3 VSPH 1157/2013-A-14
KSLB 54 INS 16971/2013 3 VSPH 1157/2013-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Renata anonymizovano , anonymizovano , bytem v Liberci VI, Dobiášova 855, adresa pro doručování: Liberec 23, za Humny 359, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 16971/2013-A-5 ze dne 20. června 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 16971/2013-A-5 ze dne 20. června 2013 se z r u š u j e a insolvenční řízení z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud dospěl k závěru, že insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, který mu byl doručen 17.6.2013, neobsahuje vylíčení rozhodujících skutečností, jež nelze nahradit ani z připojených seznamů podle § 104 odst. 1 InsZ a z nichž by její úpadek plynul, a proto jej odmítl podle citovaného ustanovení.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, neboť insolvenční návrh obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti.

V průběhu odvolacího řízení dlužnice 29.9.2013 zemřela.

Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.)

Podle § 107 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší a o tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odst. 1). Neumožňuje-li to povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odst. 5).

Podle § 84 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) přerušení insolvenčního řízení není přípustné.

K ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 5171/2007 z 18.3.2006 formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého soud prvního stupně řízení zastaví tam, kde uvedená procesní situace nastala po vyhlášení jeho rozsudku, popř. po vyhlášení rozsudku odvolacího soudu; odvolací soud řízení pro uvedený důvod řízení zastaví, jestliže nastal v průběhu odvolacího řízení. V takovém případě zároveň zruší rozhodnutí soudu prvního stupně.

Z insolvenčního spisu-výpisu z technologického centra MV ČR z 10.1.2013 odvolací soud zjistil, že Renata anonymizovano , anonymizovano zemřela 29.9.2013.

V průběhu odvolacího řízení dlužnice ztratila v důsledku úmrtí způsobilost být účastníkem insolvenčního řízení. Povaha věci nepřipouští, aby insolvenční soud v řízení pokračoval, resp. je přerušil, a proto odvolací soud podle § 7 InsZ za přiměřeného použití § 107 odst. 5 o.s.ř. napadené usnesení zrušil a řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková