3 VSPH 1091/2013-A-13
KSPL 20 INS 4254/2013 3 VSPH 1091/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Plzni, Turistická 12/6, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 4254/2013-A-8 ze dne 3.června 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 4254/2013-A-8 ze dne 3.června 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (Soud) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že mu dlužník doručil 18.2.2013 insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSPL 20 INS 4254/2013-A-6 ze 6.3.2013 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení doplnil insolvenční návrh o seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců nebo prohlášení, že zaměstnance nemá, a dále listin dokládajících jeho úpadek s poučením, že nebudou-li ve lhůtě předloženy, bude insolvenční návrh odmítnut podle § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (InsZ). Na výzvu, jež mu byla doručena 28.3.2013, dlužník 3.4.2013 doručil soudu podání, jež však neobsahovalo listiny, k jejichž založení ho uvedeným usnesením vyzval k doplnění. Cituje ustanovení § 128 odst. 2 InsZ Soud dospěl k závěru, že jsou naplněny důvody pro postup podle citovaného ustanovení, neboť dlužník k výzvě soudu nedoplnil insolvenční návrh o zákonem požadované přílohy, neboť ty, jež k výzvě připojil, postrádají náležitosti, o nichž byl ve výzvě dlužník poučen.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a se závěrem Soudu vyslovil svůj nesouhlas. K výzvě na doplnění návrhu na povolení oddlužení o znalecké ocenění svých nemovitostí uvedl, že nemá dostatek finančních prostředků k zaplacení znaleckého posudku a poznamenal, že je evidován na úřadu práce, neboť je nezaměstnaný.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 InsZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 InsZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 InsZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 InsZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku (§ 97 odst. 3 InsZ), je podle § 103 odst. 1 a 2 InsZ povinen v insolvenčním návrhu uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 InsZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ. Seznam závazků dlužníka přitom musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených (viz usnesení Nejvyššího soudu sen.zn. 29 NSČ anonymizovano /2010 ze dne 1.3.2012, uveřejněné pod č. 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Podle § 104 odst. 4 InsZ musejí být všechny osoby uvedené v seznamech označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1; tyto seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Jestliže dlužník hodlá navrhnout řešení svého úpadku (hrozícího úpadku) oddlužením, musí tak učinit návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (§ 391 odst. 3 InsZ), a to současně s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). K podání insolvenčního návrhu pak může využít kolonku č. 6 formuláře návrhu na povolení oddlužení (od 1.1.2013 kolonka č. 7), v níž pak musí ve smyslu § 103 odst. 2 InsZ vylíčit rozhodující skutečnosti, které dlužníkův úpadek či hrozící úpadek, jehož se dovolává, osvědčují. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou samostatná procesní podání se samostatným procesním režimem. Nedostatky insolvenčního návrhu (jímž se dlužník domáhá zjištění svého úpadku) proto nemohou být nahrazeny obsahem či přílohami návrhu, jímž se dlužník domáhá řešení svého úpadku oddlužením.

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen.zn. 29 NSČ anonymizovano /2008 ze dne 26.2.2009 ( anonymizovano /2009), usnesení sen.zn. 29 NSČ anonymizovano /2008 ze dne 27.1.2010 ( anonymizovano /2010), usnesení sen.zn. 29 NSČ anonymizovano /2009 ze dne 20.5.2010 ( anonymizovano /2011) a usnesení sen.zn. 29 NSČ anonymizovano /2011 ze dne 21.12.2011 ( anonymizovano /2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. anonymizovano skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. To znamená, že insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 InsZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Dlužník, který označením bodu 7 (dříve bodu 6) ve formuláři návrhu na povolení oddlužení projeví navenek úmysl podat návrh na povolení oddlužení zároveň jako insolvenční návrh a který současně rezignuje na uvedení ( popis ) jakýchkoliv rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek , předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 InsZ.

Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného anonymizovano /2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník-navrhovatel nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ InsZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (odst. 2). K postupu soudu podle § 128 odst. 2 InsZ se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod č.j. KSUL 77 INS 6209/2011, 29 NSČ anonymizovano /2011-A-20 z 21.12.2011, v němž formuloval závěr, že není-li insolvenční návrh projednatelný, je namístě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 InsZ a nikoli zkoumání a odstraňování vad příloh podle § 128 odst. 2 InsZ.

Ze spisu plyne, že dlužník podal k Soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v jehož kolonce č. 6 uvedl pouze to, že v současné době mám pět peněžitých závazků, které nejsem schopen splácet již po dobu delší než deset let. Z toho vyplývá, že jsem v úpadku . K insolvenčnímu návrhu nepřipojil zákonem požadované seznamy. Usnesením č.j. KSPL 20 INS 4254/2013-A-6 ze 6.3.2013, jež bylo dlužníkovi doručeno 28.3.2013, se podává, že Soud dlužníka vyzval jednak k doplnění návrhu na povolení oddlužení o znalecké ocenění svých nemovitostí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, jednak k doplnění insolvenčního návrhu ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení o seznam jeho majetku včetně pohledávek s výslovným prohlášením o správnosti a úplnosti údajů v něm uvedených, dále seznam jeho závazků s uvedením jeho věřitelů s poučením o obsahových náležitostech takového seznamu, o tom, že v něm musí uvést, že je správný a úplný, dále seznam zaměstnanců a listiny dokládající jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Zároveň Soud dlužníka poučil o tom, že nebude-li insolvenční návrh řádně doplněn, insolvenční soud jej odmítne podle § 128 odst. 2 InsZ a nebude-li návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě řádně doplněn tento návrh odmítne a současně rozhodne o řešení úpadku (bude-li zjištěn dlužníkův úpadek) konkursem. V reakci na výzvu dlužník Soudu doručil 3.4.2013 seznam s uvedením svých věřitelů bez uvedení výše jejich pohledávek, identifikačního čísla a jejich sídla a seznam majetku (nemovitostí); oba bez podpisu s prohlášením, že jsou úplné a správné.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník-což Soud zjevně přehlédl-v insolvenčním návrhu neuvedl konkrétní údaje ani o svých majetkových poměrech, ani o výši svých jednotlivých dluhů a jejich splatnosti a neoznačil žádné své věřitele. Z toho plyne, že dlužník v insolvenčním návrhu (ani prostřednictvím jeho povinných příloh-seznamů, které nepředložil) nevylíčil skutečnosti, z nichž by vyplýval závěr, že má vůči vícerým (alespoň dvěma) konkrétním věřitelům pohledávky, které jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen plnit. Neuvedl tedy rozhodné skutečnosti, jež by osvědčovaly jeho tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 InsZ (úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 InsZ u dlužníka jako nepodnikatele ani nepřichází v úvahu), přestože taková skutková tvrzení jsou obligatorní náležitostí insolvenčního návrhu.

Protože insolvenční návrh dlužníka zjevně nebyl způsobilý projednání, neboť ve smyslu § 103 odst. 2 InsZ vykazoval nedostatky, pro něž nelze v řízení pokračovat, byly dány podmínky jedině k tomu, aby soud prvního stupně tento návrh dle § 128 odst. 1 InsZ bez dalšího odmítl. Nebylo tedy důvodu, aby vyzýval dlužníka podle § 128 odst. 2 InsZ k doplnění insolvenčního návrhu (a návrhu na povolení oddlužení) o řádné seznamy a další jeho přílohy. Ani po této výzvě se ale popsaná procesní situace nijak nezměnila, neboť dlužník na výzvu soudu požadované seznamy nepředložil.

Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka byly dány, a to nikoli až z toho důvodu, že dlužník návrh v soudem stanovené lhůtě nedoplnil o předepsané přílohy (§ 128 odst. 2 InsZ), ale již proto, že jeho insolvenční návrh vykazuje popsané obsahové nedostatky, pro které nelze v řízení pokračovat a které dle § 128 odst. 1 InsZ musejí vést bez dalšího k jeho odmítnutí. Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 InsZ, a proto i kdyby dlužník učinil k odstranění těchto nedostatků v rámci odvolacího řízení nějaká doplnění návrhu, neměla by z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu.

Proto odvolací soud postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné dodat, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podal, a aby spolu s ním podal na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení. Předpokladem vyhovění těmto návrhům však je, že jak insolvenční návrh, tak návrh na povolení oddlužení a jejich povinné přílohy budou mít zákonem vyžadované náležitosti. V případě, že by předepsané náležitosti měl jen insolvenční návrh, jemuž by bylo možné vyhovět, a návrh na povolení oddlužení nikoliv, insolvenční soud by v souvislosti s rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníka návrh na povolení oddlužení odmítl a rozhodl zároveň, že jeho úpadek bude řešen konkursem (§ 148 odst. 3 a § 396 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu Č anonymizovano soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21.ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová