3 VSPH 1092/2013-B-24
MSPH 78 INS 18395/2012 3 VSPH 1092/2013-B-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jind icha Havlovce v insolvenním vČci dlužníka: Milan Pintí , nar. 30.7.1968, bytem v Klášterci nad Oh í , Školní 514, adresa pro doruování: Praha 9, Veltruská 538/23, zast. JUDr. Jind iškou Ko ínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 823/33, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze, .j. MSPH 78 INS 18395/2012-B-18 ze dne 18. ervna 2013

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 78 INS 18395/2012-B-18 ze dne 18. ervna 2013 se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze (insolvenní soud) zamítl návrh dlužníka na vydání usnesení o osvobození od placení pohledávek.

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud konstatoval, že dlužník splnil oddlužení plnČním splátkového kalendá e a zjištČné pohledávky nezajištČných vČ itel uspokojil v plné výši 100 %. Cituje ustanovení § 414 odst. 1 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení proto dovodil, že tu není žádná ást neuspokojených pohledávek v insolvenním ízení zjištČných pohledávek, a proto není možné od jejich pohledávek dlužníka osvobodit.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se dlužník osvobozuje od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, nebo je založeno na nesprávných právních závČrech. Zd raznil, že podle § 414 odst. 2 InsZ se osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení vztahuje také na vČ itele, k jejichž pohledávkám se v insolvenním ízení nep ihlíželo a na vČ itele, kte í své pohledávky do insolvenního ízení nep ihlásili, a tak mČli uinit. Konstatoval, že s ohledem na tuto právní úpravu mČl insolvenní soud návrhu vyhovČt, nebo dlužník má nezajištČné vČ itele, kte í své pohledávky do insolvenního ízení nep ihlásili, jak tomu je v p ípadČ pohledávky vČ itele ýEZ, a.s. ve výši 85.913,--K, kterou tento vČ itel do insolvenního ízení nep ihlásil, avšak vede proti nČmu exekuní ízení na základČ platebního rozkazu Okresního soudu v ChomutovČ. Upozornil zárove na rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 3509/20910 z 24.11.2010 (publikované pod íslem 63/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek-R 63/2011), podle nČhož rozhodnutím podle § 414 odst. 1 InsZ je dlužník osvobozen také od placení i pohledávek do oddlužení nezahrnutých (pohledávky vČ itel , k nimž se v insolvenním ízení nep ihlíží a pohledávky nezajištČných vČ itel , kte í své pohledávky do insolvenního ízení nep ihlásili), a dovozoval proto, že dlužníkovi nelze odep ít za situace, kdy v oddlužení uspokojil pohledávky nezajištČných vČ itel v rozsahu 100 %, vydání usnesení, deklarující že se osvobozuje od placení pohledávek.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání je d vodné.

Podle § 414 InsZ jestliže dlužník splní ádnČ a vas všechny povinnosti podle schváleného zp sobu oddlužení , vydá insolvenní soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v nČmž dosud nebyly uspokojeny. Uiní tak jen na návrh dlužníka (odst. 1). Osvobození podle odstavce 1 se vztahuj také na vČ itele, k jejich pohledávkám se v insolvenním ízení nep ihlíželo a na vČ itele, kte í své pohledávky do insolvenního ízení nep ihlásili, a tak mČli uinit (odst. 2). Osvobození podle odstavc 1 a 2 se vztahuje také na ruitele a jiné osoby, které mČly v i dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Podle § 416 InsZ osvobození podle § 414 InsZ se nedotýká penČžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním ízení pro úmyslný trestný in, a dále pohledávek na náhradu škody, zp sobené úmyslným porušením právní povinnosti.

Dlužníkovo osvobození od placení pohledávek podle § 414 InsZ se tak vztahuje na pohledávky zahrnuté do oddlužení v rozsahu, v nČmž dosud nebyly uspokojeny, na pohledávky vČ itel , k nimž se v insolvenním ízení nep ihlíželo, na pohledávky vČ itel , které tito do insolvenního ízení nep ihlásili, a tak uinit mČli a ruitele i i jiné osoby, jež mČly pro výše uvedené pohledávky proti dlužníku právo postihu, ledaže se jedná o pohledávky uvedené v ustanovení § 416 odst. 1 InsZ, jichž se osvobození netýká.

V rozhodnutí R 63/2011 Nejvyšší soud dovodil, že pohledávka, na kterou se vztahuje rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení vydané podle § 414 odst. 1 InsZ, v neuhrazeném rozsahu nezaniká, má však jen charakter tzv. naturální obligace, což znamená, že v soudním ízení i jiném ízení ji však již nelze vČ iteli p iznat a ve vykonávacím ízení má taková pohledávka stejný režim, jako promlená pohledávka.

Povinností insolvenního soudu je v této fázi ízení provést výslech dlužníka, jen pokud dlužník o tento postup požádá (insolvenní soud rozhodnutí dle uvedeného ustanovení nevydává z ú ední povinnosti). K návrhu dlužníka tak insolvenní soud vydává rozhodnutí, kterým se formálnČ koní insolvenní ízení i tam, kde pohledávky nezajištČných vČ itel zahrnutých do oddlužení dlužník splatil v rozsahu 100%. Úelem na ízeného soudního jednání je provČ it, zda ke splnČní oddlužení došlo bez porušení právních p edpis a p i respektování podmínek daných ustanoveními právní úpravy, a vylouit nelze ani souasné p edvolání insolvenního správce, p íp. len vČ itelského orgánu, kte í se mohou vyjád it k ádnosti pr bČhu procesu oddlužení.

Insolvenní soud veden odlišným právní názorem dlužník v návrh zamítl jen po zjištČní, že uspokojil 100 % pohledávek nezajištČných vČ itel zahrnutých do oddlužení a již se nezabýval podmínkami pro osvobození dlužníka z hlediska ustanovení § 414 odst. 2 InsZ a nepostupoval podle ustanovení § 414 odst. 1 InsZ, když své rozhodnutí vydal bez slyšení dlužníka p ípadnČ insolvenního správce, tj. na základČ nedostatenČ zjištČného skutkového stavu, když k rozhodným skutenostem neprovádČl žádné dokazování.

Na základČ výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 2 o.s. . zrušil a vČc vrátil podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . k dalšímu ízení insolvennímu soudu, který o dlužníkovČ návrhu rozhodne znovu po slyšení dlužníka.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 22. ervence 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva