3 VSPH 1189/2013-P1-12
KSPH 41 INS 9982/2012 3 VSPH 1189/2013-P1-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem v Příbrami, Jana Drdy 490, o odvolání věřitele: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46 (Věřitel) proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 9982/2012-P1-6 ze dne 28. června 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 9982/2012-P1-6 ze dne 28. června 2013 se m ě n í tak, že se odmítá přihláška pohledávek v rozsahu pohledávky č. 2 ve výši 27.647,-Kč a č. 5 ve výši 139.896,-Kč a v tomto rozsahu účast Věřitele právní mocí usnesení v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku Věřitele v celém rozsahu (bod I. výroku) a vyslovil, že účast Věřitele v insolvenční řízení právní mocí usnesení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Věřitel včas přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky za dlužnicí ve výši 256.904,-Kč a že při přezkumném jednání byla přihlášená pohledávka insolvenčním správcem popřena do výše 154.714,42 Kč. Vyšel ze zjištění, že vyrozumění o popření pohledávky včetně poučení o následcích, nebude-li v zákonné lhůtě podána žaloba na určení pravosti popřené pohledávky, bylo Věřiteli doručeno ve smyslu § 197 odst. 2 InsZ 27.8.2012. Lhůta k podání žaloby marně uplynula a Věřitel žalobu na určení pravosti popřené pohledávky nepodal. Cituje ustanovení § 198 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že v rozsahu popření se k pohledávce Věřitele nepřihlíží a vzhledem k tomu, že přihlášená pohledávka byla zjištěna v menším rozsahu než 50% vyslovil, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží ve smyslu § 178 InsZ ani ve zjištěném rozsahu tj. 102.189,58 Kč.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož spočívá na nesprávném právním posouzení. Zdůraznil, že přihláškou neuplatnil pohledávku jedinou, nýbrž pohledávek pět, a to ve výši

17.600,-Kč (P-1), 27.647,-Kč (P-2), 9.933,-Kč (P-3), 71.761,-Kč (P-4) a 139.896,-Kč (P-5), tj. celkem pohledávky ve výši 266.837,-Kč, přičemž při přezkumném jednání byly P-1, P-3, a P-4 uznány zcela a P-2 byla popřena do výše 26.412,92 Kč a P-5 do výše 128.301,50 Kč (celkem v rozsahu 154.714,42 Kč). Závěry insolvenčního soudu, na základě kterých postupoval podle § 178 InsZ, když míru popření ve výši 154.714,42 Kč vztáhnul k celkové výši pohledávek, jako kdyby se jednalo o pohledávku jedinou s tím, že byla zjištěna v míře nižší než 50 % vzhledem přihlášeným nárokům ve výši 266.837,-Kč, označil za nesprávné, neboť dovodil, že z hlediska citovaného ustanovení třeba hodnotit každou z P-1-P-5 zvlášť.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněné.

Podle § 178 odst.1 InsZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50% přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Podle § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Odvolací soud je toho názoru, že citovaná ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 InsZ je třeba aplikovat jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou. Aby tak věřitelé nemuseli (formálně) činit, tedy aby nemuseli každý svůj nárok samostatně přihlašovat, umožňuje jim předepsaný formulář přihlášky pohledávek (§ 176 IZ), jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz, uvést jednotlivě své pohledávky na vložených listech toliko jedné přihlášky a na její závěrečné straně pak mají všechny přihlášené pohledávky sečíst. Z toho však nelze dovozovat, že suma všech přihlášených pohledávek představuje v insolvenčním řízení pohledávku jedinou, neboť pokud by v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které by se podle InsZ k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nepřihlíželo, mělo to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek, tedy i pro pohledávky, ohledně nichž taková skutečnost nenastala; takový postup by byl zjevně v rozporu s dikcí ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 InsZ.

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 266.837,-Kč (nikoliv 256.904,-Kč, jak uvedl v napadeném usnesení insolvenční soud), sestávající z pohledávky P-1 ve výši 17.600,-Kč, P-2 ve výši 27.647,-Kč, P-3 ve výši 9.933,-Kč, P-4 ve výši 71.761,-Kč a P-5 ve výši 139.896,-Kč. Podle protokolu o přezkumném jednání z 24.8.2012 a upraveného seznamu přihlášených pohledávek (dok.B-4) byly zjištěny pohledávky Věřitele P-1, P-3 a P-4 a P-2 byla popřena v rozsahu 26.412,92 Kč (zjištěna ve výši 1.234,08 Kč) a P-5 v rozsahu 128.301,50 Kč (zjištěna ve výši 11.594,50 Kč). Žaloba na určení pravosti popřených pohledávky podána nebyla.

Za uvedené situace následky podle § 198 odst. 1 InsZ, že se vztahovaly pouze k popřené části pohledávek P-2 a P-5 ve výši 154.714,42 Kč (26.412,92 + 128.301,50). Sankci podle § 178 InsZ pak lze vztáhnout pouze na P-2 a P-5, neboť v obou případech byly pohledávky zjištěny v míře nižší než 50% oproti výši přihlášené (P-2 přihlášená ve výši 27.647,-Kč zjištěna ve výši 1.234,08 Kč a P-5 přihlášená ve výši 139.896,-Kč zjištěna ve výši 11.594,50 Kč). Namístě je tak závěr, že se nepřihlíží k celé P-2 ve výši 27.647,-Kč a P-5 ve výši 139.896,-Kč, zatímco účinek podle citovaného ustanovení nenastal u P-1, P-3 a P-4 v celkové výši 99.294,-Kč. V důsledku toho pak právní mocí rozhodnutí skončí účast Věřitele v insolvenčním řízení jen pokud jde o pohledávky P-2 a P-5.

Na základě výše uvedených závěrů proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se odmítá přihláška pohledávek Věřitele v rozsahu P-2 ve výši 27.647,-Kč a P-5 139.896,-Kč a že v tomto rozsahu se pohledávky Věřitele odmítají a účast Věřitele v insolvenčním řízení končí. Věřitel pak zůstává nadále účastníkem insolvenčního řízení v rozsahu P-1, P-3 a P-4 v celkové výši 99.294,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. srpna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková