3 VSPH 1098/2010-P161-9
MSPH 96 INS 6098/2010 3 VSPH 1098/2010-P161-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Business Angels Investment a.s. se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, IČ 27870430, o odvolání věřitele Ing. Ladislava Šťastného, CSc., bytem v Praze 6, Neherovská 1924/28, usnesení Městského soudu Praze ze dne 14. září 2010, č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P161-2,

takto:

Usnesení Městského soudu Praze ze dne 14. září 2010, č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P161-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. září 2010, č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P161-2, v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávek ze dne 24.8.2010 ve výši 1.280.000,-Kč věřitele Ing. Ladislava Šťastného, CSc. (dále jen věřitel), v bodě II. ho uvědomil, že právní mocí tohoto rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení společnosti Business Angels Investment a.s. (dále jen dlužník) končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 21.7.2010, č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-A-12, rozhodl o úpadku dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne a toho dne také nastaly účinky rozhodnutí. Věřitelé byli vyzváni, aby pohledávky vůči dlužníku uplatnili u soudu přihláškou do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením o tom, jaké následky má opožděné podání přihlášky. Věřitel svou přihlášku pohledávek doručil osobně do podatelny insolvenčního soudu dne 27.8.2010, tedy opožděně; soud ji proto odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že se snažil získat formulář pro přihlášení pohledávek na podatelně Městského soudu jak ve Slezské ulici, tak ve Spálené. Formulář následně získal až na ministerstvu spravedlnosti. Namítal, že formulář se mu nepodařilo stáhnout z internetových stránek, a proto příčinou nedodržení lhůty pro přihlášení pohledávek byl pro věřitele fyzicky nedostupný formulář. Věřitel namítal, že v měsících červenci a srpnu byl u dcery v Londýně, pokud by tedy formulář fyzicky měl, jistě by lhůtu nepromeškal. Dále namítal, že výrok napadeného rozhodnutí nebyl v souladu s § 136 IZ, zejména soud neurčil místo a termín konání schůze věřitelů.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu, zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to, i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku, již doručuje zvlášť jen stávajícím účastníkům řízení, známých věřitelů s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ. Z obsahu spisu vyplývá, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku ze dne 21.7.2010, č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-A-12, jež bylo téhož dne řádně zveřejněno v insolvenčním rejstříku a rovněž vyvěšeno na úřední desce soudu, stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) k podání přihlášek pohledávek třicetidenní lhůtu ode dne rozhodnutí o úpadku. Z této výzvy a připojeného poučení je zřejmé, že v insolvenčním řízení nelze uspokojit pohledávky, jež budou uplatněny v přihláškách podaných po stanovené lhůtě, a že pro počátek běhu této lhůty je určující den vydání rozhodnutí o úpadku, ke kterému bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a ve smyslu § 89 odst. 1 IZ nabylo účinnosti.

Lhůta stanovená pro přihlášky pohledávek počala běžet dle § 57 odst. 1 o.s.ř. následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 22.7.2010, a její poslední den připadl na 20.8.2010. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je ve smyslu § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Ze spisu však plyne, že věřitelova přihláška pohledávky ve výši 1.280.000,-Kč byla doručena osobně do podatelny insolvenčního soudu až dne 27.8.2010, zcela zjevně po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil, tedy opožděně. Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Věřitel tak nese sám ve svých poměrech následky spojené s tím, že nevyužil možnosti přihlásit své pohledávky hned po zahájení insolvenčního řízení, a učinil tak až po marném uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Odvolací soud k námitce věřitele jen pro úplnost dodává, že formulář přihlášky pohledávky je veřejně přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky www.justice.cz. Podobu formuláře ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup, což nepochybně znamená, že jej lze získat kdekoliv, kde je možné se připojit do systému navzájem propojených počítačových sítí, nebo-li připojit se k internetu. Věřitel měl možnost přihlásit své pohledávky ode dne zahájení insolvenčního řízení až do dne určeného v rozhodnutí o úpadku, v daném případě tedy od 2.6.2010 do 20.8.2010. Pokud věřitel svou pohledávku přihlásil až po uplynutí soudem určené lhůty, tato okolnost jde pouze k jeho tíži.

Závěr soudu prvního stupně, že věřitel podal přihlášku pohledávky opožděně, je tedy správný. S přihláškou podanou po uplynutí stanovené lhůty se nepojí zákonem stanovené účinky, proto nemůže být v insolvenčním řízení ani přezkoumána, a též ani uspokojena. Ohledně opožděně podané přihlášky nastal následek dle § 173 odst. 1 IZ, totiž, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží. Rozhodnutí soudu prvního stupně je tedy věcně správné a odvolací soud je potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 2. února 2011 JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová