3 VSPH 1180/2013-P7-10
KSUL 71 INS 27725/2012 3 VSPH 1180/2013-P7-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Revoluční 1832/1, 412 01 Litoměřice, o odvolání věřitele Door Financial, a.s. se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4-Michle, IČO 29016126, zast. Mgr. Jakubem Janouškem, advokátem se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4-Michle, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 27725/2012-P7-3 ze dne 15. května 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 27725/2012-P7-3 ze dne 15. května 2013 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužnice Jany anonymizovano (dále jen dlužnice) usnesením č.j. KSUL 71 INS 27725/2012-P7-3 ze dne 15.5.2013 odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 7 Door Financial, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 19.249,-Kč a uvědomil odvolatele o tom, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byla dne 10.1.2013 doručena přihláška pohledávky odvolatele ve výši 19.249,-Kč. Protože neobsahovala všechny náležitosti, insolvenční správce vyzval odvolatele k její opravě a doplnění ve lhůtě 15 dnů dopisem ze dne 15.1.2013, v němž byly konkrétní nedostatky přihlášky popsány. Tuto výzvu odvolatel převzal dne 18.1.2013. Ve lhůtě stanovené k opravě, tj. do dne 2.2.2013 sice provedl opravu přihlášky, tu však doručil insolvenčnímu správci, nikoli insolvenčnímu soudu. Z toho důvodu následně insolvenční správce na zvláštním přezkumném jednání konaném dne

21.3.2013 navrhl, aby soud rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky odvolatele nepřihlíží.

Soud citoval § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uzavřel, že s ohledem na uvedené skutečnosti přihlášku pohledávky odvolatele podle § 185 IZ odmítl a uvědomil ho ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil. Uvedl, že jeho přihláška pohledávky je právně bezvadná, neboť plně jak náležitostem přihlášky vymezeným IZ, tak i obecné požadavky podání dle občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). U každé ze tří dílčích pohledávek, které přihláškou do řízení přihlásil, odvolatel uvedl konkrétní právní důvod jejího vzniku, výši uplatněné jistiny a způsob výpočtu příslušenství. Správcovu výzvu k doplnění či opravě přihlášky pohledávky proto považuje za neodůvodněnou. To je patrné i z odvolatelova doplnění přihlášky (které bylo nesprávně zasláno insolvenčnímu soudu), v němž opět dospěl (musel dospět) ke stejnému vyčíslení jednotlivých pohledávek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 IZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 IZ). Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Ze zásady přiměřené aplikace ustanovení o.s.ř. (§ 7 odst. 1 IZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. Proto insolvenční soud v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí ve smyslu § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady věřitelova přihláška vykazovala nebo v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Předně je zjevné, že soud prvního stupně v dané věci nepostupoval v souladu s § 188 odst. 2 IZ, když rozhodl jen o odmítnutí přihlášky pohledávky dle § 185 IZ, aniž by současně (rovněž s právem věřitelova odvolání) vydal prvotní rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 96 INS 4203/2009, 3 VSPH 192/2010-P3 ze dne 26.7.2010). Tato vada ale postrádá významu za situace, kdy odůvodnění napadeného usnesení je zjevně nepřezkoumatelné právě v těch závěrech, na nichž úsudek o důvodech pro nepřihlížení k přihlášce pohledávky dle § 188 odst. 2 IZ, jež implikuje její odmítnutí dle § 185 IZ, stojí.

Soud prvního stupně se totiž v odůvodnění napadeného usnesení omezil jen na zjištění, že insolvenční správce vyzval odvolatele k doplnění jeho přihlášky pohledávky a že odvolatel toto doplnění doručil nesprávně jen insolvenčnímu správci. Neuvedl však, jaké vady bránící přezkoumání tato přihláška vykazovala a co bylo obsahem správcovy výzvy, tj. zda odvolateli takový nedostatek přihlášky (pokud jej vykazovala) skutečně vytkl a zda tak učinil s řádným poučením o tom, jak má být doplnění provedeno (včetně toho, že má požadovanou opravu přihlášky podat u insolvenčního soudu) a jaké následky mohou být spojeny s tím, že k požadovanému doplnění ve stanovené lhůtě nedojde. Jinak řečeno, z odůvodnění napadeného usnesení není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat a zda byl k odstranění nedostatků své přihlášky insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 IZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal (vůbec mohl nastat) následek, že se k ní nepřihlíží, a že tudíž podmínky pro její odmítnutí byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 21. ledna 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková