3 VSPH 1177/2010-P10-9
KSUL 70 INS 4890/2010 3 VSPH 1177/2010-P10-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka NOEL-PLUS, s.r.o. v likvidaci se sídlem v Chomutově, Dukelská 1585/12, identifikační číslo 48268585, o odvolání NOEL-PLUS CV, s.r.o. se sídlem v Chomutově, Dukelská 5637, identifikační číslo 25025678, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 4890/2010-P10-3 ze dne 10. listopadu 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 4890/2010-P10-3 ze dne 10. listopadu 2010 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužníka NOEL-PLUS, s.r.o. v likvidaci usnesením č.j. KSUL 70 INS 4890/2010-P10-3 ze dne 10.11.2010 v bodě I. výroku rozhodl, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky věřitele č. 10 NOEL -PLUS CV, s.r.o. (dále též jen odvolatel) ve výši 81.985,75 Kč, bodě II. výroku tuto přihlášku odmítl a v bodě III. výroku věřitele uvědomil o tom, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v daném insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 70 INS 4890/2010-A-17 ze dne 29.6.2010 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Současně tímto usnesením ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Martina Koláře a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku na předepsaném formuláři. Věřitelé byli ve smyslu § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) řádně poučeni o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a opožděně uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dne 19.7.2010 byla soudu doručena přihláška pohledávky odvolatele, jemuž poté insolvenční správce dne 6.8.2010 doručil výzvu ze dne 3.8.2010 k doplnění jeho přihlášky do 15 dnů. Ve výzvě odvolatele ve smyslu § 188 odst. 2 IZ poučil, jak je třeba opravu a doplnění přihlášky provést, a poučil ho i o následcích nedoplnění přihlášky. Na tuto správcovu výzvu odvolatel ve stanovené lhůtě nereagoval. Insolvenční správce proto při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 26.10.2010 podal soudu návrh na rozhodnutí o tom, že se k přihlášené pohledávce odvolatele nepřihlíží. Soud tomuto návrhu správce v bodě I. výroku vyhověl, když všechny zákonné podmínky k takovému rozhodnutí měl za splněné, a současně dle § 185 IZ rozhodl, že se přihláška odvolatele odmítá a že jeho účast v insolvenčním řízení právní mocí usnesení končí. Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl, že k jeho přihlášce pohledávky se přihlíží, že tato se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Namítal, že soud vycházel při svém rozhodnutí z mylných informací insolvenčního správce o tom, že na jeho výzvu k doplnění přihlášky ve lhůtě nijak nereagoval. Ve skutečnosti tak odvolatel řádně a včas učinil přípisem ze dne 19.8.2010 předaným poště téhož dne, který adresoval insolvenčnímu správci. Tuto skutečnost správce soudu zamlčel. Podle odvolatele insolvenční zákon nestanoví, že na výzvy insolvenčního správce musí věřitel reagovat výhradně prostřednictvím insolvenčního soudu. Proto je přesvědčen o tom, že svoji povinnost k doplnění přihlášky ve stanovené lhůtě splnil, a napadené usnesení má tudíž za věcně nesprávné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 IZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 IZ). Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Omezil se v něm totiž v zásadě jen na zjištění, že insolvenční správce vyzval věřitele k doplnění jeho přihlášky, aniž by současně uvedl, jaké vady bránící přezkoumání tato přihláška vykazovala a co bylo obsahem správcovy výzvy k doplnění přihlášky. Z napadeného usnesení tak není patrné, zda byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat a zda k odstranění nedostatků své přihlášky byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 IZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží, a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 12. května 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová