3 VSPH 1094/2011-A-15
KSCB 25 INS 11877/2011 3 VSPH 1094/2011-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Jindřichův Hradec, Jakubská 206, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 25 INS 11877/2011-A-9, ze dne 11.srpna 2011,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl insolvenční návrh dlužníka (spojený s návrhem na povolení oddlužení) podle § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), neboť jej považuje za neprojednatelný.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, že návrh považuje za bezchybný, neboť vyplnil formulář návrhu na oddlužení řádně ve všech kolonkách.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal své odvolání bez uvedení důvodů v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8.června 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová