3 VSPH 1081/2010-A-13
MSPH 79 INS 11593/2010 3 VSPH 1081/2010-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Richard anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 8, Kusého 549/1, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 12, zahájené k insolvenčnímu návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2010, č.j. MSPH 79 INS 11593/2010-A-8,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2010, č.j. MSPH 79 INS 11593/2010-A-8, se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (insolvenční soud) napadeným usnesením uložil dlužníkovi podle § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), zaplatit ve lhůtě 5 dnů ode dne jeho právní moci zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,--Kč bezhotovostně na insolvenčním soudem označený účet nebo hotově v pokladně soudu s poučením, že insolvenční řízení zastaví podle § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha ve stanovené lhůta zaplacena.

V odůvodnění napadeného usnesení citoval § 108 IZ s tím, že insolvenční zákon požadavek na úhradu zálohy nepožaduje jen pro řešení dlužníkova úpadku konkursem a k jejímu zaplacení soud přistupuje vždy, kdy to považuje vzhledem k povaze věci za nezbytné ve výši odpovídající jejímu účelu. Tím je proveditelnost insolvenčního řízení a zajištění alespoň minimálně jeho předpokládaných nákladů, jimiž jsou mimo jiné náklady spojené s výkonem funkce insolvenčního správce, přičemž v případě oddlužení je třeba počítat např. s náklady spojenými se zjišťováním majetkové podstaty apod. Dále soud dovodil, že uložení povinnosti zaplatit zálohu ve fázi řízení, kdy není jisté, zda bude oddlužení povoleno a bude prohlášen konkurs dle § 396 odst. 1 a § 397 odst. 1 IZ, či povolené oddlužení insolvenční soud neschválí a rozhodne o prohlášení konkursu podle § 405 IZ, event. v průběhu oddlužení dojde k jeho přeměně v konkurs podle § 418 IZ, budou v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem hotové výdaje a odměna správce činit vždy nejméně 45 tis. Kč, a proto uložení zálohy v uvedené výši poskytne nutnou záruku úhrady budoucích nákladů insolvenčního řízení.

Toto usnesení dlužník napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s tím, že jeho současná finanční situace mu nedovoluje stanovenou výši zálohy zaplatit; schopen by byl zaplatit maximálně 5 tis. Kč. Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno byť z jiných než odvolatelem uvedených důvodů.

Podle § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak (odst. 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,--Kč (odst. 2). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Podle § 169 o.s.ř. není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a příjmení soudců a přísedících, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení (odst. 1). Vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí (odst. 2).

Ačkoli je usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení rozhodnutím nemeritorním, nejde o usnesení, jímž by se upravovalo řízení, ani o usnesení vydávané v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu dle § 11 IZ. Tímto usnesením soud ve smyslu § 10 písm. a) IZ rozhoduje o povinnosti insolvenčního navrhovatele zaplatit zálohu (ukládá mu platební povinnost a rozhoduje o její výši v mezích zákonného limitu), pokud jsou k tomu vzhledem k okolnostem věci splněny podmínky vymezené v § 108 odst. 1 IZ. Odtud plyne, že proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, a že ovšem také-s ohledem na povahu věci-nelze dovodit, že jde o rozhodnutí, jež by nebylo nutno odůvodnit.

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze uložit insolvenčnímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední větě § 108 odst. 1 IZ, či v § 368 odst. 1 IZ), anebo solidárně všem navrhovatelům, jedině pokud v daném případě nelze předpokládat, že budoucí náklady insolvenčního řízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístě zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že výše nákladů insolvenčního řízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož způsobu řešení úpadku je navíc ještě ovlivněna specifickými poměry dané věci. To platí i pro hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, které vždy patří mezi náklady insolvenčního řízení a jejichž výše je pro jednotlivé způsoby řešení úpadku upravena odlišně. Tato odlišnost se týká i obou forem oddlužení, a tedy již z toho důvodu je při předpokládaném řešení úpadku oddlužením podstatné také to, jakou formou-zpeněžením majetkové podstaty či splátkovým kalendářem-bude nejspíše provedeno. K těmto souvislostem viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 70 INS 6396/2009, 1 VSPH 697/2009-A ze dne 27.4.2010.

Z uvedených důvodů je namístě závěr, že rozhodnutí o povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení musí být odůvodněno, a to způsobem zákonem předepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.) tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud při svém závěru o důvodech k zaplacení zálohy a o její potřebné výši vycházel a na jakém podkladě tyto závěry učinil.

V napadeném usnesení insolvenční soud pouze citoval rozhodující právní úpravu, tj. § 108 IZ a vysvětlil smysl zálohy. Zjevně tak odůvodnění napadeného usnesení představuje pouze důvody vedoucí k uložení zaplacení zálohy, jež mohou být namístě jen, mají-li svůj podklad ve zjištěních soudu. Závěr o tom, jakým způsobem bude dlužníkův úpadek řešen, nikterak neodůvodnil.

Odvolací soud dospěl k závěru, že napadené usnesení není přezkoumatelné, neboť jeho závěry nejsou opřeny o konkrétní zjištění z insolvenčního návrhu dlužníka a jeho příloh a jeho odůvodnění obsahuje obecné závěry převzaté z dosavadní rozhodovací praxe soudů bez souvislosti s projednávaným insolvenčním návrhem.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29. dubna 2011

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová