlouvy ve výši 3.700,-Kč měsíčně, vyplácela ve stanoveném rozsahu insolvenčnímu správci (bod IV. výroku), jemuž uložil povinnosti ohledně příjmů získaných od dlužníka vyplývajících z bodu II. výroku (bod V. výroku), dlužnici uložil povinnosti při plnění splátkového kalendáře (bod VI. výroku) a věřitelům uložil zaslat insolvenčnímu správci bankovní spojení pro zasílání plateb dle tohoto usnesení, a byli-li ustanoveni do věřitelských orgánů, sdělit soudu jména osob za ně jednajících (bod VII. výroku); závěrem sdělil, že insolvenčním správcem je JUDr. Josef Cupka (bod VIII. výroku, dále jen správce).

V odůvodnění usnesení Soud konstatoval, že do insolvenčního řízení podalo celkem 7 věřitelů přihlášky nepodmíněných nezajištěných pohledávek v celkové výši 1.296.668,41 Kč. Při přezkumném jednání správce uznal všechny tyto přihlášené pohledávky, avšak stanovisko dlužnice k přihlášeným pohledávkám nebylo insolvenčnímu soudu známo, neboť se k přezkumnému jednání nedostavila. Dlužnice se do jednací síně dostavila až po skončení přezkumného jednání poté, co správce opustil jednací síň. Dlužnice uvedla, že na podatelnu podá vyjádření k přihláškám, v rámci přezkumného jednání se k přihláškám věřitelů nevyjádřila. Žádný z přihlášených věřitelů nepopřel pohledávku jiného věřitele. Dále Soud uvedl, že do insolvenčního řízení byla přihlášena nepodmíněná zajištěná pohledávka věřitele Hypoteční banka, a.s., ve výši 194.391,65 Kč, již správce při přezkumném jednání uznal. Ani v tomto případě nebylo soudu známo stanovisko dlužnice k této pohledávce a žádný z věřitelů ji rovněž nepopřel. Soud konstatoval, že stávající příjem dlužnice od plátce mzdy ve výši 12.260,-Kč čistého měsíčně a příjem 3.700,-Kč (z daru) postačují k provádění zákonných srážek a k úhradě zjištěných pohledávek ve výši nejméně 30 % jejich pohledávek po zohlednění nároků správce. Z uvedených důvodů Soud dospěl k závěru, že s ohledem na absenci věřitelů, jež se nedostavili na schůzi věřitelů, rozhodl ve smyslu § 402 odst. 5 a § 405 IZ a schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem, neboť nejsou dány důvody tomu bránící. Výrok o náhradě odměny a hotových výdajů správce odůvodnil § 38 odst. 1, 3 až 5 IZ a § 3 písm. b), příp. c) a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby odvolací soud rozhodnutí v bodu II. výroku zrušil a věc vrátil Soudu s nařízením nového termínu přezkumného jednání, na kterém bude moci obhájit všechny pohledávky vůči věřitelům. Uvedla, že dne 3.6.2013 ve 13:20 hod. proběhlo u Soudu přezkumné jednání, na něž se dostavila a v uvedenou dobu očekávala před jednací místností, aby byla účastna přezkumného jednání za účelem vyjádření se k jednotlivým přihláškám věřitelů. To jí však nebylo umožněno, a to z důvodu, že celé přezkumné jednání proběhlo bez její přítomnosti, a to i přes skutečnost, že poté, co mluvila s vyřizujícím soudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., jenž ji odkázal na právního zástupce s možností odvolání proti usnesení ze 17.6.2013; na její žádost o tom provedl zápis v insolvenčním rejstříku dne 4.6.2013. Uvedla, že má zájem zúčastnit se přezkumného jednání, neboť s jednotlivými přihláškami věřitelů co do výše, jež tito věřitelé uplatnili, nesouhlasí, což může doložit doklady o zaplacení jednotlivých pohledávek. Dlužnice pak podáním z 3.6.2013 předložila soudu vyjádření k přihláškám, v němž sdělila podrobná stanoviska k nim.

Dále Soud usnesením č.j. KSPL 29 INS 31328/2012-B-14 ze dne 31.7.2013 (dále jen usnesení B-14) rozhodl, že se výrok II. usnesení B-8 mění tak, že správně zní: soud ukládá dlužnici, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platila postupem podle tohoto usnesení prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ze všech svých příjmů uvedených ve výroku IV., které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši ve výroku III. tohoto usnesení a dále pak další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou; po jejich plném uspokojení zůstatek rozvrhne v daném poměru mezi nezajištěné věřitele, a postupuje pak dle výroku V. Uvedl, jaký je v okamžiku vydání rozhodnutí poměr souhrnu všech pohledávek každého z nezajištěných věřitelů s uvedením jednotlivých věřitelů s jejich pohledávkami a procentem podílu na celkové výši těchto pohledávek, jež činí 1.491.060,06 Kč, přičemž mezi uvedené věřitele do splátkového kalendáře zahrnul i Hypoteční banku, a.s. se sídlem v Praze 5, s pohledávkou ve výši 194.391,65 Kč.

V odůvodnění tohoto usnesení Soud konstatoval, že usnesením B-8 rozhodl o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a výrokem II. uložil dlužnici postupem podle § 406 odst. 3 písm. a) IZ povinnosti, jak uvedeno shora. Pokračoval, že na základě podnětu správce ze 16.7.2013 přezkoumal zařazení pohledávky přihlášené Hypoteční bankou, a.s., mezi pohledávky zajištěné majetkem dlužnice a zjistil, že tato pohledávka byla přihlášena jako pohledávka nezajištěná majetkem dlužnice. Uzavřel, že s ohledem na tuto skutečnost došlo k úpravě v rozsahu věřitelů a současně s tím i ke změně poměrů uspokojení jednotlivých věřitelů a i ke změně výše celkových nepodmíněných nezajištěných pohledávek na částku 1.491.060,06 Kč.

Toto usnesení rovněž napadla dlužnice odvoláním s tím, aby byl věřitel Hypoteční banka, a.s. vyjmut ze splátkového kalendáře. Namítla, že správce podal návrh na vydání opravného usnesení za účelem změny pohledávky věřitele Hypoteční banka, a.s. (dále jen banka) ze stavu zajištěného na stav nezajištěného věřitele. Uvedla, že prodala nemovitosti i s hypotékou Fr. Štefanovi, jenž se v kupní smlouvě zavázal, že hypotéku uhradí. Nikoliv její chybou nebyla dosud hypotéka převedena na současného vlastníka nemovitosti, a proto po ní banka požaduje zaplacení 194.391,65 Kč. S tím nemůže souhlasit, ať se jedná o pohledávku zajištěnou nebo nezajištěnou, neboť podle kupní smlouvy, jež přikládá, není již vlastníkem nemovitosti a dluh se zavázal platit kupující, jenž v roce 2005 převedl předmětnou nemovitost darovací smlouvou na svou vnučku Vanessu Štefanovou. K uvedené pohledávce se chtěla také vyjádřit na přezkumném jednání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je odůvodněné.

Podle § 410 odst. 1 IZ (ve znění účinném do 31.12.2013, jehož citace bude užita i v následujícím textu), není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinků oddlužení obdobně § 190 až 202.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky, u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné (odst. 1).

Podle § 190 IZ přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízením insolvenčním soudem (odst. 1). Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání k přezkumnému jednání do vlastních rukou, s poučením o nezbytnosti jejich účasti (odst. 2).

Požadavku § 190 odst. 2 IZ ohledně nezbytnosti účasti správce na přezkumném jednání nelze dostát tím, že se k němu namísto správce dostaví jeho advokátní koncipient. Bez účasti insolvenčního správce nelze přezkumné jednání provést (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.8.2010, sp.zn. KSHK 45 INS 154/2010, 1 VSPH 631/2010-B).

Podle § 197 odst. 1 IZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPL 29 INS 31328/2012-A-13 z 26.3.2013 rozhodl Soud o úpadku dlužnice, povolil řešení jejího úpadku oddlužením a ustanovil shora jmenovaného insolvenčního správce. Současně nařídil přezkumné jednání na 3.6.2013 ve 13:20 hod. a svolal schůzi věřitelů, jež se bude konat bezprostředně po skočení průzkumného jednání, a v němž vyslovil, že účast dlužníka a správce při přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nezbytná. Dlužnici bylo toto usnesení doručeno do vlastních rukou dne 30.3.2013, správci do datové schránky dne 27.3.2013.

Z protokolu o přezkumném jednání a na ní navazující schůzi věřitelů ze dne 3.6.2013 (událost B-4) se podává, že přezkumné jednání bylo zahájeno ve 13:20 hod. a že mu byla za správce JUDr. Josefa Cupku přítomna i.s. Ing. Daniela Kaisrová-soudu známa, za dlužnici nikdo. Soud při jednání konstatoval, že se do insolvenčního řízení přihlásilo 9 věřitelů s pohledávkami označenými P1 až P9, že správce uvedl, že přihláška P8 byla popřena; soud vyslovil, že budou přezkoumány pohledávky P1 až P7 a P9. Dále se z tohoto protokolu podává, že správce uznává zcela přihlášené pohledávky P1 až P7 a P9 tak, jak byly věřiteli přihlášeny, a že stanovisko dlužnice k přihlášeným pohledávkám není insolvenčnímu soudu známo, neboť se k jednání nedostavila. Přezkumné jednání bylo skončeno.

Dále soud vyhlásil usnesení, že schůzi věřitelů nelze s ohledem na absenci věřitelů konat. Správce přednesl zprávu o dosavadní činnosti a hospodářské situaci dlužnice totožnou, jako v písemném vyhotovení ze 17.5.2013 s tím, že doporučuje schválit oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Schůzi ukončil vyhlášením usnesení, že se jednání končí za účelem rozhodnutí o způsobu provedení oddlužení, o odměně a hotových výdajích správce za období od úpadku do schválení oddlužení. Jednání bylo skončeno ve 13:27 hod. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud nezjistil, zda byl správcem vypracován upravený seznam přihlášek, jenž by měl být součástí zápisu o přezkumném jednání, avšak ani z jeho obsahu nelze zjistit, zda-li se jím skutečně stal.

Z úředního záznamu soudu (událost B-6) se podává, že se ve 13:28 hod. dostavila dlužnice do jednací síně č. dv. 46/ PŘ. zdejšího soudu poté, co zástupkyně IS opustila jednací síň s tvrzením, že zde byla před jednací síní ve 13:20 hod. Soudem nato sděleno, že ve 13:20 hod. byla zapisovatelkou zdejšího senátu vyzvána jako jediná na chodbě zástupkyně IS ke vstupu do jednací síně. Dlužnice uvádí, že na podatelnu podá vyjádření k přihláškám. Připojeno V Plzni. 3.6.2013. Záznam dle tvrzení dlužnice v odvolání provedl věc rozhodující soudce JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D.

Dále odvolací soud z plné moci ze dne 31.5.2013 zjistil, že správce JUDr. Josef Cupka zmocnil k zastupování na přezkumném jednání a schůzi věřitelů v insolvenčním řízení dlužnice Ing. Danielu Kaisrovou, jenž se nacházela v postavení obecného zmocněnce. Dále soud zjistil ze zprávy správce ze 17.5.2013 a přiloženého seznamu přihlášených pohledávek, že celková výše přihlášených pohledávek činí 1.491.060,06 Kč, z toho 1.296.668,41 Kč představují nezajištěné pohledávky, 194.391,65 Kč pak představuje zajištěná pohledávka banky. Správce pak provedl výpočet ekonomické nabídky dlužnice pro splátkový kalendář, přičemž vycházel z celkového závazku dlužnice ve výši 1.296.668,41 Kč s tím, že její výdělek a hodnota daru 3.700,-Kč by vedly k uspokojení pohledávek věřitelů (nezajištěných) v 31,19 %.

Z návrhu správce na vydání opravného usnesení ze dne 16.7.2013 (událost B-11) odvolací soud zjistil, že správce žádá o opravu usnesení B-8 tak, že v něm bude uvedena banka s nezajištěnou pohledávkou, neboť při přezkumném jednání byla její pohledávka přezkoumána jako zajištěná, nicméně se jedná o pohledávku zajištěnou jinak než majetkem dlužníka.

Na základě shora uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že za situace, kdy se k přezkumnému jednání řádně předvolaný správce nedostavil a naopak se dostavila jeho shora uvedená zmocněnkyně, nebylo namístě, aby soud přistoupil k přezkoumání jednotlivých pohledávek. V žádném případě nemohl jednání nepřítomný insolvenční správce uvést, že přihlášené pohledávky uznává, jak uvedeno v protokolu. S ohledem na časový úsek sedmi minut, v němž se přezkumné jednání a schůze věřitelů uskutečnily, lze mít pochybnosti o přezkoumání jednotlivých pohledávek, resp. o tom, že bylo provedeno ryze formálně spočívající toliko v protokolaci o uznání správcem. Správnost závěrů přezkumného jednání pak nelze ani ověřit z upraveného seznamu pohledávek. Tomuto jednání nasvědčuje i správcovo podání ze 16.7.2013, jímž navrhl opravu usnesení B-8 ohledně pohledávky banky. Je tedy namístě závěr, že Soud při přezkumném jednání nepostupoval řádně, jednání nemělo proběhnout, a proto jeho výsledek nemohl být ani podkladem pro následně vydané rozhodnutí. Tím Soud zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení B-8 podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. Soudu k dalšímu řízení.

Odvolací soud pak dospěl k závěru, že v důsledku nesprávného rozhodnutí B-8 pak nelze uvažovat o jeho opravě provedené usnesením B-14. Odvolací soud však nepovažuje usnesení B-14 dle jeho obsahu za opravu rozhodnutí ve smyslu § 164 o.s.ř., tj. opravu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti, neboť takto provedenou opravou se podstatně změnil stanovený splátkový kalendář, do něhož nebyla banka původně vůbec zařazena, když není ani zřejmé, jak byla její pohledávka vůbec přezkoumána. Za uvedené situace však došlo k podstatnému navýšení celkových závazků dlužnice, což by se mělo projevit i v plnění splátkového kalendáře z její strany a její schopnosti dostát stanovenému 30% uspokojení věřitelů (z navýšení cca o 200 tis. Kč by mělo být splaceno cca 60 tis. Kč, tj. měsíčně o 1.000,-Kč více za situace, kdy stávající příjem dlužnice umožňuje plnění z 31,19 %). Takovou úvahou se však Soud neřídil a doplnil splátkový kalendář o další nezajištěný závazek věřitele, jenž nebyl ani řádně přezkoumán.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení B-14 rovněž podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. Soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 21. října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová