3 VSPH 1139/2016-B-41
KSPH 65 INS 1673/2015 3 VSPH 1139/2016-B-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Ke Špačce 244, 273 51 Červený Újezd, o odvolání Mgr. Ing. Jiřího Dostála, bytem v Praze 1, Pařížská 9 (Věřitel), proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 1673/2015-B-35 ze dne 21. března 2016

takto:

Odvolání proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 1673/2015-B-35 ze dne 21. března 2016 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Věřitel, který nepřihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem podal v jeho průběhu návrhu na zrušení schváleného oddlužení podle § 418 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) s odůvodněním, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 111.500,--Kč, v níž figuruje jako přistoupivší dlužník k dluhu společnosti Easy Vision, spol. s r.o. (Společnost), s níž je společně a nerozdílně zavázán. Jak dlužník, tak Společnost uznali svůj závazek vůči němu ve formě notářského zápisu se svolením vykonatelnosti. Dlužník dosud nic na pohledávku nezaplatil, a přestože si musel být vědom svého závazku, v seznamu závazků v insolvenčním řízení jej neuvedl, přestože jej podepsal spolu s prohlášením, že je úplný a správný. Dovozoval tak, že jsou naplněny podmínky zrušení dlužníkova schválení oddlužení podle § 418 InsZ (při podání insolvenčního návrhu jednal s nepoctivým záměrem).

Věřitel č. 12 (Ivan Slavický), který je zároveň členem věřitelského výboru, navrhl zamítnutí návrhu s tím, že neuvedení pohledávky není projevem dlužníkova nepoctivého záměru, nýbrž opomenutím a upozornil na její marginální význam k výši pohledávek ostatních věřitelů (přihlášeno 7.424.905,33 Kč, nepopřeno 5.795.690,98 Kč).

Insolvenční správce navrhl zamítnutí návrhu s tím, že pro věřitele je výhodnější řešení dlužníkova úpadku oddlužením, než-li konkursem.

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) návrh Věřitele zamítl. isir.justi ce.cz

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud vyšel z notářského zápisu, v němž dlužník uznal společně a nerozdílně se Společností svůj závazek vůči Věřitelům, dále ze zpráv insolvenčního správce z 3.11.2015, 21.12.2015 a 26.2.2016, z nichž plyne, že dlužník plní řádně své povinnosti za trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Cituje § 418 a § 14 InsZ insolvenční soud dospěl k závěru, že nelze návrhu Věřitele vyhovět. Akcentoval, že Věřiteli nic nebránilo, aby svou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení a stal tak jeho účastníkem a dovodil, Věřitel, který se nestal účastníkem insolvenčního řízení není věcně legitimován k podání návrhu. Insolvenční soud dále konstatoval, že nebylo prokázáno, že by dlužník jednal při podání insolvenčního návrhu s nepoctivým záměrem a nelze přehlédnout počet dlužníkových věřitelů a výši dlužníkových závazků v porovnání s pohledávkou Věřitele. Nadto poznamenal, že pro přihlášené věřitele zařazené do schváleného splátkového kalendáře je výhodnější řešení dlužníkova úpadku oddlužením, než-li konkursem, jak Věřitel navrhl.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvolání s tím, že ve lhůtě 30 dnů doplní, v čem je spatřována nesprávnost napadeného usnesení.

Odvolací soud se nejdříve zabýval otázkou, zda-li Věřiteli svědčí právo se proti napadenému usnesení odvolat (a proto se zabývat jeho věcnou stránkou), a dospěl k závěru, že mu subjektivní legitimace k podání odvolání nesvědčí, a proto ani není třeba vyčkat jeho doplnění.

Podle § 418 odst. 4 InsZ rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) v němž jsou formulovány důvody zrušení schváleného oddlužení, může insolvenční soud vydat i bez návrhu. Z uvedeného plyne, že tak může učinit z úřední povinnosti, má-li určité poznatky, jež by jej mohly vést k závěru, že tu jsou důvody schválené oddlužení dlužníka podle citovaného ustanovení zrušit.

Podle § 11 odst. 1 InsZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 91 InsZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z napadeného usnesení plyne závěr, že insolvenční soud se zabýval otázkou, zda jsou naplněny předpoklady pro zrušení schváleného oddlužení se závěrem, že důvody pro zrušení schváleného oddlužení neshledal. Fakticky tak činil k návrhu neúčastníka insolvenčního řízení, který mohl posoudit jen jako podnět. Zamítnutí návrhu Věřitele pak lze hodnotit jen jako formu, v níž tento podnět insolvenční soud vyřídil, namísto toho, aby sdělil Věřiteli zcela neformálně, že jeho podnět přezkoumal, avšak neshledal důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka z úřední povinnosti.

Odvolací soud tak dospěl k závěru, že napadené usnesení svým obsahem představuje soudní dohled nad probíhajícím insolvenčním řízením ve smyslu § 11 odst. 1 InsZ se závěrem, že tu nejsou poznatky, jež by byly důvodem pro zrušení dlužníkova schváleného oddlužení. Proti takovému rozhodnutí odvolání přípustné není.

Nad rámec uvedeného považuje odvolací soud za podstatné doplnit, že Věřitel ke své tíži může přičítat, že se s uvedenou pohledávkou za dlužníkem ve stanovené lhůtě insolvenčního řízení nepřihlásil a nestal se účastníkem insolvenčního řízení, neboť jen pak by insolvenční soud mohl o návrhu věcně legitimovaného účastníka insolvenčního řízení rozhodnout.

Věřiteli tak legitimace k podání odvolání nesvědčí, a proto bylo odvolání odmítnuto podle § 218 písm. c) o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení dovolání n e n í přípustné.

V Praze dne 7. června 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková