3 VSPH 1088/2014-B-57
KSUL 45 INS 5168/2009 3 VSPH 1088/2014-B-57

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem v Jílovém u Děčína, Lipová 66, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 5168/2009-B-49 ze dne 4.dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 5168/2009-B-49 ze dne 4.dubna 2014 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zrušil oddlužení dlužníka povolené usnesením č.j. KSUL 45 INS 5168/2009-A-9 ze dne 13.srpna 2009 (Usnesení A-9) a prohlásil na dlužníkův majetek konkurs (body I. a II. výroku), vyslovil, že prohlášený konkurs projedná jako nepatrný (bod III. výroku), že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. 4.4.2014 (bod IV. výroku), a uložil insolvenčnímu správci, aby předložil průběžnou, případně konečnou zprávu do 30.6.2014.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Usnesením A-9 povolil řešení dlužníkova úpadku oddlužením a že schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře svým usnesením č.j. KSUL 45 INS 5168/2009-B-6 ze 30.9.2009 (Usnesení B-6). Vyšel ze zjištění, podle něhož dlužník zpočátku plnil podmínky stanovené v Usnesení B-6 ve formě mimořádných splátek, avšak v důsledku nedostatečného očekávaného uspokojení věřitelů byl později opakovaně volán soudem k jednání o kontrole plnění splátkového kalendáře (30.5.2011, 29.8.2011, 19.2.2013 a 5.9.2013) a poučen o tom, že z jeho příjmu nelze činit zákonné srážky, přičemž naposledy byl upozorněn na to, že jeho nabídka ke splnění podmínek splátkového kalendáře by musela činit měsíčně 3.300,--Kč, což dlužník vzal na vědomí a v následujících měsících, tj. v září, říjnu a listopadu 2013 své dluhy uspokojoval, posléze však opět s plněním přestal a na uspokojení pohledávek jeho nezajištěných věřitelů neplnil nic. Konstatoval, že k 27.1.2014 činil dlužníkův dluh jen na odměně insolvenčního správce 10.235,--Kč a každým měsícem narůstá. Cituje ustanovení § 418 InsZ dospěl insolvenční soud k závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť dlouhodobě nedosahuje příjmů, z nichž by bylo možné uhradit splátky v takové výši, aby byly plněny podmínky schváleného oddlužení, a že s ohledem na to, že nezajištění věřitelé neobdrželi na úhradu svých pohledávek ničeho, neboť z dlužníkova nedostatečného plnění jsou předně částečně uhrazovány nároky insolvenčního správce, pokračování oddlužení plněním splátkového kalendáře není v zájmu dlužníkových nezajištěných věřitelů.

Na základě výše uvedeného insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře zrušil ze všech v tomto ustanovení uváděných důvodů s tím, že tak učinil po několika jednáních. V souvislosti s tím prohlásil na majetek dlužníka konkurs, jenž projedná jako nepatrný za podmínek ustanovení § 314 InsZ, určil okamžik účinnosti rozhodnutí zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 245 odst. 1 InsZ) a uložil insolvenčnímu správci, aby soud průběžně informoval o dalším postupu v insolvenčním řízení.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož v jeho příjmových možnostech nastala změna, jež mu umožní svým povinnostem uloženým mu při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dostát.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro potvrzení či změnu tohoto usnesení a že odvolání, byť z jiných než dlužníkem uváděných důvodů, je opodstatněno. K přezkoumání napadeného usnesení odvolací soud přistoupil, přestože k výzvě insolvenčního soudu na jeho doplnění dlužník nereagoval, neboť z odvolání je zřejmý odvolací důvod i odvolací návrh.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že a) jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm.c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníkovi nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud chválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm.a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Smyslem řešení dlužníkova úpadku oddlužením je, aby za zákonem stanovených podmínek po jeho splnění mohl být osvobozen od placení zbytku svých dluhů podle § 414 a násl. InsZ. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře při jeho délce trvání 5 let, tj. doby, kterou nelze prodloužit, může často docházet ke změnám v příjmových poměrech dlužníka, jež si v průběhu trvání splátkového kalendáře vynutí projednávání nastalých změn, jež mohou nakonec vyústit v závěr, že byly naplněny některé z podmínek jeho zrušení uvedených v ustanovení § 418 InsZ. Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce, zda v situaci, kdy v dlužníkových příjmových poměrech dojde k zásadnímu výpadku, např. pro ztrátu zaměstnání, je namístě závěr, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1 písm.a/ InsZ) a ve svém rozhodnutí pod sen.zn. 29 NSČR 12/2013, publikovaném pod číslem 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že v takovém případě ke zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm.a) InsZ důvod není, čímž však není vyloučen postup podle § 418 odst. 1 písm.b) InsZ. Tyto závěry insolvenční soud může učinit jen po řádném projednání plnění splátkového kalendáře ve smyslu § 418 odst. 4 InsZ při jednání podle § 7 InsZ za přiměřeného použití § 115 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a postrádá smyslu o zrušení oddlužení nerozhodnout přímo při tomto jednání, nebo bezprostředně po něm, neboť poměry dlužníka se v průběhu doby mění a usnesení o zrušení oddlužení může obstát jedině tehdy, vychází-li z aktuálních zjištění, k nimž třeba poskytnout dlužníkovi při jednání se vyjádřit stejně jako zástupci věřitelů, nebo věřitelskému výboru, byl-li ustanoven. Pokud vydá insolvenční soud rozhodnutí o zrušení oddlužení podle § 418 InsZ bez nařízení jednání, resp. bez souvislosti s jednáním, jež proběhlo, zatíží tak insolvenční řízení vadou, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením A-9 byl zjištěn dlužníkův úpadek a povoleno jeho řešení oddlužením a že Usnesením B-6 bylo schváleno dlužníkovo oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j. KSUL 45 INS 5168/2009-B-43 z 15.8.2013 nařídil insolvenční soud informativní výslech dlužníka ke kontrole plnění splátkového kalendáře na 5.9.2013, k němuž předvolal jak dlužníka, tak insolvenčního správce. Podle protokolu o informativním výslechu z 5.9.2013 insolvenční soud sdělil dlužníkovi, že nedodržuje schválený splátkový kalendář a poučil ho o tom, že jeho nabídka nezajištěným věřitelům musí být nejméně ve výši 3.300,--Kč a zároveň o tom, že nebude-li splátkový kalendář nadále plněn, přemění řešení dlužníkova úpadku ze sanačního způsobu na likvidační, tj. že prohlásí na dlužníkův majetek konkurs. Napadené usnesení insolvenční soud vydal v dubnu 2014.

Odvolací soud dospěl k závěru, že za uvedené situace řízení před insolvenčním soudem bylo zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť insolvenční soud rozhodl o zrušení schváleného splátkového kalendáře, aniž by vydání napadeného usnesení předcházelo bezprostředně řádné projednání věci ve smyslu § 418 odst. 4 InsZ.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení a ke zrušení Usnesení B-49 přikročil v souvislosti s řádným projednáním podle § 418 odst. 4 InsZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3.října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová