3 VSPH 1156/2012-A-14
KSPH 37 INS 11961/2012 3 VSPH 1156/2012-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka Ing. Zde ka anonymizovano , anonymizovano , bytem 270 34 ýistá u Rakovníka 1, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 37 INS 11961/2012-A-9 ze dne 17. ervence 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 37 INS 11961/2012-A-9 ze dne 17. ervence 2012 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 37 INS 11961/2012-A-9 ze dne 17.7.2012 uložil dlužníku Ing. Zde ku Voráovi (dále jen dlužník), aby lh tČ 3 dn od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 20.000,-K.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že se dlužník insolvenním návrhem, kterým bylo dne 15.5.2012 zahájeno insolvenní ízení, domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a ešení tohoto úpadku konkursem. Soud citoval ustanovení § 108 odst. 1 a 2 insolvenního zákona (dále jen IZ) s tím, že dlužník v seznamu majetku uvedl, že vlastní pouze nČkolik movitých vČcí a dále pohledávky v souhrnné výši 444.577,70 K, které jsou dle vyjád ení dlužníka nedobytné. Jelikož tedy dlužník nevlastní žádné finanní prost edky, které by byly insolvennímu správci k dispozici okamžitČ po rozhodnutí o úpadku, soud dlužníku uložil povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení ve výši 20.000,-K. Výše zálohy je podle soudu prvního stupnČ nutná k tomu, aby insolvenní správce mČl k dispozici pot ebné finanní prost edky nezbytné k výkonu své funkce bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku, resp. po svém ustanovení do funkce a rovnČž proto, aby byla poskytnuta záruka úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ), když minimální ástka odmČny insolvenního správce v p ípadČ konkursu p esahuje maximální výši zálohy, kterou lze uložit.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal a požadoval podstatné snížení zálohy na náklady insolvenního ízení, jež bude odpovídat jeho možnostem. Namítal, že nedisponuje žádnými finanními prost edky, v d sledku ztráty trvalého bydlištČ byl nucen zrušit živnostenské oprávnČní a ztratil tedy schopnost generovat p íjmy. Dlužník má za to, že jeho movitý majetek uvedený v soupisu má hodnotu dostatenou pro krytí poáteních náklad insolvenního správce.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno. Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nČjž insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit. Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka a jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích.

Úelem institutu zálohy dle § 108 IZ-jak správnČ vystihl soud prvního stupnČ-je p edevším p eklenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finanních prost edk pot ebných k úhradČ prvotních náklad insolvenního ízení a umožnit tak insolvennímu správci výkon jeho funkce, a rovnČž poskytnout záruku úhrady celkových náklad insolvenního ízení, vetnČ hotových výdaj a odmČny insolvenního správce, pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srov. § 38 odst. 2 IZ). Záloha je tudíž jako zdroj úhrady tČchto náklad opodstatnČna také v p ípadČ, kdy sice lze poítat s výtČžkem ze zpenČžení majetkové podstaty postaujícím (by ástenČ) k úhradČ náklad insolvenního ízení, není tu však pro období následující po rozhodnutí o úpadku (do zpenČžení majetkové podstaty) dostatek volných finanních prost edk , z nichž by bylo možné uhradit prvotní náklady, jež si insolvenní ízení (aby mohlo zákonem stanoveným zp sobem pokraovat) nutnČ vyžádá (srov. nap . usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 71 INS 7765/2010, 3 VSPH 690/2010-A ze dne 3. 1. 2011). Konená výše náklad insolvenního ízení se pak odvíjí od konkrétního zp sobu ešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení) a specifických pomČr vČci, jež výši sledovaných náklad v rámci daného zp sobu ešení úpadku ovliv ují. To platí i pro hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, které vždy pat í mezi náklady insolvenního ízení a jejichž výše je pro jednotlivé zp soby ešení úpadku upravena ve vyhlášce . 313/2007 Sb. odlišnČ.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že se dlužník insolvenním návrhem ze dne 16.5.2012 domáhá zjištČní svého úpadku s tvrzením, že je ve špatné finanní situaci zp sobené p edevším tím, že byl dlouhodobČ subdodavatelem vČtších celk pro vČtší firmy, na jejichž ztrátách se v plné mí e podílel a které již vČtšinou neexistují. Nedostatek penČžních prost edk ešil dalšími investicemi svých a posléze i cizích penČz, které ale již není schopen splácet. Podle p edložených seznam majetku a závazk má dlužník penČžité závazky v i 7 vČ itel m v celkové výši 3.715.988,80 K, které jsou splatné déle než 30 dn . Jeho majetek p edstavují toliko 2 pohledávky v souhrnné výši 444.577,70 K, které sám považuje za nedobytné, a drobný movitý majetek; žádný finanní majetek dlužník nevykázal s vysvČtlením, že jeho bankovní úty byly zrušeny anebo jsou zatížené exekucí. Odvolací soud dále zjistil, že dlužníkovo poslední živnostenské oprávnČní zaniklo dne 27.4.2012, a tedy není podnikatelem.

Z dosavadních výsledk insolvenního ízení vyplývá, že lze oekávat ešení úpadku dlužníka konkursem (pop . nepatrným konkursem podle § 314 a § 315 IZ). Návrh na povolení oddlužení spolu se svým insolvenním návrhem nepodal (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ), nedomáhal se zatím ani reorganizace, která je ostatnČ u dlužníka, který není podnikatelem, vylouena (§ 316 odst. 2 IZ). Náklady insolvenního ízení, jak již eeno tvo í vždy i hotové výdaje a odmČna insolvenního správce, která v konkursu (i nepatrném konkursu) dosahuje-v p ípadČ jejího urení dle § 1 vyhlášky . 313/2007 Sb.-nejménČ ástky 45 tis. K. Na základČ dlužníkem poskytnutých údaj nelze d vodnČ p edpokládat, že zpenČžením jeho movitých vČcí (o jejichž stá í a souasném stavu ani v odvolání nieho neuvedl) mohou být získány finanní prost edky postaující k úhradČ oekávaných náklad insolvenního ízení, nebo že takový výtČžek bude dosažen z pohledávek dlužníka, jež sám oznail za nedobytné. P itom je z ejmé, že již sám proces zpenČžování dlužníkova majetku insolvenním správcem (nehledČ na ostatní jeho innosti související se soupisem majetkové podstaty a p ezkoumáním p ihlášených pohledávek) vyžádá náklady, které p i absenci finanních prost edk dlužníka, který nevykazuje žádné pravidelné p íjmy, je nutno zajistit zálohou.

Protože z tČchto d vod dospČl odvolací soud k závČru, že soud prvního stupnČ správnČ posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenního ízení, vetnČ její výše, napadené usnesení podle § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 11. b ezna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva