3 VSPH 115/2016-B-33
KSPL 52 INS 13857/2012 3 VSPH 115/2016-B-33

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jindřichem Havlovcem v insolvenčním řízení dlužnice: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Lábkova 51, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. října 2015, č.j. KSPL 52 INS 13857/2012-B-27, o zpětvzetí odvolání,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 5. října 2015, č.j. KSPL 52 INS 13857/2012-B-27 vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Anny anonymizovano (bod I. výroku), přiznal insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 36.981,-Kč vč. DPH s tím, že přiznaný nárok byl dlužnicí uspokojen (bod II. výroku), insolvenčnímu správci uložil vrátit případný zůstatek finančních prostředků vzniklý v průběhu insolvenčního řízení, pokud jej deponuje na svém bankovním účtu, dlužnici (bod IV. výroku) a uložil plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužnice, aby nadále již dlužnici nestrhával žádné částky a mzdu nebo jiný příjem vyplácel přímo dlužnici (bod V. výroku).

Proti tomuto usnesení do bodu II. výroku se v zákonem stanovené lhůtě dlužnice odvolala. V průběhu odvolacího řízení dlužnice podáním z 20.12.2016 (č.d. B-30) vzala své odvolání zpět, neboť odvolání podala z důvodu nesprávného porozumění odůvodnění napadeného usnesení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužnice vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužnice podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 15. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková