3 VSPH 1091/2016-A-35
KSPA 59 INS 12743/2015 3 VSPH 1091/2016-A-35

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Eduarda anonymizovano , anonymizovano , bytem v Pardubicích, Sezemická 1296, zast. JUDr. Davidem Hladíkem, advokátem, se sídlem v Pardubicích -Zeleném Předměstí, 17. listopadu 623, o odvolání Ladislavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Stavařov 88, Polabiny, 530 09 Pardubice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 12743/2015-A-25 ze dne 21. dubna 2016

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 12743/2015-A-25 ze dne 21. dubna 2016 se v bodu II. výroku p o t v r z u j e . II. Odvolání proti bodu I. výroku tohoto usnesení se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) pozastavil vykonatelnost a odložil právní moc usnesení soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3 (Exekutorka), č.j. 091 EX 11123/2014-062 ze dne 24. července 2015 (Usnesení A) a č.j. 091 EX 11092/2015-021 ze dne 10. března 2015-správně 2016 (Usnesení B-body I. a II. výroku), nařídil předběžné opatření podle § 82 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), jímž ustanovil předběžným insolvenčním správcem Mgr. Pavla Bureše, IČO 66224748 se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 556 a provozovnou v Pardubicích, Hradecká 69 (bod III. výroku) a předběžnému správci uložil ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění rozhodnutí podat písemnou zprávu o jím přijatých opatřeních nezbytných k zajištění dlužníkova majetku (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byl 18.5.2015 doručen dlužníkův insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, a že účinky zahájeného insolvenčního řízení nastaly téhož dne.

Exekutorka mu doručila 18.6.2015 návrh na vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) InsZ, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení upravený v § 109 odst. 1 písm. c) InsZ tak, že jí umožní pokračovat v exekuci prodejem dlužníkovy bytové jednotky č. 6 v domech č.p. 1295, 1296 postavených na pozemcích parc. č. 4634 a 4635, zapsaných pro kat. úz. Pardubice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice (Byt) v rámci nařízené exekuce vedené isir.justi ce.cz pod sp. zn. 091 EX 11123/2014 s tím omezením, že výtěžek zpeněžení bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení pro ně k dispozici. Insolvenční soud návrh Exekutorky usnesením č.j. KSPA 59 INS 12743/2015-A-9 z 25.6.2015 zamítl (usnesení nabylo právní moci 25.7.2015).

Dlužník mu doručil 18.4.2016 návrh na vydání rozhodnutí podle § 109 odst. 6 InsZ o pozastavení vykonatelnosti a odložení právní moci Usnesení A spolu s návrhem na vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. a) InsZ na ustanovení předběžného správce. Předložil zároveň Usnesení A, jímž Exekutorka 24.7.2015 udělila vydražitelce Ladislavě anonymizovano (Odvolatelka) příklep ohledně Bytu a připojil usnesení č.j. 091 EX 11123/2014-069 z 21.10.2015, v němž Exekutorka rozvrhla vydraženou částku 1.080.000,--Kč mezi sebe (úhrada nákladů exekučního řízení) a zástavního věřitele Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s.

Insolvenční soud vyšel z toho, že Exekutorka udělila Usnesením A Odvolatelce příklep ohledně Bytu a Usnesením B bylo nařízeno provedení exekuce vyklizením Bytu, insolvenční řízení bylo zahájeno 18.5.2015 a nadále probíhá. Cituje § 27, § 82 a § 109 InsZ insolvenční soud uvedl, že Exekutorka byla omezena v provedení exekuce prodejem Nemovitostí v dlužníkově majetku, resp. jiného majetku spadající do dlužníkovy majetkové podstaty, a konstatoval, že pokud přesto Exekutorka prováděla exekuci, k jejím rozhodnutím nebo opatřením se v insolvenčním řízení podle § 109 odst. 6 InsZ nepřihlíží a podle věty druhé téhož odstavce může kdykoliv i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moci rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s odstavcem 1 písm. c) téhož ustanovení. Odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sen. zn. 1 VSPH 1741/2014 z 24.11.2014, v němž soud dovodil, že je zcela na uvážení insolvenčního soudu, zda shledá postačující zákonné účinky plynoucí přímo z citované právní úpravy, nebo zda pozastaví vykonatelnost již vydaného rozhodnutí nebo odloží jeho právní moc. Insolvenční soud zdůraznil, že postup podle 109 odst. 6 InsZ přichází v úvahu všude tam, kde je to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení a pouhá skutečnost, že se k uvedeným rozhodnutím ze zákona nepřihlíží, nedostačuje, jak tomu je i v projednávané věci, kdy Exekutorka vydala Usnesení A a B za trvání účinků zahájeného insolvenčního řízení. Z uvedených důvodů proto podle citovaného ustanovení pozastavil vykonatelnost a odložil právní moci Usnesení A i B (body I. a II. výroku). Zároveň dospěl k závěru, vzhledem k tomu, že dosud nebylo rozhodnuto o dlužníkově úpadku, je namístě nařídit předběžné opatření podle § 82 InsZ a ustanovit dlužníkovi předběžného správce, jemuž uložil povinnosti související s naplněním účelu jeho ustanovení (body III. a IV. výroku). Toto usnesení napadla Odvolatelka v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodům I. a II. výroku a navrhla, aby napadené usnesení odvolací soud změnil tak, že se nepozastavuje vykonatelnost ani neodkládá právní moc Usnesení A a B. Uvedla, že napadené usnesení se opírá o formalistické posouzení právních ustanovení a nezohledňuje individuální okolnosti předmětné věci. Akcentovala, že dlužník podáním insolvenčního návrhu se snažil zvrátit průběh již zahájeného exekučního řízení, neboť podal insolvenční návrh ve shodný den, kdy měla původně proběhnout dražba. Téhož dne pak insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítl usnesením č.j. KSPA 59 INS 12743/2015-A-10. Jedná se o rozhodnutí uvedené v § 142 InsZ, s jehož účinností zveřejněním v insolvenčním rejstříku je spojen zánik účinků zahájeného insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud určí okamžik jejich zániku až ke dni právní moci rozhodnutí, k čemuž v tomto usnesení nedošlo.

Dovozovala proto, že od 26.5.2015 (den po zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku) mohla Exekutorka pokračovat v provádění exekuce, a proto při dražbě nepostupovala v rozporu s § 109 odst. 1 písm. c) InsZ a ona nabyla Byt v dražbě v souladu s právní úpravou exekučního a insolvenčního řízení; stala se vlastnicí Bytu, je vedena jako jeho vlastnice v katastru nemovitostí a byl jí vyklizený odevzdán.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že v případě Usnesení B, není opodstatněno a v případě Usnesení A Odvolatelka nebyla oprávněna je podat.

K odvolání proti bodu I. výroku-pozastavení vykonatelnosti a odkladu právní moci Usnesení A:

Podle § 109 odst. 6 InsZ k rozhodnutím a opatřením při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moci rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť.

Podle § 36 zák. č. 120|/2001 Sb. o exekučním řádu (ex.ř.), účastníci exekučního řízení jsou oprávněný a povinný (odst. 1). Účastníkem exekučního řízení je také manžel povinného, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů (odst. 2).

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesení A bylo vydáno v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 091 EX 11123/2014 Exekutorkou na základě pověření Okresního soudu v Pardubicích z 19.9.2014 č.j. 34 EXE 3012/2014-11,jehož účastníky jsou oprávněný Berner, spol. s r.o., IČO 62582771 a povinný, tj. dlužník v insolvenčním řízení.

Odvolací soud má za to, že Odvolatelce nesvědčí subjektivní legitimace k podání odvolání proti bodu I. výroku, neboť není účastnicí citovaného exekučního řízení. Práva bránit své vlastnictví k Bytu, jak plyne ze zápisu v katastru nemovitostí, však Odvolatelka zbavena není, neboť tak bude oprávněna v případě, že insolvenční správce Byt sepíše do soupisu dlužníkovy majetkové podstaty, a to v řízení o vyloučení Bytu z ní na základě žaloby, kterou podá.

K odvolání proti bodu II. výroku-pozastavení vykonatelnosti a odkladu právní moci Usnesení B:

Podle § 109 odst. 1 písm. c) InsZ se zahájením insolvenčního řízení se spojuje mimo jiné i účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Podle § 146 odst. 1 InsZ účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní moci rozhodnutí.

Podle § 142 InsZ jiným rozhodnutími o insolvenčním návrhu je také odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo zjevnou bezdůvodnost.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesení B bylo vydáno v exekučním řízení vedeném pod sp.zn. 091 EX 11092/2015 Exekutorkou z pověření Okresního soudu v Pardubicích z 29.1.2016, č.j. 34 EXE 2906/2015-18, jehož účastníkem je v postavení oprávněné odvolatelka a povinným je dlužník, a že bylo nařízeno provedení exekuce k vyklizení Bytu, jež bude provedeno 12.4.2016. Insolvenční návrh dlužníka byl odmítnut usnesením č.j. KSPA 59 INS 12743/2015-A-10 z 25.6.2015 podle § 128 odst. 2 InsZ, jež bylo zveřejněno téhož dne a neobsahuje určení, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zaniknou až právní moci rozhodnutí; k odvolání dlužníka bylo toto usnesení zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze sen. zn. 2 VSPH 2059/2015-A-16 z 29.10.2015, jež bylo zveřejněno a nabylo účinnosti téhož dne.

Odvolací soud konstatuje, že v tomto případě svědčí Odvolatelce subjektivní legitimace k podání odvolání, a však má za to, že není opodstatněno. Účinky zahájeného insolvenčního řízení sice pominuly v souvislosti usnesením insolvenčního soudu, jímž insolvenční návrh odmítl a od 26.6.2015 nic nebránilo tomu, aby bylo zahájeno exekuční řízení, byla nařízena exekuce a také provedena, avšak jen do 29.10.2015, kdy účinky insolvenčního řízení se obnovily. Exekuční řízení vedené pod sp.zn. 091 EX 11092/2015 bylo zahájeno za účinků zahájení insolvenčního řízení, a proto v něm exekuce mohla být pouze nařízena, nikoliv však provedena 12.4.2016 jak z Usnesení B plyne. Ve smyslu § 109 odst. 6 InsZ tak není možné přihlížet k provedení exekuce 12.4.2016, kdy tu byly účinky zahájeného insolvenčního řízení a vzhledem k výše uvedeným okolnostem insolvenční soud správně v bodu II. výroku tuto skutečnost deklaroval formou uvedenou v napadeném usnesení.

Na základě výše uvedených skutečností proto odvolací soud napadené usnesení potvrdil v bodu II. výroku podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti a odvolání proti bodu I. výroku odmítl podle § 218 písm. b) o.s.ř. V bodech III. a IV. výroku zůstalo napadené usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.)

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. června 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková