3 VSPH 116/2013-A-17
MSPH 96 INS 30833/2012 3 VSPH 116/2013-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílinská 6, 190 00 Praha 9, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2012, č.j. MSPH 96 INS 30833/2012-A-9

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2012, č.j. MSPH 96 INS 30833/2012-A-9, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze uložil Vlastě anonymizovano (dále jen dlužnice), aby do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenčním návrhem rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení. Vyšel ze zjištění, že dlužnice splňuje podmínky pro povolení oddlužení, a proto rozhodl o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužnicí podle § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) v předepsané výši tak, aby za období od zjištění úpadku do schválení oddlužení byla zajištěna úhrada očekávaných výdajů insolvenčního správce, která není kryta paušálními částkami dle splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud vyměřenou zálohu snížil, neboť je důchodkyně a nachází se ve špatné finanční situaci. Na úhradu takto stanovené zálohy nemá prostředky.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Odvolací soud zejména ověřil, že z obsahu spisu vyplývají skutkové okolnosti věci, na nichž soud I. stupně vystavěl předběžný závěr o tom, že úpadek dlužnice lze řešit oddlužením plněním splátkového kalendáře. Odvolací soud ze spisu zjistil, že celková výše nezajištěných závazků dlužnice činí přibližně 790.000,-Kč, její příjem

činí přibližně 16.900,-Kč měsíčně a majetek dlužnice tvoří jen movité věci nevysoké ceny. Lze tedy předpokládat, že dlužnice, která není podnikatelkou, uhradí plněním splátkového kalendáře více než 30% závazků svých nezajištěných věřitelů.

Pro posouzení důvodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s účinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, přičemž dle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) v rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenční soud také o žádosti dlužníka o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbytečného odkladu očekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení před vydáním takového rozhodnutí, ale až v takovém rozhodnutí samém, a to jen ve formě záloh.

V dané věci je odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně v tom, že úpadek dlužnice lze řešit oddlužením. Protože však rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo, nelze dlužnici uložit-při změněné právní úpravě-povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

V průběhu odvolacího řízení se k návrhu dlužnice na povolení oddlužení vyjádřil svým přípisem označeným jako námitky věřitele (A-12) věřitel EC Financial Services, a.s., ve kterém upozorňoval na nepoctivý záměr dlužnice vyplývající z jejího právního jednání před podáním návrhu na povolení jejího oddlužení. K tomu však odvolací soud uvádí, že i v případě, kdy o povolení oddlužení lze mít pochybnosti, povolení oddlužení taková pochybnost nebrání s ohledem na novelizované znění § 397 odst. 1 IZ, neboť sporné otázky lze přezkoumat v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 10. ledna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková