3 VSPH 1145/2012-A-24
KSUL 71 INS 15477/2012 3 VSPH 1145/2012-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: PROFIFENSTER, s.r.o., se sídlem Most-Velebudice, Tiskařská 12, IČO: 25492616, zast. Mgr. Janou Kučerovou, advokátkou se sídlem Most, Budovatelů 2957, zahájené k návrhu věřitele Forrest-design, s.r.o., se sídlem Místo -Blahuňov 18, IČO: 28573633, o odvolání Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem Litoměřice, Mrázova 1329/30, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.července 2012, č.j. KSUL 71 INS 15477/2012-A-11,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.července 2012, č.j. KSUL 71 INS 15477/2012-A-11, se v bodu I. výroku m ě n í jen tak, že se zastavuje insolvenční řízení o návrhu věřitele Forrest-design, s.r.o., se sídlem Místo-Blahuňov 18, IČO: 28573563.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka k návrhu věřitele Forrerst-design, s.r.o. (dále jen navrhovatel a/) zastavil (bod I. výroku), vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku) a navrhovateli a) uložil zaplatit soudní poplatek na účet soudu ve výši 2.000,-Kč. Cituje ustanovení § 129 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), konstatoval, že navrhovatel a) v průběhu insolvenčního řízení vzal svůj insolvenční návrh výslovně zpět z důvodu, že s dlužníkem uzavřel dohodu o narovnání, a nastaly tak podmínky pro zastavení insolvenčního řízení.

Toto rozhodnutí napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním Marek Matys, anonymizovano , bytem v Litoměřicích (dále jen navrhovatel b), jenž navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení zastavuje jen ve vztahu k navrhovateli a), neboť současně s odvoláním (z 26.7.2012 doručeným soudu 27.7.2012) podal insolvenční návrh, jímž do insolvenčního řízení vedeného na dlužníka přistoupil podle § 107 IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Z insolvenčního spisu se podává, že navrhovatel a) podal insolvenční návrh, avšak podáním doručeným insolvenčnímu soudu 12.7.2012 jej vzal zpět a navrhl zastavení řízení s odůvodněním, že s dlužníkem v tento den uzavřel dohodu o narovnání.

Zpětvzetí insolvenčního návrhu je dispozičním oprávněním navrhovatele; protože navrhovatel a) insolvenční návrh vzal zpět, insolvenční soud správně insolvenční řízení zastavil, neboť v době jeho rozhodování byl navrhovatel a) jediným insolvenčním navrhovatelem.

Protože však v průběhu odvolacího řízení do něj vstoupil podle § 107 IZ navrhovatel b), bude soud prvního stupně v insolvenčním řízení pokračovat na základě insolvenčního návrhu tohoto navrhovatele, který byl podán v době, kdy napadené usnesení, jímž bylo o původním insolvenčním návrhu navrhovatele a) rozhodnuto jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak nebylo v právní moci, neboť v té době nebylo ještě odvolacím soudem rozhodnuto (o odvolání proti tomuto rozhodnutí). Pro trvání účinků dalšího insolvenčního návrhu není-s ohledem na přiměřenost užití ustanovení o.s.ř. dle § 7 odst. 1 IZ a povahu institutu přistoupení k řízení dle § 107 IZ-podstatné, že bylo rozhodnuto o zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu navrhovatele a).

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. V ostatních výrocích zůstalo odvoláním napadené usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 22. března 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová