3 VSPH 1128/2010-P18-7
KSUL 69 INS 7783/2010 3 VSPH 1128/2010-P18-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem U Tvrze 1420/3, 405 02 Děčín, zastoupeného Lenkou anonymizovano , trvale bytem Litoměřická 94/23, 405 02 Děčín, a Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Litoměřická 94/23, 405 02 Děčín, o odvolání věřitele ESSOX, s.r.o., IČ 26764652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. listopadu 2010, č.j. KSUL 69 INS 7783/2010-P18-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. listopadu 2010, č.j. KSUL 69 INS 7783/2010-P18-2, se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele ESSOX, s.r.o. se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 15. listopadu 2010, č.j. KSUL 69 INS 7783/2010-P18-2, v bodě I. výroku odmítl přihlášku č. 18 věřitele č. 15 ESSOX, s.r.o. (dále jen věřitel) ve výši 27.928,24 Kč a v bodě II. výroku ho uvědomil o tom, že právní mocí tohoto rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 29.07.2010, č.j. KSUL 69 INS 7783/2010-A-9, soud zjistil úpadek dlužníka Martina anonymizovano a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením (současně rozhodl o úpadku manželky dlužníka Lenky anonymizovano a o spojení oddlužení manželů do jednoho společného řízení). Usnesením o zjištění úpadku byli vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři. Věřitelé byli zároveň soudem řádně poučeni o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží, a takto opožděně uplatněné přihlášky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláška věřitele byla doručena insolvenčnímu soudu dne 12.11.2010, přičemž k předání k poštovní přepravě došlo dne 11.11.2010. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla předána k poštovní přepravě nejpozději dne 30.08.2010. Přihláška věřitele byla soudu podána až po uplynutí jím stanovené lhůty, soud ji proto odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že jeho přihláška byla podána včas, dlužník totiž není v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ustanovením § 420 IZ. Dlužník je v insolvenčním rejstříku označen pouze datem narození a nikoliv rodným číslem.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je ve smyslu § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR, přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je určena pro subjekty, které potřebují automatické zpracování informací, zpočátku především pro banky. Současně se v podmínkách uvádí, že služba předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Jako příklad typické akce se v bodu 1.5.1. podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi a mezi nimi též rodné číslo.

V dané věci byl insolvenčnímu soudu doručen dne 13.7.2010 dlužníkův insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník uvedl, že má 17 peněžitých závazků u 16 věřitelů v celkové výši 1.472.349,-Kč, přičemž požadoval, aby soud rozhodl o povolení oddlužení společně s jeho manželkou, jejíž závazky označil pod položkou 14/7 a 14/8. Dlužníkova manželka s povolením oddlužení souhlasila; insolvenční návrh v bodě 18 návrhu podepsala. Insolvenční soud následně dlužníkovu manželku Lenku anonymizovano (dále jen dlužnice) usnesením ze dne 14.7.2010, č.j. KSUL 69 INS 7783/2010-A-5, vyzval, aby soudu předložila svůj vlastní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž ji poučil, že přílohy k návrhu již přikládat nemusí, neboť tyto přílohy jsou součástí insolvenčního návrhu dlužníka. Dlužnice k výzvě soudu podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, insolvenční soud tak zahájil insolvenční řízení ve věci dlužnice pod sp.zn. KSUL 69 INS 8212/2010 a následně usnesením ze dne 26.7.2010, č.j. KSUL 69 INS 7783/2010-A-6, KSUL 69 INS 8212/2010-A-5, rozhodl o tom, že řízení dosud vedená pod sp. zn. KSUL 69 INS 7783/2010 a KSUL 69 INS 8212/2010 se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí, přičemž řízení bude dále vedeno pod společnou spisovou značkou KSUL 69 INS 7783/2010. Usnesením ze dne 29.7.2010 soud rozhodl o úpadku obou manželů, tedy jak dlužníka, tak dlužnice, přičemž stanovil věřitelům lhůtu k přihlášení svých pohledávek s poučením o následcích zmeškání této lhůty. Z insolvenčního rejstříku však vyplývá, že soud označil dlužnici pouze datem narození a nikoliv též rodným číslem.

Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození, přičemž tento údaj-jestliže je soudu znám-zapíše insolvenční soud, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 3 a 4). Dlužnice své rodné číslo sice neuvedla v insolvenčním návrhu, avšak z příloh, jež byly součástí insolvenčního návrhu dlužníka, je tento údaj znám. Tento údaj byl tedy soudu znám v den zahájení insolvenčního řízení dlužníka. V rozporu s tím však insolvenční soud rodné číslo dlužnice do systému ISIR doposud nezapsal.

Lhůta stanovená pro přihlášky pohledávek počala běžet dle § 57 odst. 1 o.s.ř. následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 30.7.2010, a její poslední den připadl na 30.8.2010. Do uplynutí této lhůty však nebylo možné vyhledat dlužnici podle rodného čísla.

Jelikož věřitel, který v dané věci přihlašoval pohledávku vůči dlužnici, nemá postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, tak je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužnici byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem vyhledána podle rodného čísla fyzické osoby. To se ovšem doposud nestalo.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o opožděnosti věřitelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že přihláška věřitelovy pohledávky se neodmítá [§ 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř.].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24. března 2011

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová