3 VSPH 1198/2010-A-10
MSPH 77 INS 12920/2010 3 VSPH 1198/2010-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka: Lesní investiční s.r.o. se sídlem v Praze 4, U Habrovky 247/11, IČ: 27457931, zahájeném k návrhu DATIX, s.r.o. se sídlem v Bratislavě, Mozartova 21, Slovenská republika, zast. Mgr. Janem Válkem, advokátem se sídlem v Praze 9, Ocelářská 799, o odvolání navrhovatele, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2010, č.j. MSPH 77 INS 12920/2010-A-5,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2010, č.j. MSPH 77 INS 12920/2010-A-5, se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud odmítl insolvenční návrh společnosti DATIX, s.r.o. (dále jen navrhovatel) na prohlášení úpadku řešeného konkursem proti společnosti Lesní investiční, s.r.o. (dále jen dlužník) podle § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), s odůvodněním, že návrh nesplňuje náležitosti podle § 103 IZ. Uvedl, že insolveční návrh postrádá náležité vylíčení a prokázání rozhodujících skutečností osvědčujících dlužníkův úpadek nebo jeho hrozící úpadek, a to vylíčení skutečností ohledně pohledávek dalších navrhovateli známých věřitelů dlužníka. Konstatoval (s odkazem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze 4.10.2010, č.j. MSPH 77 INS 6416/2010, 2 VSPH 623/2010-A-10), že navrhovatel v insolvenčním návrhu zcela pominul tvrzení a návrhy důkazních prostředků týkající se důvodů vzniku závazků třetích osob za dlužníkem, výše těchto závazků a splatnosti tak, aby soud mohl učinit závěr o pluralitě věřitelů a platební neschopnosti dlužníka. Doplnil, že navrhovateli nebrání nic v tom, aby svůj návrh po odstranění vytčených vad podal znovu.

V zákonem stanovené lhůtě napadl toto usnesení navrhovatel odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož jeho návrh obsahoval veškeré náležitosti podle § 103 IZ. Zopakoval tvrzení uvedená v insolvenčním návrhu s tím, že soud prvního stupně zcela pominul, že výše pohledávek jím označených věřitelů musela být a byla soudu známa z jeho činnosti, neboť v řízení vedeném před tímto soudem pod sp. zn. MSPH 78 INS 10150/2010 vystupovali oba navrhovatelem označení věřitelé dlužníka (VALATRANS, a.s. se sídlem Liptál č.p. 483 a Waldviertler Sparkasse von 1842 AG se sídlem Jindřichův Hradec), jež soud v uvedeném řízení vyzval, aby výši svých pohledávek soudu sdělili, neboť návrh podala Advanced World Transport, a.s. obdobně bez uvedení konkrétní výše pohledávek věřitelů odlišných od navrhovatele, avšak soud tento návrh neodmítl. Z uvedeného vyplývá, že insolvenční soud postupoval v případě dvou identických návrhů různých věřitelů odlišně. Uzavřel, že si jen lze těžko představit, jakým způsobem by mohl přesně zjistit výši pohledávek dalších věřitelů dlužníka, jež může být proměnlivá, a proto jeho tvrzení a označení dalších dlužníkových věřitel považuje za postačující.

Dlužník se k insolvenčnímu návrhu ani k odvolání nevyjádřil.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání v souladu s § 94 odst. 2 písm. c) IZ, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 103 IZ insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm, a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem (odst. 1). V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se jim insolvenční navrhovatel domáhá (odst. 2).

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle § 3 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (odst. 1). Má se zato, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud (odst. 2).

Podle § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle § 109 odst. 1 IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují účinky, a to zejména: a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou, b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených v IZ a c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Je-li insolvenční návrh podán u věcně příslušného soudu a je-li opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem (§ 97 IZ), nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení bez zřetele k tomu, že posléze vyjde najevo, že z hlediska obsahových nedostatků jde o návrh neprojednatelný. Riziko škody nebo jiné újmy, jež by mohla vzniknout dlužníku nebo třetím osobám zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu do doby odmítnutí neprojednatelného insolvenčního návrhu, pak snižuje úprava, která brání prodlužování řízení o vadném insolvenčním návrhu tím, že na jedné straně zbavuje insolvenční soud povinnosti odstraňovat vady insolvenčního návrhu, pro které nelze v insolvenčním řízení pokračovat, postupy podle § 43 o.s.ř., na druhé straně zavazuje insolvenční soud k tomu, aby důsledky plynoucí z neprojednatelnosti insolvenčního návrhu vyvodil (aby insolvenční návrh odmítl) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán (§ 128 odst. 1 IZ).

Podle ustálené judikatury platí, že tvrzení o úpadku či hrozícím úpadku musí být obsažena již v insolvenčním návrhu. Vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 1 IZ. K odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008-A publikované pod zn. R 11/2009).

V projednávané věci navrhovatel sice vylíčil skutečnosti, z nichž vyplývá jeho oprávnění podat návrh, totiž okolnosti, z nichž vyplývá existence jeho splatné pohledávky za dlužníkem za provedené přepravy ve výši 110.274,80 Kč, neuvedl však konkrétní skutečnosti, které by mohly vést k závěru o dlužníkově tvrzeném úpadku ve formě insolvence, tedy o naplnění podmínek úpadku podle § 3 odst. 1 písm. b), c) (popř. ve spojení s odst. 2 IZ). Navrhovatel se omezil jen na označení dalších věřitelů dlužníka, aniž by uvedl, jaké pohledávky vůči dlužníku mají, kdy nastala jejich splatnost a z čeho dovozuje dlužníkovu platební neschopnost, či zda je dána některá z okolností, jež dle § 3 odst. 2 IZ zakládá domněnku dlužníkovy platební neschopnosti (podmínky úpadku vymezené v § 3 odst. 1 písm. c/ IZ). Z těchto tvrzení se tedy nijak nepodává, že dlužník má více věřitelů s peněžitými závazky splatnými déle než třicet dnů a že je není schopen plnit. Lze tedy uzavřít, že svoji procesní povinnost stanovenou v § 103 odst. 2 IZ navrhovatel nesplnil, a pro tento nedostatek jeho insolvenční návrh není způsobilý projednání.

Odvolatelova námitka, že insolvenční soud mohl okolnosti osvědčující dlužníkův úpadek zjistit z jiného řízení vedeného před soudem prvního stupně (sp. zn. MSPH 78 INS 10150/2010) nemá oporu v příslušných ustanoveních insolvenčního zákona. K argumentaci navrhovatele, že povinností navrhujícího věřitele není zjišťovat konkrétní údaje o pohledávkách dalších věřitelů dlužníka, resp. že si je měl soud sám zjistit, považuje odvolací soud za nutné pro úplnost poznamenat, že jakkoli § 86 IZ ukládá insolvenčnímu soudu provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku, než byly účastníky navrhovány, jde o projev vyšetřovací zásady, jejíž aplikace neznamená povinnost soudu pátrat po skutečnostech, které mají (mohou) být dokazovány. Tato zásada sama o sobě nenahrazuje na prvním místě stojící povinnost tvrzení, jež stíhá insolvenčního navrhovatele.

K tomu odvolací soud ještě poznamenává, že uvedené řízení bylo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu pravomocně zastaveno k 20.10.2010 (navrhovatelův insolvenční návrh v této věci byl podán až 2.11.2010).

Odvolací soud tak dospěl shodně s insolvenčním soudem k závěru, že insolvenční návrh je neprojednatelný; navrhovateli však nic nebrání v podání nového bezvadného insolvenčního návrhu.

Na základě uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodů jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř. při respektování skutečnosti, že dlužníkovi žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 5. května 2011

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová