3 VSPH 1178/2013-A-29
MSPH 91 INS 9616/2012 3 VSPH 1178/2013-A-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka Richarda anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Sychrovem II. 1132/30, 101 00 Praha 10-Michle, zahájeném na návrh vČ itelky Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Klukova 1497, 686 03 Staré MČsto, zast. Mgr. Petrem Vodkou, advokátem, se sídlem Husova 736, 664 34 Ku im, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 91 INS 9616/2012-A-19 ze dne 12. dubna 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 91 INS 9616/2012-A-19 ze dne 12. dubna 2013 se v bodČ II. výroku z r u š u j e a vČc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze usnesením .j. MSPH 91 INS 9616/2012-A-19 ze dne 12.4.2013 v bodČ I. výroku zjistil úpadek dlužníka Richarda anonymizovano (dále jen dlužník), v bodČ II. výroku prohlásil na majetek dlužníka konkurs, v bodČ III. výroku ustanovil insolvenním správcem Ing. Mgr. Andreu Balášovou, a v bodČ IV. výroku konstatoval, že úinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 12.4.2013 v 9:40 hodin. V dalších výrocích pak promítl úinky rozhodnutí o úpadku, vyzval vČ itele, aby v dané lh tČ p ihlásili své pohledávky a insolvennímu správci neprodlenČ sdČlili, jaká zajiš ovací práva uplatní na dlužníkovČ majetku, stanovil termín p ezkumného jednání a svolal sch zi vČ itel , insolvenní správkyni uril lh tu pro p edložení seznamu p ihlášených pohledávek, dlužníku stanovil lh tu k p edložení seznamu jeho majetku a závazk a oznámil, že svá rozhodnutí bude zve ej ovat v insolvenním rejst íku.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že mu byl dne 20.4.2012 doruen insolvenní návrh vČ itelky Martiny anonymizovano (dále jen navrhovatelka), jež se domáhala rozhodnutí o úpadku dlužníka a jeho ešení konkursem. Tvrdila, že má za dlužníkem neuhrazenou splatnou pohledávku vyplývající ze smlouvy o poskytnutí úvČru . 754, kterou uzav eli dne 6.12.2006 dlužník a Daria MatČjková s vČ itelem ACB Money ýeská republika, a.s. a jejímž p edmČtem bylo poskytnutí úvČru do výše 650.000,-K na dobu 15 let. ÚvČroví dlužníci byli zavázáni vrátit p jenou ástku na oznaený úet u Komerní banky, a.s. formou sjednaných pravidelných mČsíních splátek (v. p íslušenství). Bylo dohodnuto, že celá pohledávka vČ itele se stane splatnou také dostanou-li se úvČroví dlužníci do prodlení se splacením více jak dvou po sobČ následujících splátek po dobu delší než 30 dn . P evedení ástky bylo vázáno na z ízení a zapsání zástavního práva, p edkupního práva a vČcného b emene užívání bytové jednotky . 1132/6 zapsané na LV . 2432, která je ve vlastnictví dlužníka. Na základČ dodatku smlouvy . 2 byla úvČrovým dlužník m na jejich úet vyplacena ást úvČrového rámce ve výši 130.000,-K, z níž se zavázali platit denní úrok 130,-K do poskytnutí zbylé ásti úvČru s tím, že na ni pak bude úrok zapoítán. Zbylá ást úvČru s oním zapotením úrok byla posléze úvČrovým dlužník m poskytnuta ve výši 297.460,-K. Do 31.8.2007 však vČ iteli nieho nezaplatili. S ohledem na jejich prodlení se zaplacením první splátky (splatné 20.3.2007) vČ itel dne 31.8.2007 od smlouvy odstoupil. Ve smyslu sjednané rozhodí doložky byl rozhodcem JUDr. Jind ichem ýerným, CSc. vydán dne 18.12.2007 rozhodí nález sp. zn. RD/299/07/ACM (pravomocný dnem 29.12.2007 a vykonatelný od 2.1.2008), kterým bylo úvČrovým dlužník m uloženo uhradit vČ iteli ástku 1.014.098,-K s p íslušenstvím (úrokem z prodlení, smluvní pokutou za prodlení a náklady ízení). Následnými postupními smlouvami pak p vodní vČ itel ACM Money ýeská republika, a.s. svoji pohledávku za úvČrovými dlužníky postoupil dne 25.4.2008 spolenosti EVROPE INVESTMENT, a.s., která ji dne 27.10.2010 postoupila spolenosti HITOP TRADE, s.r.o. a ta ji pak dne 1.11.2010 postoupila navrhovatelce. Navrhovatelka v insolvenním návrhu oznaila pohledávky dalších vČ itel dlužníka (p iznané rozhodnutími soudu nebo jiného p íslušného subjektu), a to vČ itel ýeská spo itelna, a.s. Vienna Insurance Group, APOLLO LEASING, s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a VICTORIA VOLKSBANKEN pojiš ovna, a.s. Z uvedeného navrhovatelka dovozovala naplnČní znak úpadku dlužníka ve formČ insolvence.

Soud dlužníka usnesením ze dne 2.5.2012 (A-7) vyzval, aby se k vČci vyjád il a aby p edložil seznamy svého majetku, závazk , zamČstnanc i další pro vČc relevantní listiny. Usnesení bylo pro dlužníka uloženo na poštČ 10.5.2012 a protože si je v úložní dobČ nevyzvedl, byla zásilka vložena dne 23.5.2012 do jeho domovní schránky. ShodnČ probČhlo i opakované doruování usnesení-dne 28.6.2012 dlužník nebyl zastižen, 9.7.2012 mu byla zanechána výzva k vyzvednutí a po marném uplynutí úložní doby mu vložena do domovní schránky 20.7.2012.

P es tuto opakovanou výzvu soudu se dlužník k insolvennímu návrhu nevyjád il, ke slyšení na ízenému na den 10.4.2013 se-a ádnČ obeslán-bez omluvy nedostavil. Na svoji obhajobu tedy nieho neuvedl.

Dotazem oznaeným vČ itel m dlužníka soud zjistil, že Victoria Volksbanken pojiš ovna a.s. svoji pohledávku za dlužníkem smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 13.12.2011 p evedla na JUDr. Marii Cilínkovou, a že Telefonica Czech Republic, a.s. má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku ve výši 11.126,96 K s p ísl. p iznanou jí rozhodnutím .j. 081119/2009-631/Šív/G IV. vy . ze dne 22.10.2009 a vymáhanou v exekuním ízení soudním exekutorem Mgr. Richardem Bedná em.

Z listin p edložených navrhovatelkou vzal soud za osvČdené, že má za dlužníkem tvrzenou (postoupením nabytou) splatnou pohledávku z titulu úvČrové smlouvy. Tím navrhovatelka osvČdila i svoji vČcnou legitimaci k podání insolvenního návrhu. SdČleními dalších oznaených vČ itel bylo souasnČ zjištČno, že evidují za dlužníkem nezaplacené pohledávky vymáhané exekunČ, p iemž z p ihlášek pohledávek dalších 5 vČ itel bylo zjištČno, že dlužník neplatí i dalším vČ itel m.

Soud uzav el, že po provedeném dokazování byl osvČden úpadek dlužníka dle § 3 insolvenního zákona (dále jen IZ), nebo má více vČ itel , penČžité závazky po lh tČ splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Dlužník na svoji obranu zcela rezignoval, nedostavil se ani k jednání, jež soud nad rámec nutnosti na ídil, a mu byla výzva i obsílka soudu (vhozením do schránky) úinnČ doruena. Proto soud d vodnému insolvennímu návrhu vyhovČl, tj. postupoval dle ust. § 136 IZ a uinil rozhodnutí o zjištČní úpadku dlužníka a jeho ešení formou konkursu (ust. § 148 odst. 1 IZ, podle kterého soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vyluuje ešení úpadku reorganizací nebo oddlužením). Dále rozhodl o ustanovení insolvenního správce a o termínu p ezkumného jednání a konání sch ze vČ itel ; v dalších výrocích v rámci svého dohledu uložil další povinnosti. .

Proti tomuto usnesení-co do rozhodnutí o prohlášení konkursu pod bodem II. výroku-se dlužník vas odvolal. Uvedl, že vČc šlo jistČ ešit oddlužením, nikoli konkursem, a že mu dopis s návrhem na zahájení insolvenního ízení nebyl doruen. Nemá k dispozici poíta a neumí pracovat s internetem, právu nerozumí. VysvČtlil, že když si s manželkou chtČli vzít p jku, ACM MONEY zneužila jejich tísnČ; z ejmČ se od poátku chtČla jen na jejich úkor obohatit a získat dlužník v byt. Úroky a smluvní pokuty jsou lichvá ské. Dlužník plnČ d vČ oval ujištČní manželky, že je vše v po ádku, o nesplácení jejich dluh nevČdČl a nic nenasvČdovalo tomu, že jsou v nČjaké finanní tísni. Dlužník neví, jak se má bránit, je v zoufalé situaci. Požaduje doruení písemnosti, kterou dosud neobdržel vzhledem k tomu, že jezdí s kamionem mimo republiku na delší trasy.

SouasnČ dlužník v odvolání požádal o ustanovení zástupce z ad advokát . Tuto jeho žádost soud prvního stupnČ zamítl usnesením .j. MSPH 91 INS 9616/2012-A-25 ze dne 17.6.2013, které bylo dlužníku dorueno (dle § 50 odst. 1 obanského soudního ádu-dále jen o.s. .-vhozením do domovní schránky) dne 28.6.2013. Protože se dlužník proti tomuto usnesení v zákonné lh tČ neodvolal, nabylo dne 16.7.2013 právní moci.

Vrchní soud v Praze-aniž na izoval jednání [§ 94 odst. 1 písm. c) IZ]-v odvoláním doteném bodu II. výroku o prohlášení konkursu p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející (§ 212 a § 212a o.s. .) a dospČl k závČru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení i zmČnu.

Podle § 148 odst. 1 IZ insolvenní soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vyluuje ešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka je rozhodnutím o zp sobu ešení dlužníkova úpadku, tedy rozhodnutím ve vČci samé (viz usnesení Nejvyššího soudu ýR sen. zn. 29 NSýR 30/2010 ze dne 20.1.2011, uve ejnČné pod

. 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takové rozhodnutí ve smyslu § 7 odst. 1 IZ musí být vždy od vodnČno zp sobem uvedeným v § 157 odst. 2 o.s. . ve spojení s § 167 odst. 2 téhož zákona. Proto soud v jeho od vodnČní musí kromČ jiného uvést, zda a jaký návrh na ešení dlužníkova úpadku byl úastníky ízení podán, a rovnČž musí vždy vysvČtlit, pro má podmínky pro rozhodnutí o daném zp sobu ešení dlužníkova úpadku za splnČné, tj. musí uvést, které skutenosti podstatné pro rozhodnutí o této vČci má prokázány, o které d kazy op el svá skutková zjištČní a jakými úvahami se p i hodnocení d kaz ídil, jaký uinil závČr o skutkovém stavu vČci a jak ji posoudil po právní stránce. Požadavky stran od vodnČní rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka se pak podávají i z judikatury, jež se vyslovuje k p edpoklad m vydání takového rozhodnutí-viz již zmínČné R 96/2011 a dále usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 23.3.2011, sp. zn. MSPH 76 INS 8711/2009, 29 NSýR 12/2011-B, uve ejnČné pod . 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vymezující zp sobilé odvolací d vody, jimiž lze rozhodnutí o prohlášení konkursu úspČšnČ napadnout.

V napadeném usnesení však soud prvního stupnČ nijak nevysvČtlil, pro s rozhodnutím o úpadku spojil i rozhodnutí o prohlášení konkursu, tj. na základČ eho dospČl k závČru, že jiný zp sob ešení dlužníkova úpadku (oddlužením nebo reorganizací) je nezvratnČ vylouen, a že tak vskutku dle § 148 odst. 1 IZ jsou dány podmínky pro prohlášení konkursu na dlužník v majetek, o nČmž rozhodl.

Jakési objasnČní svého závČru, že jediným možným ešením dlužníkova úpadku je konkurs, poskytl soud dlužníku až v následném rozhodnutí A-25, jímž zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce. Zmínil tu, že reorganizace je u dlužníka jakožto nepodnikatele vylouena, a že dlužníka v opakovanČ dorueném usnesení A-7, jímž ho vyzval k vyjád ení k insolvennímu návrhu, mimo jiné pouil o možnosti podat návrh na povolení oddlužení za zákonem stanovených podmínek, avšak dlužník tohoto práva nevyužil. Takovéto vysvČtlení však nejenže mČlo (muselo) být obsaženo v napadeném rozhodnutí o prohlášení konkursu, aby mu dlužník mČl možnost vČcnČ oponovat, ale navíc ani nešlo o od vodnČní dostatené. P edevším proto, že soud prvního stupnČ ponechal stranou otázku, zda dlužníku dané pouení o jeho právu podat návrh na povolení oddlužení bylo ádné. Povinnost takového pouení, jež má insolvenní soud dlužníku, který není insolvenním navrhovatelem, poskytnout (ve smyslu § 389 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ) p i doruení insolvenního návrhu vČ itele, je splnČna-a tedy lh ta pro podání návrhu na povolení oddlužení zane dlužníku bČžet-jen v p ípadČ, že toto pouení je formulováno zp sobem popsaným v usnesení Nejvyššího soudu ýR sp. zn. KSPL 27 INS 5504/2011, 29 NSýR 39/2012-B ze dne 26.6.2012. Tuto povinnost lze splnit nap . pouením, podle kterého Dlužník, který není podnikatelem a který má za to, že spl uje podmínky pro ešení svého úpadku oddlužením ve smyslu ust. § 389 a násl. IZ, m že podat do 30 dn od doruení insolvenního návrhu na p edepsaném formulá i, jenž je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, návrh na povolení oddlužení. PozdČji podaný návrh na povolení oddlužení insolvenní soud odmítne . TČmto požadavk m však soud prvního stupnČ v usnesení A-7, s nímž dlužníku doruoval navrhovatelin insolvenní návrh, nedostál, když se tu (mezi ostatními poueními) omezil jen na doslovnou citaci ustanovení § 389 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ. Takovéto pouení nebylo ve smyslu výše uvedeného ani dostatenČ jasné a srozumitelné, ani úplné.

Z uvedených d vod odvolací soud rozhodnutí pod bodem II. výroku napadeného usnesení jako nep ezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s. . zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vČc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR, prost ednictvím MČstského soudu v Praze.

V Praze dne 16. zá í 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková