3 VSPH 1157/2012-A-12
KSCB 27 INS 16626/2012 3 VSPH 1157/2012-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Mileny anonymizovano , anonymizovano , bytem Slavíčkova 1682, 356 05 Sokolov, zast. obecným zmocněncem Michalem anonymizovano , anonymizovano , bytem Vráto 4, 370 01 České Budějovice, adresa pro doručování Pražská tř. 51, 370 04 České Budějovice, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 16626/2012-A-6 ze dne 11. července 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v insolvenčním řízení dlužnice Mileny anonymizovano usnesením č.j. KSCB 27 INS 16626/2012-A-6 ze dne 11.7.2012 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Plzni jako soudu místně příslušnému.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které však prostřednictvím svého zmocněnce podáním ze dne 19.11.2012 vzala v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva