3 VSPH 1147/2014-P12-7
KSPH 37 INS 30017/2013 3 VSPH 1147/2014-P12-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Tomáše Justy, bytem Luční 264, Srbín, t.č. Vazební věznice Praha-Ruzyně, Staré náměstí 3, Praha 6, jež byla tomuto senátu přidělena podle změny rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze provedené ke dni 10. října 2014, o odvolání PETR CAR, a.s., sídlem V Okálech 526, Praha 9, zast. advokátkou Mgr. Lucií Benešovou, sídlem Palackého 715/15, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 30017/2013-P12-2 ze dne 19. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 30017/2013-P12-2 ze dne 19. května 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 30017/2013-P12-2 ze dne 19.5.2014 odmítl přihlášku pohledávky PETR CAR, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Tomáše Justy (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 28.2.2014 (č.d. A-17) rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 28.4.2014. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky v celkové výši 576.487,23 Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím datové schránky až dne 5.5.2014, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše. K žádosti odvolatele o prominutí zmeškání lhůty zdůvodněné tím, že zdravotní stav nedovolal jeho zástupkyni v týdnu od 28.4. do 2.5.2014 pracovat, k níž odvolatel připojil potvrzení o tom, že byla ve dnech 28.4., 30.4. a 2.5.2014 ošetřena na stomatologii, soud uvedl, že ho předložené listiny nepřesvědčily o tom, že by u zástupkyně odvolatele nastaly omluvitelné důvody pro prominutí zmeškání lhůty ve smyslu ust. § 58 občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby rozhodl o tom, že se jeho přihláška přijímá do insolvenčního řízení. V odvolání poukazoval na to, že není osobou, která by se nezajímala o uspokojení své pohledávky a o situaci dlužníka, když mimo jiné již dne 25.10.2013 podal trestní oznámení Policii ČR, s ním spolupracoval v rámci šetření trestné činnosti dlužníka a zúčastnil se hlavního líčení konaného dne 25.4.2014 v Hradci Králové. Všechny úkony za něj přitom činila právě jeho zástupkyně, jež byla v důsledku bolestivého onemocnění vyžadujícího opakovaně ošetření ve stavu nemocných. Vyjádřil proto přesvědčení, že se v daném případě jedná o důvody opravňující soud k prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle odstavce 3 téhož ustanovení 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 25.10.2013 v 10 hod. 9 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 30017/2013 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 28.2.2014 (č.d. A-17) o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 10 hod. 3 min.). Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pondělí 28.4.2014.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně až dne 5.5.2014 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

K odvolací argumentaci nelze než uvést, že se podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona použijí pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Vzhledem k tomu, že insolvenční zákon obsahuje v ust. § 83 speciální úpravu, jež insolvenčnímu soudu nedovoluje prominout zmeškání lhůty v insolvenčním řízení, přičemž možnost postupu podle ust. § 58 občanského soudního řádu je právě proto, že insolvenční zákon stanoví jinak, vyloučena, nemohl insolvenční ani odvolací soud při posuzování včasnosti podání přihlášky k argumentaci odvolatele přihlédnout.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná