3 VSPH 1077/2016-A-13
KSHK 42 INS 5813/2016 3 VSPH 1077/2016-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Dental Institut s.r.o. se sídlem Turnov, Sobotecká 1660, IČO: 27554813, zahájené k návrhu: a) TAXAK s.r.o. se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 2211/123, IČO: 22800930, b) dlužníka, o odvolání navrhovatele a) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. března 2016, č.j. KSHK 42 INS 5803/2016-A-4,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. března 2016, č.j. KSHK 42 INS 5803/2016-A-4, se z r u š u j e a insolvenční řízení se ve vztahu k navrhovateli TAXAK s.r.o. z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh věřitele TAXAK s.r.o. ze dne 10.3.2016 podle § 128 odst. 1 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), neboť vykazoval takové nedostatky, které mu brání pokračovat v řízení.

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lhůtě dne 5.4.2016 věřitel TAXAK s.r.o. odvoláním, avšak podáním z 19.5.2016 vzal svůj insolvenční návrh vůči dlužníkovi zpět s odůvodněním, že dne 11.5.2016 dlužník podal vlastní insolvenční návrh.

Podle § 129 odst. 1 InsZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1, 2 InsZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. Je-li isir.justi ce.cz insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět.

Podle § 142 písm. a) InsZ jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu je mimo jiné odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost.

Podle § 107 odst. 1, 2 InsZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele. Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Na základě uvedeného odvolací soud podle § 130 odst. 1, 2 InsZ napadené usnesení zrušil a řízení ve vztahu k navrhovateli TAXAK s.r.o. zastavil. Podkladem pro další řízení bude insolvenční návrh dne 11.5.2016 k řízení dle § 107 odst. 1 InsZ přistoupivšího dlužníka.

Výrok o nákladech řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn § 146 odst. 2 věta prvá občanského soudního řádu. Odvolací soud přitom vyšel z toho, že dlužníku vůči navrhovateli TAXAK s.r.o., jenž zavinil, že řízení muselo být zastaveno, žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. června 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková