3 VSPH 1089/2015-P25-8
KSUL 77 INS 16149/2011 3 VSPH 1089/2015-P25-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka: Nástrojárna S + H s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Praha 2, IČO: 25737775, o odvolání věřitelky č. 23 Viery anonymizovano , anonymizovano , bytem 411 47 Vrutice 84, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 16149/2011-P25-2 ze dne 15. května 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 16149/2011-P25-2 ze dne 15. května 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky P25 věřitelky č. 23 Viery anonymizovano (dále jen Věřitelka) ve výši 6.446.465,90 Kč a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitelky v řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 77 INS 16149/2011-A-83 ze dne 25.10.2014 vyzval věřitele, aby do 30 dnů (správně ve lhůtě 2 měsíců) ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka s poučením, že k opožděným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se takové pohledávky neuspokojují.

Protože lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 8.12.2014 a Věřitelka přihlásila svoji pohledávku dne 24.4.2015, rozhodl soud prvního stupně ve smyslu § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-IZ), o odmítnutí její přihlášky a její účast v řízení ukončil.

Toto usnesení napadla Věřitelka v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky se neodmítá. Namítla, že soud se vůbec nezabýval podstatou podané přihlášky. Dopustil se upřednostnění jiných věřitelů, např. Finančního úřadu v Litoměřicích, jehož přihláška pohledávky rovněž nebyla podána v termínu, ale byla přijata, a dále upřednostnění věřitelů, které nemají dospělé pohledávky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle § 136 odst. 3 IZ 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (věta prvá a druhá).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením č.j. KSUL 77 INS 16149/2011-A-83 ze dne 6.10.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Současně byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením o formálních náležitostech přihlášky a následcích, nebude-li přihláška podána ve stanovené lhůtě; rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.10.2014. Přihláška pohledávky Věřitelky ve výši 6.446.465,90 Kč byla doručena insolvenčnímu soudu dne 24.4.2015 ke sp. zn. KSUL 77 INS 16149/2011 a byla zaevidována jako přihláška P25 Věřitelky č. 23. Usnesení ze dne 6.10.2014 nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí podle § 136 odst. 2 IZ, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ v trvání dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku (v odůvodnění napadeného usnesení je chybně uvedeno 30 dnů) a poučení o následcích jejího zmeškání.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce Věřitelky doručené insolvenčnímu soudu dne 24.4.2015 rozhodl podle § 185 IZ, neboť Věřitelka zaslala přihlášku do insolvenčního řízení opožděně. Konec stanovené lhůty připadl na pondělí 8.12.2014. K argumentaci Věřitelky, že se insolvenční soud nezabýval podstatou podané přihlášky, odvolací soud uvádí, že správce nebo odvolací soud by se její podstatou zabývali za předpokladu, že by Věřitelka přihlášku své pohledávky podala včas. Insolvenční soud proto správně dospěl k závěru, že k přihlášce pohledávky Věřitelky nelze přihlížet a správně postupoval podle § 185 IZ, když ji odmítl a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitelky v řízení končí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyhláškou dle § 71 odst. 1 IZ, přičemž účinky doručení nastávají vždy zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem-jak již výše řečeno-nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ zveřejněním vyhlášky. V daném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení (A-3) zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 30.5.2011. Zvlášť soud vyhlášku doručuje jen stávajícím účastníkům řízení, známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ. Mezi tyto osoby však Věřitelka nepatří, a proto jí rozhodnutí o úpadku, stejně jako vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, nebyly zvlášť doručovány.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání Věřitelky důvodným, a napadené usnesení proto podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná