3 VSPH 1086/2012-A-26
KSCB 27 INS 16877/2012 3 VSPH 1086/2012-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: AWIK House Production, s.r.o. se sídlem Strakonice, U Blatenského mostu 1325, IČO: 14497417, zahájeném k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 16877/2012-A-9 ze dne 30. července 2012

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) uložil dlužníku ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na označený účet insolvenčního soudu nebo v hotovosti v pokladně soudu s odůvodněním, podle něhož dlužník sice vlastní majetek, avšak v počáteční fázi insolvenčního řízení nedokáže posoudit, jak bude zpeněžování probíhat a zda z jeho majetku budou uspokojeni četní věřitelé, a zejména nároky insolvenčního správce; pro případ, že by tyto prostředky nebyly k dispozici, musely by být hrazeny státem.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně, neboť disponuje takovým majetkem, jenž úhradu nákladů insolvenčního řízení zajistí.

V průběhu insolvenčního řízení sdělil dlužníkův přihlášený věřitel č. 34 Strakonice Real Estate, s.r.o. se sídlem v Praze 1, že požadovanou zálohu za dlužníka uhradil. Z insolvenčního rejstříku se podává, že k úhradě zálohy ve výši 50.000,-Kč tímto věřitelem došlo 10.10.2012.

Odvolání dlužníka se okamžikem, kdy byla zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení, stalo bezpředmětným. V řízení insolvenční soud pokračoval, zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs (usnesením z 28.11.2012, č.j. KSCB 27 INS 16877/2012-A-24).

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a napadené usnesení odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. října 2013 JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková