3 VSPH 1167/2013-A-16
KSPL 56 INS 8579/2013 3 VSPH 1167/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudc JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Ji íkové v insolvenní vČci dlužnice: Alena Šimková, r.. 695720/2208, IýO 14701774, bytem Volduchy 188, 338 22 Volduchy, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. ervna 2013, .j. KSPL 56 INS 8579/2013-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. ervna 2013, .j. KSPL 56 INS 8579/2013-A-9, se m Č n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení se dlužnici n e u k l á d á .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni uložil AlenČ Šimkové (dále jen dlužnice), aby do 7 dn ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K.

V od vodnČní svého usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenním návrhem rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení. Vyšel ze zjištČní, že dlužnice má závazky v i 14 nezajištČným vČ itel m v celkové výši p ibližnČ 585.500,-K a její p íjmy z pracovního pomČru jsou doloženy v isté výši p ibližnČ 16.500,-K mČsínČ. Dlužnice má dále 1 vČ itele se zajištČným závazkem ve výši 2.450.000,-K a souasnČ je vlastníkem zajištČné nemovitosti v cenČ dle znaleckého posudku 2.500.000,-K a dále nezajištČného majetku v hodnotČ p ibližnČ 60.000,-K. Uzav el, že dlužnice spl uje podmínky pro povolení oddlužení, nebo z výše jejího p íjmu a celkové výše závazk lze p edpokládat, že lze povolit oddlužení plnČním splátkového kalendá e, jímž bude schopna uspokojit pohledávky svých nezajištČných vČ itel v rozsahu vyšším než 30 %. Proto rozhodl o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení dlužnicí podle § 108 insolvenního zákona (dále jen IZ) v p edepsané výši tak, aby za období od zjištČní úpadku do schválení oddlužení byla zajištČna úhrada oekávaných výdaj insolvenního správce, která není kryta paušálními ástkami dle splátkového kalendá e. Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby jí odvolací soud zálohu neukládal, nebo na její zaplacení nemá finanní prost edky. Dále v podaném odvolání dlužnice argumentovala tím, že náklady insolvenního ízení budou uspokojeny z výtČžku zpenČžení její nemovitosti.

Vrchní soud v Praze, aniž na izoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl p itom k závČru, že odvolání je opodstatnČno. Odvolací soud zejména ovČ il, že z obsahu spisu vyplývají skutkové okolnosti vČci, na nichž soud I. stupnČ vystavČl p edbČžný závČr o tom, že úpadek dlužnice lze ešit oddlužením. Na shora popsaná skutková zjištČní soudu I. stupnČ, která považuje odvolací soud za správná, proto v celém rozsahu odkazuje.

Pro posouzení d vodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, p iemž dle l. II. p echodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 IZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) v rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenní soud také o žádosti dlužníka o prodloužení lh ty k p edložení reorganizaního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenní soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odmČnu a hotové výdaje insolvenního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbyteného odkladu oekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení p ed vydáním takového rozhodnutí, ale až v takovém rozhodnutí samém, a to jen ve formČ záloh.

V dané vČci je odvolací soud ve shodČ se soudem I. stupnČ v tom, že úpadek dlužnice lze ešit oddlužením. Protože však rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo, nelze dlužnici uložit-p i zmČnČné právní úpravČ-povinnost k úhradČ zálohy na náklady insolvenního ízení. Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání p ípustné (§ 237 odst. 2 písm. a) o.s. .).

V Praze dne 13. ledna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva